Politikk

Høyre i Kristiansand vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret. Vi vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre

Våre hovedsaker

En offensiv og raus storby

Kristiansand har som den største kommunen på Sørlandet et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. I godt samspill med øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional stat vil Høyre at Kristiansand skal bidra til vekst og bærekraftig utvikling i Agder.

Oppvekst

Kristiansandskolen skal løfte alle elever til å kunne realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole og våre oppvekstsvilkår skal kunne måle seg med de beste Norge.

Livskvalitet og muligheter hele livet

Kristiansand skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntre e, og innbyggerne skal oppleve trygghet og verdighet i møte med kommunen i disse situasjonene.

Bedre integrering gjennom muligheter og krav

Kristiansand er i dag en moderne by hvor mange nasjonaliteter er representert. Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv som beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • 2. En offensiv og raus storby
  Kristiansand Høyres viktigste grep for å sikre at byen skal bli stadig bedre å bo i er: 
  • Å sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud har høy kvalitet 
  • Å bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste 
  • At næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst

  Samtidig som Høyre vil styrke de områdene som Kristiansand kommune selv har ansvaret for, vil vi bidra til at byen og landsdelen utvikles videre i et godt samspill med næringslivet, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, statlige etater, universitetet og forskningsmiljøene, kulturinstitusjonene, Cultiva, Sørlandets kompetansefond og andre sentrale aktører. Gjennom å skape brede partnerskap kan ambisiøse mål for byen og landsdelen virkeliggjøres. 

  Kristiansand har som den største kommunen på Sørlandet et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. I godt samspill med øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional stat vil Høyre at Kristiansand skal bidra til vekst og bærekraftig utvikling i Agder. Et målrettet arbeid for å sikre at Sørlandet får en synlig plass også i nasjonal politikk er en del av dette. 

  Kristiansand Høyre vil at Kristiansand skal ha en konstruktiv og åpen tilnærming i den pågående prosessen om kommunereform. Kristiansand må fremstå som en raus by som ønsker å ta nabokommunenes behov på alvor. Det er viktig at man kan gi gode svar på spørsmål om hvordan behovet for lokal identitet, tilhørighet og demokrati kan ivaretas ved kommunesammenslåinger. Når det er sagt, mener Kristiansand Høyre at den beste løsningen for en ny kommunestruktur hvor Kristiansand inngår, er at de kommunene som i dag utgjør Knutepunkt Sørlandet går sammen til en stor kommune. Dette vil sørge for at Kristiansand-regionen kan forbli en motor for landsdelen, og at vi opprettholder en kritisk størrelse sett i nasjonal målestokk, som igjen vil gjøre det lettere for landsdelen som helhet og nå frem med våre behov ovenfor nasjonale myndigheter.

 • 3. Oppvekst

  Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss skal være i stand til å stå på egne ben og forsørge oss selv.

  Kristiansandskolen skal løfte alle elever til å kunne realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole og våre oppvekstsvilkår skal kunne måle seg med de beste Norge.

  Vi vil satse mer på læring og kunnskap i barnehagen for å sikre at alle barn som vokser opp i Kristiansand får like muligheter. Vår ambisjon er at alle barn som begynner på skolen har et godt språklig fundament uavhengig av kulturell bakgrunn.

  I Kristiansand skal alle barn og unge oppleve barnehage og skole med et godt oppvekst- og læringsmiljø. Det skal være nulltoleranse for mobbing, og det skal settes i gang tidlig innsats som retter seg mot barn og unge som lider av omsorgssvikt, psykososiale problemer og frafall i skolen. 

  3.1 Tidlig innsats

  Høyre vil:

  • Gi et godt barnehagetilbud som kan legge et grunnlag for å redusere forskjeller i grunnleggende språkferdigheter. 
  • Styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten. 
  • Prioritere lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet. 
  • Arbeide for muligheten for sommerskole før skolestart. 
  • Avvikle den kommunale forsøksordningen med kontantstøtte. 

  3.2 Barnehage

  En god barnehage er et viktig tilbud for barn og foreldre i Kristiansand. I barnehagen skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Barnehagen er det første trinnet i utdanningsløpet. Kristiansand Høyre ønsker å styrke barnehagen gjennom Fliksatsingen (Forskningsbasert læringsmiljø i Kristiansandbarnehagen og skolen) som gir et bedre læringsmiljø. Barnehagen er en viktig arena for å sikre barn har samme læringsgrunnlag ved skolestart.

