Politikk

Høyre i Vest-Agder vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. Vi vil støtte et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

Vest-Agder er et fylke med en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Vest-Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Vest-Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Vest-Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

SE HVA VI JOBBER MED

Last ned vårt program