Åpnet brev til Statsministeren, Næringsministeren og Olje- og energiministeren 

Omstilling i olje- og gassindustrien på Sørlandet – et felles sentralt og regionalt ansvar. Forslag til tiltak og samarbeid fra Aust- og Vest - Agder Høyre (Høyre på Agder)

Statsminister Erna Solberg

Næringsminister Monica Mæland

Olje- og energiminister Tord Lien

Kopi: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

 

Omstilling i olje- og gassindustrien på Sørlandet – et felles sentralt og regionalt ansvar

Forslag til tiltak og samarbeid fra Aust- og Vest - Agder Høyre (Høyre på Agder)

Høyre på Agder har i felles forum for statsråd, stortingsrepresentanter og ordførere/ordførerkandidater – samt felles fylkesstyremøte 17.august 2015 drøftet utfordringene for olje- og gassindustrien på Sørlandet.  Blant annet på bakgrunn av et møte fylkeslederne og andre sentrale Høyre-politikere i Aust- og Vest-Agder hadde med NODE-bedriftene 10. august.

Vi ser viktigheten av stå sammen som landsdel, og har vedtatt en felles strategiplan for regionale tiltak i tillegg til tiltak der det er behov for ulike samarbeidsformer med sentrale myndigheter – da det kreves omlegginger og tilrettelegginger for å møte omstillingsbehovene raskest og best mulig. Vi har lyttet til næringen og deres behov – og er opptatt av gjennomføre det vi som politikere kan gjøre for å bidra til en bærekraftig omstillingsprosess med både kort- og langtidsvirkende effekt. Den økende oppsigelsesfrekvensen får umiddelbare konsekvenser for den enkelte og familiene som rammes – NAV får økt påtrykk og ringvirkningene merkes allerede i tilsluttende næringer.

NODE-bedriftene vil fortsatt være hjørnestener i Sørlandets næringsliv.

 

Vi ser derfor viktigheten av å komme i gang med omstillingstiltak så raskt som mulig gjennom å

  • Legge til rette for fortsatt utvikling for bedriftene i bransjen

  • Bistå de som mister jobber med å raskest mulig komme seg over i ny virksomhet

 

Høyre på Agder anser følgende regionale tiltak som nødvendige å legge til rette for:

Innovasjon
  • Styrke bistand-systemet for gründere

  • Bevilge mer midler til etablerertilskudd

Infrastruktur tiltak

  • Kjevik – tilrettelegging for godshåndtering ved Kristiansand Lufthavn Kjevik.

Avklaring av spesialisering havner Agder

  • Det er behov for en politisk avklaring av type spesialisering/fokus havnene på Agder skal ha.

 Havn og industriområde for demontering av offshore installasjoner

  • I dag har Vats i Ryfylke som eneste havn godkjenning for å ta inn offshore installasjoner for demontering. Det er et stort kommende marked for denne type arbeid i årene framover. Politikerne på Agder må bestemme seg for om de ønsker Agder er bedre posisjonert for å ta inn installasjoner og utrustninger fra søndre del av Nordsjøen enn Vats. Etablering av denne type havner/industriområder krever tilrettelegging og godkjenning.

Samarbeid med sentrale myndigheter om tiltak som skaper nye muligheter

Vi er likevel avhengig av et samarbeid med sentrale myndigheter om ytterligere tiltak for nye muligheter. I vår strategi løfter vi derfor nå – og kommer til å stadig fokusere på:

 

Grundere/nye bedrifter som følge av oppsigelser/pakker:

  • Etablererstøtte – økning som Regjeringen har gjennomført er veldig bra. Det er viktig at regjeringen følger situasjonen nøye og bidrar til at det er midler tilgjengelig for nyetablerere i regionen.

  • Såkornfond – 4 fond etablert. Vi trenger flere. Agder og Telemark er klare til å etablere et fond som kan ta etablerer fra etablerer-støtten til neste finansieringstrinn. Bør komme i statsbudsjett 2016.

Omstilling etablerte bedrifter og etablering nye bedrifter

  • 50%-andelen som i dag kreves for forskningsprosjekter kan senkes - og andel fra næringslivet legges lavere enn 50%.

  • Økt innsats på forskning og innovasjon via NFR og IN for å bidra til økt innsats på forskning som bidrar til enda mer kostnadseffektive løsninger og drift.

Pilottesting og markedskvalifisering av nye ideer og FoUI aktivitet

  • Finansiering av den resterende statlige delen av MIL (Sørlandslab) i 2016.

Kompetansebygging – beholde kompetanse

  • Tilskudd til målrettet etter- og videreutdanning som bedriftene ikke vil finansiere fullt ut.

  • Tilskudd til målrettet etter- og videreutdanning gjennom NAV for de som mister jobben.

  • Endre aldersgrenser i Lånekassen. I dag reduseres lån dersom man er 45 år ved avsluttet studium. Grensen for nedbetaling bør i tråd med hevet aldersgrense i arbeidslivet til 72 år også justeres fra dagens grense ved 65 år.

  • Styrke nærings- PhD ordningen.

Tiltak for flere markedsmuligheter

Vi ønsker også konkrete tiltak for flere markedsmuligheter gjennom at Regjeringen legger til rette for tidskritiske og avgjørende konkrete tiltak som bidrar til økte markedsmuligheter på følgende områder:

Stimulere til økt utvinning modne felt

  • Dette er felt knyttet til eksisterende infrastruktur og det er tidskritisk å utvinne disse ressursene før infrastruktur fjernes/settes ut av drift. Avskrivningsregler/skatt etc. må gjennomgås og endres for å utløse disse prosjektene som vil sikre gode inntekter til staten og flere prosjekter i en periode med prosjekttørke. 22 prosjekter er identifisert

Plugging av brønner og demontering av infrastruktur 

  • Dette er noe som må gjøres etter å ha vært utsatt i mange år. Det trengs teknologiutvikling på feltet som kan bidra til lavere kostnader og mer effektiv og koordinert gjennomføring. Som en følge må det utarbeides nye regler for hvor lenge en brønn kan stå nedstengt før den må plugges. Her trenges det samspill mellom myndigheter, oljeselskap og leverandører for å sikre koordinering av aktivitet, teknologiutvikling og mer kostnadseffektiv gjennomføring.

 

Vi ber om at våre forslag til tiltak for olje- og gassnæringen, som en av landsdelens bærende industrier, følges opp av regjeringen.

Vi stiller oss selvsagt til disposisjon for nærmere drøftinger rundt vår strategi og disse innspillene.


Vennlig hilsen

Arne Thomassen                  Harald Furre

Fylkesleder                            Fylkesleder

Aust- Agder Høyre                Vest-Agder Høyre