  Høyre vil:

  • Sørge for at læring i barnehagen danner grunnlag for at barna lykkes i skolen. Innsats mot frafall i videregående skole, begynner allerede i barnehagen. 
  • Gi barnehagene større mulighet og ressurser i arbeidet med språkopplæring og språkstimulering. 
  • Ha flere ansatte med barnefaglig kompetanse 
  • Styrke ledelseskompetansen gjennom blant annet deltagelse i nasjonalt ledelsesprogram for barnehagestyrere. 
  • Rekruttere tospråklige personale for å støtte minoritetsspråklige barn 
  • Innføre gratis kjernetid i barnehage for familier med spesielle behov. 

  3.3 Skole

  En god skolegang gjør elevene i stand til å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker. Kristiansand Høyre vil arbeide for at Kristiansandskolen skal bli en av de beste i landet. Kristiansandskolen skal skape muligheter for alle, gi alle elever den beste faglige og personlige oppfølgningen og et godt utbytte av sin skolegang. Det er viktig at dagens elever blir rustet til morgendagens samfunn.

  Gjennom å videreføre satsingen på FLIK, vil vi fortsette utvikling av et bedre læringsmiljø.

  Lærerne er skolens viktigste ressurs. Kristiansandskolen skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi tiltrekker oss de beste lærerne og skolelederne.

  Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. Et godt læringsmiljø som motiverer og utnytter potensialet i hver enkelt elev er avgjørende for å redusere frafall i skolen. 

  Høyre vil:

  • Samarbeide med skoleledere og lærere for å iverksette målrettede tiltak for å heve kvaliteten i Kristiansandsskolen. 
  • Fortsatt satse betydelig på etter- og videreutdanning av lærer og skoleledelse gjennom kompetanseutvikling og vurdere å gjøre etterutdannelse obligatorisk for skoleledere og pedagogisk personale.
  • Kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. 
  • Bruke resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver som grunnlag for hvordan skolene kan lære av hverandre, og danne faggrupper mellom forskjellige skoler for å utveksle erfaringer. 
  • I større grad bruke sentrale ressurser i sektoren til å kartlegge beste praksis, og formidle dette til hele Kristiansandskolen. Dette vil bidra til å utjevne forskjellene mellom skolene. 
  • Styrke realfagene. 
  • Fange opp lese- og skrivevansker i barneskolen raskere ved å gi lærerne økt kompetanse på området. 
  • Legge til rette for mer tilrettelagt pedagogikk i barneskolen etter kjønn og modenhet, gjerne gjennom mer utendørs og praktisk undervisning. 
  • Innføre valgfritt skriftlig sidemål i ungdomsskolen. 
  • Arbeide for å tilby sommerskole for unge som ønsker et interessant pedagogisk tilbud i deler av sin sommerferie. 
  • Styrke samarbeidet med frivillig sektor for å sikre bedre leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid. 
  • Gi større muligheter for arbeidstrening til skoletrøtte ungdomsskoleelever gjennom utplassering i arbeidslivet. 
  • Arbeide aktivt mot mobbing. Alle skolene skal en strategi for å bekjempe mobbing. Alle ansatte i skolen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing. Ved skolebytte må det være mobberen og ikke den som blir mobbet som skal bytte skole. 
  • Styrke IKT satsingen gjennom å øke den digitale kompetansen hos læreren. Påse at digitale verktøy skal være et supplement for læreren for å øke lærings- utbyttet i fagene. IKT i skolen skal også bidra til å styrke elevenes digitale dømmekraft. 
  • Gjøre ordningen med fritt skolevalg i grunnskolen mer kjent. 
  • Gjennom langsiktig planlegging oppnå en mer rasjonell skolestruktur. Dette vil frigi ressurser til mer innhold i skolen. 
  • Samarbeidet mellom skolen, næringslivet og kulturlivet styrkes for å stimulere til entreprenørskap og kreativitet. 
  • Fortsette satsingen og støtten til Kristiansand International School (KIS) for å sikre gode forutsetninger for rekruttering av kompetent internasjonal arbeidskraft i byen. 
  • Styrke rådgivningstjenesten i skolen for å bidra til at ungdom velger klokt i forhold til sine evner, interesser og fremtidige jobbmuligheter. 
  • Sikre bedre helhet i utdanningssystemet ved å overta ansvaret for de videregående skolene i byen dersom statlig politikk åpner for dette. 
  • Kurse ansatte for å kunne avdekke seksuelle overgrep. 

  3.4 Tjenester for barn og unge

  Alle barn som bor i Kristiansand har rett til en trygg oppvekst. Barnevernet skal være der for barn og familier som trenger hjelp. Uansett om det gjelder tiltak i hjemmet, fosterhjem eller institusjoner, skal barnevernet møte brukerne med verdighet. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner spiller også en viktig rolle. 

