Ikke-sosialistisk regjering er best for Sørlandet!

Sørlandet blir sett av nåværende regjering og samarbeidspartiene. I løpet av de siste årene har regjeringspartiene Høyre og  Fremskrittspartiet, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, sikret en lang rekke tiltak for Sørlandet. Vi oppfordrer derfor innbyggerne på Sørlandet til å sikre fortsatt ikke-sosialistisk regjering.


Sørlandet blir sett av nåværende regjering og samarbeidspartiene. I løpet av de siste årene har regjeringspartiene Høyre og  Fremskrittspartiet, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, sikret en lang rekke tiltak for Sørlandet. Vi oppfordrer derfor innbyggerne på Sørlandet til å sikre fortsatt ikke-sosialistisk regjering.

De viktigste tingene som er gjennomført for landsdelen er:

Helse:

 • Sikret tre sykehus i landsdelen og gitt dem trygget for oppgaver i tråd med nasjonal sykehusplan.
 • Bevilget 850 millioner til nytt psykiatribygg ved Sørlandet Sykehus
 • Bevilget penger til Barnas Stasjon, Snakkommobbing og Stine Sofie senteret

 

Utdanning:

 • Gitt etter- og videreutdanning til 1377 lærere
 • Styrket Universitetet i Agder
 • Startet to nye folkehøyskoler

 

Arbeid og næring:

 • Bevilget betydelige midler til en sysselsettingspakke for landsdelen for å redusere ledigheten.
 • Bevilget store midler til forskning og innovasjon for å stimulere omstilling.
 • Bevilget 100 millioner til Mechatronic Innovation Lab.
 • Bevilget midler til Såkornfond I Agder/Telemark
 • Gitt driftsstøtte til teknisk senter, Flekkefjord

 

Kriminalomsorg:

 • Startet byggingen av fengsel i Mandal, Froland og på Evje

 

Samferdsel:

 • Startet bygging og garantert ferdigstilling av fire felts vei gjennom hele landsdelen.
 • Utbedret riksveg 9 – «gul stripe til Hovden»
 • Lokalisert Nye Veier AS til Kristiansand
 • Bevilget 30 millioner til Strømsvika havn i Mandal

 

Kultur:

 • Bevilget midler til Hestmanden, Fullriggeren Sørlandet, Aust-Agder-arkivet, Bomuldsfabrikken, Setesdalsbanen mfl.
 • Løst moms-saken som var rettet mot Kilden og dermed spart Kilden og eierne for ca 275 millioner kroner.
 • Gitt midler til Kanonmuseet på Møvig

 

Annet: 

8 millioner kroner til opprydding i Kvina, Kvinesdal


I vedlegg 1 gis en mer grundig oversikt.

Dette viser hva regjeringspartiene og samarbeidspartnerne KrF og V har fått til. Vi vil arbeide for at Sørlandet fortsatt skal få et løft i den nye stortingsperioden.


Xx september 2017

 


Reidun Bakken, KrF
(ordfører Audnedal)

Bjørn Ropstad, KrF
(ordfører Evje og Hornes)

Jan Sigbjørnsen, H
(ordfører Flekkefjord)

Ove Gundersen, KrF
(ordfører Froland)

Kjetil Glimsdal, KrF
(ordfører Grimstad)

Harald Furre, H
(ordfører Kristiansand)

Per Sverre Kvinlaug, KrF
(ordfører Kvinesdal)

Janne Fardal Kristoffersen, H
(ordfører Lindesnes)

Arne Thomassen, H
(ordfører Lillesand)

Jan Kristensen, H
(ordfører Lyngdal)

Alf Erik Andersen, FrP
(ordfører Mandal)

Torhild Bransdal, KrF
(ordfører Vennesla)


  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1

Helse og Omsorg

 • Utvidet TT-ordning (Aust-Agder)
 • Nytt psykiatribygg til 850 millioner ved Sørlandet Sykehus Kristiansand
 • Sikret midler til forsøksprosjektet om samarbeid mellom barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen, avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).
 • 50 millioner i et ettårig vedlikeholdstilskudd til helseforetakene, som ledd i regjeringens tiltakspakke
 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
 • Økt tilskuddet til Stine Sofie Senteret i Grimstad
 • Bevilget penger til Barnas Stasjon og Snakkommobbing – Blå Kors


Skole og Utdanning

 • Regjeringen har økt bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA)
 • Nye studentboliger i Agder-fylkene
 • Sikret midler til oppstart av Vitensenteret i Arendal
 • Sikret godkjenning og oppstart av Skap folkehøyskole i Mandal og Kristiansand Folkehøyskole
 • Historisk satsing på videre- og etterutdanning av lærere
 • Gitt etter- og videreutdanning til 1377 lærere i Agder-fylkene.

 

Arbeid og Næring

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting rettet mot Agder-fylkene
  • Midler til vedlikehold i helseforetak i Agder
  • Midler til vedlikehold i kommunene
 • Økt bevilgninger til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon for bedrifter i hele Agder
 • Omstillingsmidler til forskningsfond i Agder
 • Midler til fengsel i Mandal og Froland med omlag 300 fengselsplasser
 • Kvinnefengsel som utvidelse av Evje fengsel
 • Pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard
 • Bidratt til å sikre bygging og oppstart av Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad
 • Gitt driftsstøtte til teknisk senter, Flekkefjord

Samferdsel og Infrastruktur

 • Veiselskapet Nye Veier lokalisert i Kristiansand
 • Storstilt samferdsels-satsing
  • Sikret oppstart av ny E18 Tvedestrand – Arendal
  • E18/E39 Ytre Ringvei Kristiansand
  • E39 Søgne til Ålgård
  • Sikret oppstart av ny Varodd-bru i 2017
  • Utbedring av flere tunneler langs E39 Kristiansand - Stavanger
  • Ny vei til Kjevik flyplass i NTP
  • Sikret «gul stripe» og utbedring av Riksvei 9
  • Sikret jernbane-linje på Vatnestrøm for å sikre transport fra Voss A/S til kaia i Kristiansand
 • Midler til vedlikehold og fornying av Sørlandsbanen, samt sikret flere avganger mellom Stavanger og Oslo
 • Bevilget midler til opprusting av Kjevik flyplass
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
 • Belønningsmidler for bedre kollektivtransport i Kristiansands-regionen
 • 30 millioner til første byggetrinn av Strømsvika havn i MandalKultur, Idrett og frivillighet

 • Styrket Aust-Agder museum og arkiv, i tillegg til økt tilskudd til Bomuldsfabrikens Kunsthall
 • Driftstilskudd til Vest-Agder museet inkludert midler til vedlikehold og drift av Setesdalsbanen i Vennesla
 • Tilskudd nasjonale kulturbygg som sikret oppgradering og sjødyktiggjøring av skipet D/S Hestmanden
 • Bevilget midler til Kilden Teater – og Konserthus, samt sikret momsrefusjon på 275 millioner kroner
 • Midler til Stiftelsen Arkivet
 • Gitt midler til Kanonmuseet på Møvig