Skattelette gir flere arbeidsplasser

Norsk økonomi er i omstilling.  Lokale arbeidsplasser, spesielt i oljeindustrien forsvinner.  Dette skaper usikkerhet for mange i vår landsdel.
Sørlandets næringsliv er utstrakt eksportrettet og kan skilte med teknologier i verdensklasse.  Vi har omstilt oss før og vi har stor tro på at de vil  klare det denne gangen også.

Det er vår oppgave å legge til rette for at dette kan skje. Landet vårt har gode forutsetninger for omstilling.  Vi har kunnskap, teknologi og kapital. Vi trenger flere ben å stå på.  Derfor satser vi på kunnskap, forskning og innovasjon, vei og jernbane og gode rammebetingelser for næringslivet.

Vi gir næringslivet skattelette for å kunne investere i nye arbeidsplasser i motsetning til Ap som vil  tilbake til et skattenivå fra tiden da oljeprisen og oljeaktiviteten var rekordhøy.  Dette er åpenbart feil medisin og heller ikke det bedriftene etterspør.

I 2015 bruker vi 1,5 mrd. kroner til innovasjon i næringslivet via Forskningsrådet, Innovasjon Norge og skattefunnordningen.  I tillegg har vi fått på plass bevilgning til Mecatronic Innovation Lab som vil bidra til å gjøre omstilling lettere.

Vi øker tilgangen på risikokapital gjennom nye såkornfond samt etablering av et nytt pre-såkornfond. Vi styrker brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 70 mill.  Vi styrker Enovas klimateknologifond med 12,75 mill og Innovasjon Norges miljøteknologiordning med 500 mill. Dette og mye mer vil bidra til at næringslivet kan skape de nye og fremtidsrettede arbeidsplassene som gir folk arbeid og sikrer velferdstjenestene våre i fremtiden.

Næringslivet på Sørlandet har gode forutsetninger for å stå i omstillingsprosesser. Vi har robuste klyngesamarbeid hvor næringer som i utgangspunktet jobber i konkurranse med hverandre, har funnet områder hvor samarbeid er naturlig. IT-klyngen Digin er et godt eksempel på dette. De representerer en næring som for noen år siden hadde store utfordringer, men som kom gjennom denne fasen med mer kunnskap og flere ben å stå på. Nye arbeidsplasser på områder det ikke er tenkt på tidligere, begynner å bli en virkelighet. For 5 år siden - hvem så for seg et Sørland som fremtidig vertskap for datalagring med alt dette medfører av nyetableringer og ringvirkninger?

Både Node og Eyde besitter stor kompetanse som nå skal videreutvikles for å møte morgendagens nye utfordringer. Sannsynligvis vil vi se arbeidsplasser som vi ikke har tenkt på ennå. Turistnæringen på Sørlandet viser også stor evne til innovasjon og omstilling. Også innenfor dette fagområdet har klyngetenkningen vært fruktbar.

I den sammenhengen blir infrastruktur viktig. Da E-18 mellom Kristiansand og Grimstad sto ferdig, ble tilgjengelig bo- og arbeidsmarked øyeblikkelig utvidet. Nå må sørge for at det samme skjer vestover.  En rask utbygging av E-39 er helt vesentlig for å sikre regionens videre utvikling. Ap er opptatt av tiltaksplasser.  Høyre satser også på tiltaksplasser, men mener det er mye viktigere å satse mer på nye og fremtidsrettede arbeidsplasser.  Vi minner om krisepakken til dørfabrikken i

Årdal som gikk ut over vår lokale dørfabrikk, Nordic i Lyngdal.   Nordic  klarte seg gjennom tøffe tider og fabrikken i Årdal er idag borte.  Dette er særdeles dårlig bruk av offentlige penger. Ap vil også ilegge bedrifter som sliter, høyere skatter.  Tidspunktet for skatteøkning for bedriftene kunne ikke vært dårligere. Høyre sitt svar er å gi skattelette for å stimulere forskning og utvikling for derigjennom å sikre arbeidplasser. Lettelser til bedriftene og deres eiere frigjør kapital til nye satsinger. Det bevarer dagens arbeidsplasser og skaper nye.

Ap svarer på behovet for omstilling med nye offentlige arbeidsplasser.  Vi har selvfølgelig ingenting imot offentlige arbeidsplasser, men å bytte ut lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv med nye offentlige arbeidsplasser fører ikke til omstilling.  Det fører til høyere offentlige utgifter og disse pengene må komme fra et sted.   Det virker ikke som Ap har skjønt at vi er helt avhengige av det private næringslivet for å finansiere skoler, barnehage, sykehjem, sykehus, veier, jernbaner og mye mer.

Ap mente også i høst at pengebruken i Statsbudsjettet var : «for mye og for tidlig»  I revidert budsjett et halvt år senere mente de det var: «for lite og for sent»  Ikke lett å forstå hva Ap egentlig mener ? Den største trusselen mot vårt velferdsnivå er at vi omstiller for lite og at det ikke går fort nok.

Derfor satser vi nå mye på forskning, utdanning og innovasjon, vei og jernbane og bedre rammebetingelser for næringslivet slik at vi kan bidra til at omstilling  skjer og nye arbeidsplasser kan skapes.  

Derfor er det viktig med et godt samspill innenfor regionen slik at vi bygger en god fremtid for oss alle.