  Høyre vil:

  • Fokuseres på tidlig innsats rettet mot barn og ungdom relatert til omsorgssvikt, psykososiale problemer og avbrudd i videregående skole. 
  • Bedre lavterskeltilbud og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner 
  • Øke tilstedeværelse av helsesøster i barne- og ungdomsskolen, for blant annet å møte utfordringer med psykisk helse. 
  • Sikre barnevernstjenesten gode arbeidsvilkår. 
  • Gjøre det å enklere å koordinere tiltak til fattige barn gjennom økt samarbeid mellom offentlige etater. 
  • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter for utsatt ungdom i helger og sommerferier, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. 
  • Styrke helsestasjonene, familiens hus og familiesentrene, slik at familier med små barn kan få nødvendig oppfølgning og støtte.
 • 4. Livskvalitet og muligheter hele livet

  Kristiansand skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntre, og innbyggerne skal oppleve trygghet og verdighet i møte med kommunen i disse situasjonene.  Det grunnleggende elementet i kommunens arbeid skal være respekten for enkeltindividet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte skal være av høy kvalitet. Vi mener at selvstendighet og verdighet blir til gjennom å bidra og delta i samfunnet. Våre hjelpetilbud skal hjelpe est mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. 

  Vi som bor i Kristiansand skal være trygge på at vi får den nødvendige helsehjelp og oppfølging når vi har behov for det. Det gjelder gjennom hele livet enten det er barn som har sykdom eller utvikler skader, voksne som blir syke og i alderdommen. Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen, verdigheten og gir oss muligheten til å skape vår egen fremtid. Den viktigste støtten Kristiansand kommune kan gi den enkelte som står utenfor arbeidslivet, er å tilby aktivisering, utdanning og arbeid. Kristiansand Høyre vil arbeide for å realisere planene for en ny helsebydel på Eg i Kristiansand. Sentralt i en slik helsebydel blir å samle Sykehuset, pasienthotell, psykiatribygget, forskningsbygg og ulike private og offentlige helserelaterte virksomheter. 

  På sikt kan det også bli aktuelt å legge helserelaterte utdanningsløp, både innenfor den videregående skolen og høyskole/universitet til en slik helsebydel. Tett samarbeid med Universitetet i Agder og fylkeskommunen vil være for å kunne virkeliggjøre disse planene. Det er viktig at det er pasientenes behov som settes i sentrum og at det er den medisinsk faglige kvaliteten som avgjør hvordan fremtidens sykehusstruktur på Agder skal bli i fremtiden. Vi mener det er gode argumenter som taler til fordel for at et nytt storsykehus på Agder, tar utgangspunkt i en videreutvikling av dagens sykehus på Eg. 

  4.1 En verdig alderdom 

  Aldring er ikke det samme som å bli pleietrengende. Mange eldre ønsker å klare seg selv i sitt eget hjem så lenge som mulig. Eldreomsorgen skal være tilpasset enkeltmenneskets ønsker og behov. Det er et selvstendig mål at est mulig kan bo hjemme. Gode tilpassede hjemmebaserte tjenester gjør det mulig å bo hjemme gjennom hele livet. Vi vil videreføre de gode tiltakene vi har i dag og videreutvikle og ta i bruk både nye former for omsorg og pleie som for eksempel alternative boformer og ny teknologi. Vi ønsker at det i fremtiden skal være et samspill mellom offentlige, private og ideelle tjenestetilbydere slik at den enkelte kan velge hvem som skal yte tjenesten. 

  Skal Kristiansand kommune være i stand til å løse utfordringene i fremtiden, må vi sikre oss riktig kompetanse og nok helsepersonell. Kristiansand kommune skal være en attraktiv arbeidsplass og tilby interessante stillinger og arbeidsoppgaver som tiltrekker deg kompetente fagfolk. Kristiansand Høyre ønsker at alternative turnusløsninger testes ut, og at de søm ønsker det skal tilbys heltidsstillinger. 

  Kristiansand har etablert en ordning med ambulerende akutt-team i hjemmetjenesten som gjør hjemmebesøk for å vurdere hvilke behov pasienten må få dekket for fortsatt å kunne bo hjemme. Vi vil prioritere at denne tjenesten forsterkes/utvides for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet med sykehus, legevakt og fastlege for å redusere antall sykehusinnleggelser. Fastlegene er sentrale i arbeidet med å koordinere de ulike hjelpeinstansene og kommunen må i samarbeid med fastlegene utarbeide en plan for hvordan dette kan skje på en god måte. Hjelpemiddelsentralen er en viktig medspiller når behovene er kartlagt og tiltakene skal gjennomføres.  

