Politikk

Høyre i Vest-Agder vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. Vi vil støtte et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

Vest-Agder er et fylke med en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Vest-Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Vest-Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Vest-Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Vest Agder Høyre
  Høyre i Vest-Agder vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. Vi vil støtte et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

  Høyres politikk setter enkeltmennesket i sentrum. Vi vil at hver enkelt skal være i stand til å utforme sin egen hverdag.

  Vi vil også motivere det enkelte menneske til å ta ansvar. Den enkelte innbygger skal ikke utelukkende kreve, men skal også ut fra egne forutsetninger yte sin innsats til beste for samfunnet og seg selv.

  Vest-Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste. Vi ønsker et samfunn der valgfrihet for enkeltmennesket gir det beste grunnlaget for et verdig liv.

  Vest-Agder Høyre vil sette fokus på likestilling mellom kjønnene, og mellom grupper av mennesker som i dag har utfordringer knyttet til å bli fullt ut integrert og akseptert i vårt samfunn. Vi må ta i bruk de ressurser som ligger i hvert enkelt menneske og legge til rette for mangfold, noe som igjen betyr at vi skaper et varmt og enda mer inkluderende samfunn.

  Høyre har en grunnleggende respekt for den private eiendomsretten. Dersom båndlegging av privat eiendom er nødvendig, må grunneierne sikres fullverdig erstatning. Vi vil arbeide for å få til frivillige avtaler mellom private grunneiere og det offentlige der det er nødvendig for å sikre offentlig bruk av arealer.
 • KLIMA, AREAL OG MILJØ
  Klimaendringene er blant vår tids største utfordringer. Det er viktig at både det offentlige, næringslivet og enkeltmennesket bidrar til å møte denne utfordringen. Vest-Agder er et fylke med en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir
  størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

  Den private eiendomsretten er dypt rotfestet i norsk kultur og er en grunnleggende forutsetning for et samfunn som er tuftet på frihet og utvikling. Høyre mener at eiendomsretten må styrkes slik at privat eiendom kan
  holdes i hevd gjennom generasjoner.
  Et aktivt skogbruk og nyplanting og karbonlagring som har positiv effekt på klima. Høyre vil være positive til bærekraftig skogsdrift.
  Aktiv bruk av landskapet er det beste vern og vil være et godt folkehelsetiltak.
  Høyre vil fjerne innsigelsesadgangen til stat og fylkeskommune i forhold til reguleringsplaner som ikke strider
  mot kommunens arealplan. Høyre vil at oppgaver innenfor areal, miljø, landbruk og natur overføres fra
  Fylkesmannen til kommunene.

  Vest-Agder Høyre vil:

  • Stimulere og støtte opp under et innovativt næringsliv hvor investeringer i energireduserende tiltak gjennomføres.
  • Arbeide for at Sørlandet videreutvikler teknologi- og innovasjonsmiljøer knyttet til produksjon og utvikling av bærekraftig, fornybar og miljøvennlig energi.
  • Være positive til at landbruksnæringen får muligheter til å utvikle seg gjennom en kombinasjon av tradisjonelt landbruk og nye nisjeaktiviteter.
  • Arbeide for helhetlige planer som tar hensyn til både natur- og landskapsvern, friluftsliv, næringsutvikling og verdiskapning.
  • Arbeide for at Sørlandet utvikler seg videre som et kjerneområde for produksjon og utvikling av bærekraftig, fornybar og miljøvennlig energi.
  • Støtte opp under utredning av «Grønt batteri» i fylket ved å være positive til fornybare energiressurser.
  • Sørlandet vil kunne fungere som et grønt batteri for Europa, der behovet for miljøvennlig kraft er
  • økende.
  • At alle nye fylkeskommunale bygg må ha energieffektive løsninger. Eldre bygg bør i den grad det er hensiktsmessig, ombygges med moderne energiløsninger.
  • Støtte forskningen på miljø og klima, særlig innen fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og -lagring. Samarbeid med forskningsmiljøene regionalt stimuleres.
  • Føre en politikk som prioriterer å ta vare på miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner ved å legge til rette for aktiv bruk av naturen.
  • Videreføre utfasing av oljefyring fra alle fylkeskommunale bygg innen 2018 og følge opp forbud mot fyring med fossilt brensel fra 2020.
  • Styrke kompetanse om energi hos ungdom gjennom prosjekter og oppgaver rettet mot ungt
  • entreprenørskap og studiefag i videregående skole. 
 • DET GODE LIV
  Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet.

  Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer. Det er næringslivet selv som står for innovasjon og verdiskaping, dette er ikke noe politikerne kan vedta. Høyres politikk skal føre til vedtak som legger til rette for gode vekstvilkår i dialog med næringslivets representanter og andre involverte instanser. Bærekraftig sysselsetting og bosetting må være basert på lønnsomme arbeidsplasser og hensyn til miljøet.

  Vest-Agder Høyre vil arbeide for et helhetlig og mangfoldig tilbud til befolkningen med trygge arbeidsplasser, et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og ungdom, tilgang til kyst, skog og hei og et variert og mangfoldig kulturtilbud.

  Vest-Agder Høyre vil arbeide for et likestilt og mangfoldig arbeidsliv hvor det er en plass for alle. Skal vi sikre robuste og gode levekår i fremtidens Agder, må vi sørge for at alle deltar. Det vil gi et mangfold hvor den enkelte innbygger kan bidra med egne ressurser inn i et spennende fellesskap.
  Vi vil være en aktiv pådriver i arbeidet med å skape en landsdel som fremstår som åpen og inkluderende, og som er attraktiv å bo og etablere seg i.
  Vest-Agder er Norges største eksportfylke for bearbeidede produkter. Vi har et utadrettet og dynamisk næringsliv - blant annet representert ved næringsnettverkene NODE og Eyde samt en rekke bedrifter som er en del av spesialiserte næringsklynger. Disse nettverkene fungerer som selvforsterkende enheter med kompetanseoppbygging og knoppskyting som viktige kjennetegn. Høyre skal ha en god dialog med disse nettverkene og partene i arbeidslivet. Høyre skal også bidra til at fylkeskommunen blir en aktiv tilrettelegger i den videre utbygging av næringslivet på Sørlandet.

  Høyre anser det som viktig med representasjon inn i EU og vil bidra til fortsatt drift av Sørlandets Europakontor i Brussel. Kontakten mellom Sørlandets Europakontor og Vest-Agder fylkeskommune styrkes slik at en sikrer en effektiv rådgivningstjeneste til landsdelens behov for EUs virkemiddelapparat.

  Vi vil respektere kommunale vedtak i plansammenheng, kun unntaksvis gripe inn med innsigelse dersom vesentlig nasjonale og regionale interesser står på spill. Vi vil at lokale politikere skal avgjøre bygging og annen aktivitet i samsvar med vedtatte planer. Regelverk for offentlig planlegging og forvaltning må tilpasses lokale og regionale forhold og behov.

  Høyre mener det er viktig å legge til rette for et aktiv friluftsliv. Dette gir en meget god gevinst for den enkelte og for folkehelsen.

  Vest-Agder Høyre vil:

