Kilden til det gode liv

Inspirert til noen tanker etter en nydelig konsert i Kilden Kulturhus. Gode kulturelle opplevelser er etter manges mening en av kildene til det gode liv. Hva er det gode liv ellers? Frihet, valgmuligheter, friluftsmuligheter, Festivaler, frivillig arbeid er noe av det som preger kulturen på Sørlandet.

KILDEN er også navnet på et informasjonssenter for kjønnsforskning.


Det har blitt skrevet en del om likestillingsproblematikken på Sørlandet i det siste. Men debatten er ikke ny, la oss ikke glemme at Ansgar Gabrielsen forlangte kjønnskvotering i bedriftsstyrene i 2002, det satte fokus på mannsdominansen i næringslivet.

 

Senter for Likestilling ved UIA fikk midler til prosjekt «Umoderne menn på Agder» Dag Ellingsen ved Agderforskning arbeidet samtidig med prosjekt «Det gode liv på Sørlandet» dette kom ut som en rapport» i 2010. Andre publikasjoner som er verd å lese er: Likestilling-er det en vei til det gode liv? Aarseth 2008,  Agderforskning «En studie av arbeidsdeling, Sosialisering og likestilling i Agder» kom ut i 2011

 

Regionplan Agder 2020 har satt Det gode livet - Agder for alle som det andre av fem mål. Likestilling i bred betydning er et viktig felles arbeidsområde for de to fylkeskommunene på Agder. Fra 2015 er LIM-planen regionens viktigste redskap for å styrke likestilling og levekår.

 

Vi må jobbe videre med Det gode livet på alle nivåer i Agder hvis vi skal nå målsettingen i Regionplanen.

Vest-Agder Høyre har programfestet fokus på likestilling og vil arbeide for:

 

At regionen er en likestilt landsdel med gode levekår At alle offentlige virksomheter evaluerer sine tjenester i et likestillingsperspektiv.

Arbeide for å redusere ufrivillig deltid.

 

Samfunnet må innrettes slik at menneskets grunnleggende frihet ivaretas. Samtidig forutsetter et samfunns bærekraft at menneskene tar sosialt medansvar. Respekt for andre mennesker er en forutsetning for likeverd og vern om menneskenes integritet. Fordi alle mennesker har samme menneskeverd, skal de behandles som likeverdige. Likeverd innebærer like muligheter og likhet for loven.

Vi ønsker likestilling og flere kvinner i arbeid i Agder, og vi mener at hver familie og enkeltmenneske er i stand til å finne kilden til det gode liv.

Dette innebærer at de selv må definere innholdet i en meningsfylt tilværelse, frihet til å søke opplevelser og frihet til å utforme personlig trygghet og velferd, men også et ansvar for å skaffe egen arbeidsinntekt, ansvar for å søke kvalifikasjoner for deltagelse i arbeids- og samfunnslivet, ansvar for å oppdra egne barn og ansvar for å vise omsorg for sine nærmeste og overfor andre mennesker