  Høyre vil: 

  • Gi sykehjemmene og hjemmetjenesten større frihet til å utvikle og spesialisere seg, for å styrkes valgmulighetene for brukerne. 
  • Legge til rette for at frivillige og private organisasjoner kan tilby tjenester i hjemmehjelpen og på sykehjem. 
  • Forsterke og utvide innovasjonsarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen og ta i bruk ny teknologi. 
  • Styrke legetjenestene på sykehjemmene. 
  • Ta initiativ til, i samarbeid med fastlegene, å videreutvikle koordineringen og bedre samarbeidet mellom de ulike hjelpe instansen/tiltak til pasientene. 
  • Legge til rette for at frivillige og private organisasjoner kan tilby tjenester i hjemmehjelpen og på sykehjem, eventuelle tilleggstjenester også mot betaling. 
  • Forsterke arbeidet med forebygging og ha økt fokus på folkehelse ved å gjøre fysisk aktivitet lett tilgjengelig gjennom Grønn Resept og andre lavterskel helsetilbud under mottoet sunn aldring. 
  • Følge virkningene av samhandlingsreformen nøye og ta grep og kreve endringer i rammebetingelsene der hvor reformen ikke strekker til. 
  • Legge til rette for flere selveide boliger med livsløpsstandard og muligheter for fellesaktiviteter og servicetilbud. 
  • Arbeide aktivt for en utvikling av spesialisthelsetjenesten som sikrer byens befolkning det best tilgjengelige helsetilbudet. 
  • Vektlegge viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet og eldresentrene. 

  4.2 En bedre rusomsorg

   Rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. Det forutsetter et godt samarbeid mellom hjem, skole, barnevern, politi, idrett og kulturliv. Rusforebyggende arbeid blant ungdom er spesielt viktig. 

  Ruspasienter som er motiverte opplever i dag ofte lang ventetid og opplever å bli kasteball mellom de offentlige instansene. Rusavhengige må få tilbud om behandling og rehabilitering når de er motivert for det. For oss er det viktig å se hele mennesket bak en person som sliter med enten rus, psykiatri eller begge deler. Når rusmisbrukerne er ferdige med behandlingen er det viktig at de får en god og tilpasset bolig i et rusfritt miljø, og at de får den nødvendige hjelp til å bli selvhjulpne. 

  Høyre vil: 

  • Arbeide for at kommunen skal ha ansvaret for hele rusomsorgen.
  • Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering. 
  • Styrke døgnåpent mottakssenter for rusavhengige. 
  • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i rusomsorgen. 
  • Legge til rette for at Legemiddelassistert rehabilitering prioriteres spesielt. 

  4.3 Psykisk helse 

  Psykiske sykdom har store kostnader for den enkelte, pårørende og for samfunnet. Aktivisering og deltagelse i samfunnet vil for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom. Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og ungdom forebygger frafall i skolen og reduserer faren for rusmisbruk og psykiske symptomer. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølging er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser. 

  Kristiansand Høyre vil: 

  • Sørge for at intensjonen i opptrappingsplanen for psykiatrien følges. 
  • Styrke samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern. 
  • Styrke lavterskeltilbudet i skolehelsetjenesten ved å øke tilstedeværelsen av helsesøstre.
 • 5. Bedre integrering gjennom muligheter og krav

  Kristiansand er i dag en moderne by hvor mange nasjonaliteter er representert. Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv som beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer. Innvandrere som kommer til Kristiansand, har i likhet med de som bor her fra før, et selvstendig ansvar for å bli integrert og ta del i det norske samfunnet.

  Integrering i det norske samfunnet innebærer ikke at alle skal være like, men målet er at alle skal delta i det sosiale, kulturelle og politiske fellesskapet. Like muligheter, rettigheter og plikter er viktige virkemidler for å skape et integrert fellesskap. Alle som bor i Norge har ansvar for og plikt til å sette seg inn i grunnlaget for norsk demokrati, samfunnsliv og politikk, og må følge Norges lover og respektere menneskerettighetene. Høyre aksepterer ikke manglende likestilling, rasisme eller diskriminering. Systematiske og store levekårsforskjeller som følger av etniske skillelinjer skal motarbeides.

  Når den enkelte innbygger eller familie møter utfordringer, skal de få støtte gjennom målrettede tiltak med tydelige krav fra samfunnet. Norge er blant landene i verden med størst sosial mobilitet, men en forutsetning for å bevare det slik, er deltakelse i arbeidslivet. Våre velferdsordninger må derfor være innrettet slik at de motiverer til å ta del i arbeidslivet og til å stå på egne ben.

