Foto: Colourbox

Høyre lytter til næringslivet

I et leserinnlegg i Fvn 7. september hevder 1. kandidat Randi Øverland og 2. kandidat Nils Harald Rennestraum på Arbeiderpartiets fylkestingsliste at Høyre har snudd i forhold til å etablere rigghavn i Kvinesdal.

Det refereres i den sammenheng til Fylkesutvalgets behandling i november 2014. Det er påfallende at Nils Harald Rennestraum kan fremme en slik påstand. Han vil sikkert huske at saken aldri kom opp til behandling fordi Kvina Verft trakk sin søknad tilbake før saken ble politisk behandlet.  De som fulgte sakens realiteter vil vite dette. Arbeiderpartiet har derfor ikke dekning for sin påstand. Søknaden lå også utenfor det regelverk som gjelder for slik støtte da det her var snakk om tilskudd til et privat foretak på et lukket område. Dessuten hadde næringen på det tidspunktet gitt uttrykk for at behov for ytterligere rigghavner ikke var til stede.

I Høyre er vi opptatt av gode rammebetingelser for et Sørland i omstilling. Vi er i tett dialog med landsdelens næringsliv for å være sikker på at vi målretter de tiltak som er nødvendige. For oss er det betryggende at vi spiller på lag med involverte parter, og at vi har en regjering som er med på laget.

Vi registrerer at både posisjonspartiet Høyre og opposisjonspartiet Arbeiderpartiet tenker stort sett i de samme baner og at begge er lydhøre for kilder fra det lokale næringsliv. Det lover godt for et konstruktivt fremtidig samarbeid i forhold til disse utfordringene.

Regjeringen har allerede økt rammen til Innovasjon Norge. 25. august valgte et enstemmig fylkesutvalg i Vest-Agder å tilføre vår lokalavdeling av Innovasjon Norge mer midler. Det er hyggelig at Arbeiderpartiet ble med på dette. Pengene ble hentet fra regionale utviklingsmidler. 

Regjering og Storting har faset mye midler inn i Forskningsrådet gjennom såkalte BIA midler (brukerstyrt innovasjonsarena) som har som formål å styrke innovasjon og nyskaping i næringslivet. Ikke minst i forhold til det Grønne Skiftet, gjøres det mye godt arbeid gjennom denne kanalen. Nye næringer med et klimavennlig perspektiv vil være en del av vår fremtid.

I revidert statsbudsjett kom det for første gang midler på plass til Sørlandslabben. Vi regner med at dette var starten på et løp som vil fortsette når regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett 2016 i oktober. Det er hyggelig hvis Arbeiderpartiet kan gi oss drahjelp på dette. 

Infrastruktur er et grunnleggende element for næringsutvikling. Når nytt datasenter nå er i ferd med å reise seg på Støleheia i Vennesla, er det fordi det er gjort et grundig stykke forarbeid med tilrettelegging. Nå gjenstår det å få klarsignal for at ny fiberkabel legges i samme operasjon som ny elkabel skal rulles ut over nordsjøen til kontinentet. Da vil helt ny næringsvirksomhet være en realitet i en landsdel som har alle gode forutsetninger for å huse denne. Det er fint dersom Arbeiderpartiet kan gi oss drahjelp også  til dette.

Vi er alle opptatt av de familier hvor inntekten faller bort fordi arbeidsplasser forsvinner. Derfor har regjeringen laget en pakke til kommuner som er spesielt hardt rammet av nedbemanning innenfor oljerelatert næring. Vi skal være der når disse midlene fordeles. I Høyre kan vi ikke vedta arbeidsplasser innenfor privat sektor. Men vi kan lage rammebetingelser som gjør at næringen kan utvikle seg på en økonomisk god måte gjennom endringer i skatter, gjennom midler til forskning og innovasjon, gjennom direkte næringsfremmende tiltak.

Så har vi tro på at det fortsatt vil være en fremtid for oss på Sørlandet. Vi har tradisjon for å kunne ta tak i de omstillinger som er nødvendige. Vi har alle gode forutsetninger for å lykkes. Og mest av alt - vi må ikke glemme at oljerelatert næring fortsatt vil være en viktig aktør i mange tiår fremover.

Et sammensatt næringsliv med mange bein å stå på vil gi oss de beste forutsetninger for en god fremtid.