Photo: Colourbox.com

Lærlinger i alle sektorer

Per Anders Olsen i Kristiansand Håndverkerforening skriver i et innlegg i Fvn 14. juli om lærlinger relatert til ROT-fradraget. Vi er enige om at tilstrekkelig med lærlingeplasser er viktig for å sikre en god  fremtid. 

Håndverkernæringen på Sørlandet har tradisjonelt vært dyktige på tilrettelegging for lærlinger og de gir elever en mulighet til å fullføre sin utdanning og tilfører samfunnet dyktige fagarbeidere. Lærlingeordningen omfattes av mange ulike yrker og mange ulike sektorer, noe vi må ha i bakhodet når vi snakker om lærlinger fordi ulike tiltak har effekt for ulike yrker. De siste ukene har jeg kommentert lærlingeplasser i to innlegg. Jeg poengterte fylkeskommunens og kommunenes ansvar og jeg kommenterte lærlinger i privat sektor.

Innenfor fylkeskommunens egen organisasjon har vi vesentlig  kontorlærlinger, IT-lærlinger, resepsjonslærlinger etc. Dette er elever som også trenger en  lærlingeplass og det er viktig at det offentlige tar sin del. I 2015 øker vi antall lærlingeplasser fra 35 til 45. Ytterligere økning er planlagt fra 2016.  I tillegg bestiller det offentlige, både stat, fylke og kommune store prosjekter hvor håndverkere leverer varen. Her vil Høyre sette krav til at bedrifter ansetter lærlinger hvis man skal være med i anbudsrunden.

I et annet innlegg var det viktig å poengtere at det offentlige ikke kan vedta lærlingeplasser. De må skapes. Som politikere er det beste vi kan gjøre å legge til rette for lavere kostnader for bedriftene. Det har regjeringen gjort gjennom å øke lærlingtilskudd 3 ganger. Som politikere kan vi også synliggjøre bedrifter som tar inn lærlinger og skape positiv oppmerksomhet rundt disse. Det har regjeringen gjort gjennom arbeidet med en merkeordning, samt fordeler til de bedriftene som er med å ta ansvaret for opplæringen av lærlinger.

Økt etterspørsel etter håndverkertjenester skaper vi blant annet gjennom rentefradraget på lån som oppfordrer til investeringer gjennom for eksempel nybygg, oppussing og oppgradering.

 I Olsens innlegg etterspør han et ROT-fradrag etter modell fra Sverige for å øke antallet oppdrag. ROT-fradraget er et skattefradrag på arbeidskostnader knyttet til ansettelse av håndverkere i privat bolig eller fritidsbolig. I Sundvollen-erklæringen poengterte regjeringen at fradraget skulle vurderes og at kostnader og gevinster i Norge skulle utredes. I Finansdepartementets rapport fremlagt i 2014 ble det konkludert med at ROT-fradraget ville være et kostbart og lite effektivt middel for å imøtekomme den opprinnelige hensikten med fradraget, nemlig å redusere andelen ’svart arbeid’. Det ble også poengtert at ordningen kunne ha negative effekter for sysselsetting i andre bransjer. Regjeringen arbeider med en strategi som kan gi mer effekt av de samme kostnadene. Her vil Arbeidstilsynet spille en viktig rolle for å sørge for at spillereglene på arbeidsmarkedet blir fulgt.

Ulike yrker trenger ulike løsninger for å skape flere arbeidsplasser.

Et godt samspill mellom offentlig virksomhet og privat næringsliv vil være grunnleggende for å sikre fremtidige generasjoner med yrkesfaglig utdannelse. Dette er en kompetanse som vi har bruk for og som etterspørres i et Sørland i stadig omstilling.