  De siste årene har vist at heller ikke vårt land er skjermet fra religiøs og politisk ekstremisme. Kristiansand Høyre skal være en tydelig stemme i kampen mot dette. Vi skal alltid forsvare det frie og åpne demokratiet gjennom åpen debatt og ved å ta avstand fra enhver form for radikalisering og rasisme. I vårt flerkulturelle samfunn må vi vektlegge samfunnskontrakten, der personlig vilje til integrering og individets ukrenkelighet er grunnleggende.

  Høyre vil:

  • Samarbeide med skolen, idretten, nærmiljø, politi og barnevern for å bekjempe enhver form for radikalisering.
  • At rasisme og hets i Kristiansandskolen skal behandles på lik linje med mobbing - mobberen skal bære konsekvensene.
  • Sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn, gjennom å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret.
  • Kartlegge barnas språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage.
  • Bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer.
  • Styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi  flere mulighet til å delta i arbeidslivet.
  • Vurdere tiltak som kan stimulere til entreprenørskap og nettverksbygging mellom innvandrere og etniske nordmenn og legge til rette for at frivillige kan bidra med tiltak som styrker integreringen.
  • At det stilles krav om aktivisering når kvinner i mannsdominerte kulturer holdes utenfor arbeidsmarkedet.
  • Gjennomgå Kristiansand kommunes oppfølging av stønadsmottakere og sørge for å utnytte de mulighetene som finnes til å kreve aktivitet som allerede ligger i loven.
  • Samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor.
  • Bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole.
  • Sikre at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.
  • I samarbeid med staten bidra til bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere på samme nivå som hittil.
  • Motvirke segregering i skolen ved å spre bosetting av flyktninger og asylsøkere.
 • 6. Moderne og effektiv kommunikasjon

  Kristiansand er en by i vekst. For å møte fremtiden som en attraktiv storby må vi legge til rette for en moderne, og e ektiv kommunikasjon. Vi må arbeide kontinuerlig opp mot sittende regjeringer for å fremme Kristiansand sine behov, og sørge for at vi får de midlene vi behøver for å sikre fortsatt utvikling av byen vår. Det innebærer samtidig at vi må ta innover oss de kravene som blir stilt fra nasjonalt nivå for å utløse statlige midler, og vi må løfte blikket forbi Kristiansand og se vår kommune som en del av en helhetlig infrastruktur. Det er avgjørende for Kristiansand at ny E39 kommer på plass som 4-felts motorvei til Stavanger, og at E18 mot Oslo blir fullført med fire felt.

  Samferdsel er også mer enn vei, fly og jernbane. Det handler ikke minst om at Kristiansand må ta en aktiv del i omstillingen på vei mot et grønnere samfunn. Vi må legge til rette for at klimavennlige løsninger blir foretrukket fra individnivå til store infrastrukturprosjekter. Viktige tiltak vil være alt fra en kontinuerlig forbedring av kollektivtrafikken, muligheter for å velge sykkel som transportmiddel til storstilte satsinger sammen med næringslivet om å overføre mer gods fra veg til bane og sjø. Høyre vil sørge at Kristiansand er i førersetet for en mer effektiv, helhetlig og fremtidsrettet samferdselspolitikk.

  Høyre vil:

  • Stimulere til at økt bruk av kollektivtrafikk og ytterligere reduksjon av rushtidstrafikk.
  • Sikre at belønningsavtaler og bymiljø-pakker gir tilstrekkelige tilskudd slik at biltrafikken kan reduseres, luftkvaliteten bedres og køene reduseres.
  • Stimulere til økt bruk av kollektivtrafikk og ytterligere reduksjon av rushtidstrafikken.
  • Videreføre den gode dialogen med sentrale og regionale myndigheter for å sikre gjennomføring av regionale samferdselsprosjekter.
  • Benytte offentlig-privat samarbeid som løsning også for regionale samferdselsprosjekter.
  • Opprettholde fremdriften i etableringen av Ytre Ringveg, ny vei til Kjevik, ny E39 og Gartnerløkka.
  • Nettet av sykkelveiene i alle deler av kommunen utvides og forbedres.
  • Den planlagte sykkelekspressveien skal raskest mulig gjennomføres i samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter.
  • Bygge ut byens infrastruktur på en måte som gir kapasitet til å avvikle økt trafikk på en sikker og miljømessig god måte.
  • Opprette flere og bedre Park’n Ride/innfartsparkeringer.
  • Etablere et brukervennlig og nytt hovedterminalanlegg for buss, taxi og tog.
  • Fremskynde ny E39 og utbedringen av strekningen Gartnerløkka-Breimyr.
  • Styrke Kristiansand Lufthavn Kjevik med parkeringshus og bedre fasiliteter.
  • Stimulere til bedre rutetilbud både når det gjelder høyere frekvens og nye destinasjoner.
  • Styrke Kristiansand Havn sin posisjon som en nasjonal utpekt havn og internasjonalt transportknutepunkt. Arbeide aktivt for statlige bevilgninger til sikring av god jernbanetilknytning både til fergeterminal og containerterterminal.
  • Bidra konstruktivt i prosessen med å innlemme Kristiansand Havn i det europeiske transportnettverket TEN-T.
  • Tilrettelegge for en infrastruktur som fremmer satsingen for å overføre mer godstransport fra veg til bane og sjø.
  • Fremme og tilrettelegge for fremtidsrettede miljøløsninger i transportsektoren.

 • 7. Den klimavennlige byen

  Kristiansand skal være en av Norges mest klimavennlige storbyer. Når vi tar vare på vårt lokale miljø, reduserer vi også vårt miljøavtrykk. Det skal være enkelt for oss alle å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Vi skal sammen skape en dugnadsånd for å gjøre Kristiansand mer miljøvennlig og med det - verden litt grønnere. Kristiansand har unike grønne kvaliteter som vi skal verne om. Vi har et grønt bysentrum med parker og gangavstand til tur- og rekreasjonsområder. Vi har direkte atkomst for alle innbyggerne til turområder i alle bydeler. Det er god tilgjengelighet for alle til sjøen hvor det er gode muligheter for bading, båtliv og fiskemuligheter.

  Kristiansand skal tilpasse seg de nasjonale kravene om klimagassutslipp og strekke seg langt i å oppfylle disse og videreføre arbeidet med miljøregnskap i kommunen. En moderne kollektivtrafikk og bedre fremkommelighet for sykkel vil gjøre at færre er avhengige av å bruke bilen i fremtiden. Likevel vil bilen være et uunnværlig transportmiddel for mange. Vi må derfor sørge for at vi har nok hensiktsmessige parkerings muligheter. Folkeliv i byen innebærer varetransport til butikker, restauranter og kontorer. Håndverktjenester og varetransporten må ha nødvendige parkeringsmuligheter og tilgang til sentrum.

  Kristiansand Høyre vil:

  • Stimulere til økt bruk av kollektivtrafikk og ytterligere reduksjon av rushtidstraikken.
  • Gjennomføre de avtaler kommunen har inngått med staten om belønningsmidler og Bypakke Kristiansand fra 2016/17, og arbeide for fremtidige videreføring av disse.
  • Legge til rette for og bygge ut kollektivtrafikken der den gir størst effekt.
  • Bygge ut sykkelnettverket til helårs bruk og sørge for at den planlagte sykkelekspressveien prioriteres.
  • Sikre at kommunale kjøretøy til enhver tid tilfredsstiller krav til lavest mulig utslipp av klimagasser.
  • Videreføre kravene til ENØK-tiltak i kommunale bygg.
  • Prioritere miljøhensyn i utarbeidelsen med nye arealplaner. Videreutvikle sentrale boområder med tanke på høyde og fortetting.
  • Legge til rette for parkering for el-biler med egne parkering- og ladeplasser i parkeringshus/plasser.
  • Fortsette arbeidet med utbygging av fjernvarme til stadig  ere områder i kommunen.
  • Opprettholde og videreutvikle tilgangen til tur- og rekreasjonsområder i alle bydeler.
  • At Kristiansand Kommune til enhver tid har et godt tilbud av småbåtplasser.
 • 8. En storby i utvikling

  Moderne bypolitikk er god miljøpolitikk. Kristiansand er en by i vekst og vil vokse betydelig i fremtiden. Prognoser viser at vi vil være omkring 100 000 innbyggere om 10 år. Veksten gir muligheter og utfordringer i planleggingen av nye boliger, næringsområder og infrastruktur.

  Høyre vil at fremtidens Kristiansand skal være preget av en helhetlig, urban byutvikling med en sterk grønn pro l. Kristiansand skal i fremtiden være byen for utvikling, innovasjon og befolkningsvekst.

  Sørlandsparken er en viktig del av næringslivet og utviklingen av handelsnæringen i Kristiansand og regionen. Sørlandsparken og Kvadraturen utfyller hverandre og gir byen og regionen et bredt tjenestetilbud. Det er viktig at både Sørlandsparken og Kvadraturen får rammebetingelser som gir mulighet for å kunne videreutvikle sine kvaliteter.

  Moderne bypolitikk er god miljøpolitikk. Vi må tilrettelegge for at vi som individer og familier kan ta gode miljøvalg i hverdagen, og sammen skape en dugnadsånd for å gjøre Kristiansand mer miljøvennlig og verden litt grønnere.

  Høyre vil:

  • Med respekt for eiendomsretten kombinert med samfunnets behov for utvikling legge til rette for en forutsigbar utvikling av byen gjennom kommuneplan, områdeplaner og reguleringsplaner.
  • Følge opp Plan- og bygningsloven som en «ja-lov», med mindre lokalt byråkrati.
  • Prioritere klimahensyn i utarbeidelse av nye arealplaner. Videreutvikle sentrale boområder med tanke på høyde og fortetning.
  • Styrke Kvadraturen som bo- og næringsområde.
  • Bygge høyere der det er hensiktsmessig,
  • Beholde rytmen i gateløpene i Kvadraturen ved nybygg. Dette for å unngå store monotone bygg som strider med den opprinnelige renessanse byen.
  • Revidere mur byplanen for å sikre tilpasning til nye byggeforskrifter.
  • Anlegge gang- og sykkelbro over Otra som bindeledd mellom universitetet og Kvadraturen.
  • Sikre langsiktig og fremtidsrettet utvikling av Sørlandsparken
 • 9. En moderne og effektiv kommune for innbyggerne

  Kommunen er til for innbyggerne. Kommunen skal bruke så liten tid som mulig på administrasjon, og bruke ressursene til å yte tjenester til innbyggerne. Gjennom effektivisering og digitalisering skal Kristiansand Kommune tilby innbyggerne et brukervennlig tilbud.

  Kristiansand Høyre vil sørge for at kommunens drift alltid står i forhold til de økonomiske rammene, slik at kommunen har en sunn og ansvarlig økonomi. Kommunens drift skal være så kostnadseffektiv som mulig, slik at innbyggernes skattepenger går til gode tjenester og ikke til administrasjon. I fremtiden skal mest mulig av kommunikasjonen med innbyggerne være digital og lett forståelig.

  Kristiansand Kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke seg arbeidskraft som er motivert og har god faglig kompetanse. Kommunen skal være en god arbeidsgiver med ledere som har fokus på utvikling av sine medarbeidere og organisasjon. Kristiansand Høyre vil jobbe aktivt for at kommunen til enhver tid har konkrete mål og en resultatorientert strategi for utvikling av kommunen. Kristiansand Høyre ønsker en forvaltningspraksis som er ansvarlig og liberal. Saksbehandling skal skje så raskt som mulig innenfor forsvarlige rammer. Kommunen skal sikre fellesskapets interesser gjennom rettferdig og forutsigbar forvaltning. Eiendomsretten er et grunnleggende prinsipp og ekspropriasjon kan kun vurderes når tungtveiende samfunnsmessige hensyn tilsier det. Full erstatning skal tilkjennes grunneier.

  Høyre vil:

  • At Kristiansand skal være en JA-kommune med fokus på vekst og innovasjon.
  • Videreføre reduksjon i eiendomsskatten som på sikt skal fjernes.
  • Ha gode digitale løsninger, slik at det er enkelt for innbyggerne og finne frem og kommunisere med kommunen.
  • Ha lavest mulig gebyrer på kommunale tjenester.
  • Bruke konkurranseutsetting og offentlig/privat samarbeid (OPS) der dette er hensiktsmessig.
  • Øke innsatsen for å redusere sykefraværet.
  • Begrense bruken av ekspropriasjon. Det er kun akseptabelt når viktige samfunnsinteresser skal løses. Et rettferdig oppgjør i slike saker er viktig for å sikre den enkelte innbyggers eiendomsrett.
 • 10. En attraktiv by for næringslivet

  Kristiansand skal være et attraktivt sted å jobbe og gjøre investeringer. Vi skal være en by som gjør det enkelt for våre bedrifter å rekruttere ny arbeidskraft. Samtidig skal vi sikre etableringen av nye, fremtidsrettede næringer i Kristiansand. Høyre tror på enkeltmennesket, og skal sørge for rammebetingelser som gjør at alle kan skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i dag og i fremtiden. Høyre er partiet for de som kjemper for næringslivet, og brenner for innovasjon og entreprenørskap.

  Politikere har også et ansvar for å fremme de gode historiene. I Kristiansand har vi mange av dem. Vi har verdensledende bedrifter i leverandørindustrien til offshorebransjen, en høyteknologisk og moderne prosessindustri, et gryende miljø for IKT-bedrifter og en rekke suksessfulle store og små bedrifter innenfor turist- opplevelsesnæringen. Kristiansand og vår region er også kjent for å samarbeide godt med offentlig sektor, akademia og på tvers av bedrifter. Dette har resultert i suksessfulle klyngesamarbeid som GCE NODE, Eyde-nettverket, Digin og Arena USUS.

  Et dynamisk og lønnsomt næringsliv er helt avgjørende for å skape økonomisk vekst i byen vår, og sikre økonomien til kommunen slik at vi kan bevare og styrke våre velferdstjenester i overskuelig fremtid. Vi tar næringslivet og deres behov på alvor, og vil lytte til deres innspill for å utvikle næringslivet i kommunen videre, og dermed også sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

  Høyre vil:

  • Ha en offensiv og proaktiv holdning overfor næringslivet og virkeliggjøre næringspolitikken gjennom et tett samarbeid med næringslivet, blant annet i gjennomføring av strategisk næringsplan og utarbeidelse av handlingsplaner til denne.
  • Bidra til å videreutvikle våre sterke, lokale klynger som NODE, EYDE, DIGIN, Arena USUS, samt stimulere til vekst og fremtidsrettete grønne næringer.
  • Tilrettelegge, motivere, samarbeide og mobilisere til deltakelse i EU- finansierte prosjekter.
  • Styrke samarbeidet med Universitetet i Agder for å øke innovasjon og entreprenørskap i byen.
  • Markedsføre Kristiansand og lokale bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Fremme de gode eksemplene med næringsklynger og bedrifter i verdensklasse.
  • Arbeide for å ivareta posisjonen som Norges sommerby nummer 1, samtidig som vi aktivt vil styrke grunnlaget for økt turisme utenom høysesong.
  • Arbeide for og videreutvikle Kristiansand som en attraktiv destinasjon for cruise.
  • Bygge opp under prinsippet «en dag ekstra» for turistnæringen. Stadig utvikle og utvide tilbudet i byen slik at ferieoppholdet i byen kan forlenges.
  • Posisjonere Kristiansand som et naturlig valg for kurs og konferanser.
  • Arbeide for kunnskapsoverføring fra dagens NODE-bedrifter og andre etablerte kompetanseområder til nye fremvoksende næringer.
  • Sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig areal for utvidelse eller nyetablering av næringsvirksomhet
  • Styrke infrastrukturen rundt Kjevik Lufthavn, Kristiansand Havn og Jernbanen. Bygge ut gode veier og kollektivløsninger.
  • Fortsette å fremme gode løsninger gjennom offentlig-privat samarbeid.
  • Legge til rette for innovative innkjøp i offentlig sektor for å fremme innovative løsninger og lokalt næringsliv.
  • Fremme varehandelen i Kvadraturen gjennom et attraktivt bysentrum og Kvadraturen som et naturlig møtepunkt.
  • Bruke innovasjonsmiljøer og lokal næring som bidragsyter i offentlig velferd.
  • Stimulere til ungt entreprenørskap, aktivt arbeid inn i grunnskolen.
  • Tiltrekke og beholde ung, ambisiøs nasjonal og internasjonal arbeidskraft.
  • Fortsette satsningen og støtten til Kristiansand International School (KIS) for å sikre gode forutsetninger for rekruttering av kompetent internasjonal arbeidskraft i byen.
 • 11. Universitetsbyen Kristiansand

  Høyre ønsker at Kristiansand skal befeste sin posisjon som en av Norges viktigste universitetsbyer. Universitetet er en drivkraft i landsdelen. Høyre ønsker at Kristiansand kommune aktivt skal støtte utviklingen av universitetet, blant annet ved påvirkning av nasjonale myndigheter og å tilrettelegge for god kontakt mellom universitetet og arbeidslivet i regionen. 

  Gjennom å tilby god kollektivtrafikk, et rikt kulturtilbud, og et godt og moderne tjenestetilbud skal det være attraktivt å studere i Kristiansand. Vi ønsker også at det faller naturlig å bosette seg i byen etter endte studier, og vil jobbe for et tett samarbeid mellom universitet og kommune.

  Høyre vil:

  • Støtte Universitets utvikling ved blant annet å påvirke nasjonal politikk slik at rammebetingelsene for Universitetet i Agder blir best mulig.
  • Bidra til tett og god kontakt med Universitetet og arbeidslivet i regionen.
  • Bidra til at det bygges  ere studentboliger, fortrinnsvis nær kollektivknutepunkter.
  • Legge til rette for en tilpasset utvikling av aksen mellom Kvadraturen og Campus.
  • Stimulere til tett samarbeid mellom universitet og lokalt næringsliv.
  • Sikre gode kontaktpunkter mellom kommune og universitet.
Last ned vårt program her