  • At fylkeskommunen fortsatt skal være en pådriver for regional utvikling, så vel i offentlig som i frivillig sektor.
  • At det gode arbeid som gjøres innenfor frivillige organisasjoner stimuleres.
  • Føre en helhetlig politikk med vekt på å utvikle felles bo- og arbeidsmarked der dette er naturlig. Vi ønsker en aktiv dialog med kommunene og næringslivet slik at næringsutvikling, planlegging av bo- områder og samferdsel skal tilpasses og bygges ut i et større helhetlig regionalt perspektiv.
  • Støtte opp under samarbeidet i de tre regionene; Knutepunkt Sørlandet, Listerregionen og
  • Lindesnesregionen.
  • Legge til rette for innovasjon og stimulere aktiv og nyskapende næringsutvikling. 
  • Støtte en koordinert satsing innenfor reiselivsnæringen på Sørlandet gjennom Arena Usus samarbeidet.
  • Reiselivsnæringen har hatt en positiv utvikling de siste årene, men fortsatt gjenstår det mye for å utvikle landsdelens potensiale innen reiseliv. Visit Sørlandet AS er i denne sammenheng et viktig selskap å videreutvikle.
  • At næringshagene fortsatt skal være en sentral aktør for det lokale næringslivet og den regionale
  • utviklingen. Vi vil støtte dette arbeidet med kompetanse og på annen måte.
  • Legge til rette for innovasjon innenfor næringslivet, både innenfor etablerte næringer og nye bærekraftige næringer i fremtidens lavutslippssamfunn.
  • Fortsatt støtte arbeidet for at Agder skal bli en samlet regional enhet.
  • Begrense Fylkesmannens funksjon til en ren lovlighetskontroll av kommunale vedtak. For Høyre er det viktig at det er folkevalgte organer, ikke statlige saksbehandlere, som bestemmer i saker som kan avgjøres lokalt i kommunene.
  • Arbeide for etablering av et nytt såkornfond i regionen.
  • Legge til rette for økt etablering innenfor havbruksnæringen.
  • Legge til rette for møteplasser som sikrer god integrering. Det er viktig å sørge for god språk- og
  • samfunnskunnskap i et integreringsperspektiv.
  • Arbeide for at regionen er en likestilt landsdel med gode levekår.
  • At alle offentlige virksomheter evaluerer sine tjenester i et likestillingsperspektiv.
  • Arbeide for å redusere ufrivillig deltid
  • Sikre allmenheten god tilgang til attraktive områder, og videreføre dagens politikk med offentlig oppkjøp av eiendommer som legges ut til frivillig salg i pressområder.
  • Følge opp forvaltningsplaner for vassdrag for å forbedre vannkvaliteten i henhold til EUs vanndirektiv.
  • Arbeide for fortsatt kalking av vassdrag i fylket og styrke arbeidet med krypsivproblematikken betydelig, spesielt på forskning.
  • Legge til rette for at lakseførende vassdrag kan bli viktige bidrag i den regionale satsingen innen
  • reiselivsnæringen.
  • Være positive til prosjekter i vassdrag der det er naturlig å anlegge laksetrapper.
  • Arbeide for å legge til rette for et løypenett i utmark for fornuftig motorferdsel. Dette må komme inn i kontrollerte former slik at snøscootertrafikk og andre friluftsinteresser kan bruke naturen sammen.
  • Arbeide for en oppmyking av Plan- og bygningsloven og andre lover som griper inn i eiendomsrett og arealbruk.
  • Arbeide for at planprosesser blir gjennomført på en hurtig og effektiv måte. 


 • KVALITET I UTDANNING
  Det skjer mye bra i skolen i Vest-Agder, blant annet er det dokumentert at videregående skole er av de beste i landet. Likevel må vi fortsette arbeidet med å gjøre skolen enda bedre. Vest-Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning. Utdanning er Vest-Agder Høyres største satsningsområde.

  For å få et godt utbytte av skoledagen, er det viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og lærere. For Vest-Agder Høyre er det sentralt at alle skoler har et godt miljø hvor mobbing bekjempes og hvor elever gis anledning til medvirkning på organisering av undervisningen.

  Det arbeides aktivt for å forhindre frafall i Vest-Agder-skolen. Fylkeskommunen har gjennomført flere tiltak for å få elevene til å fullføre sin utdanning, men fortsatt er det for mange som ikke fullfører. Dette arbeidet må derfor fortsette og vil være en av de viktigste sakene for Vest-Agder Høyre i denne valgperioden.

  Eleven

  Vest-Agder Høyre vil fortsette å arbeide for å gi den enkelte elev størst mulig innflytelse over egen skolehverdag. Undervisningen skal i størst mulig grad tilpasses den enkelte elev. Fritt skolevalg er viktig. Eleven skal komme til en skole som er basert på kunnskap og utfordringer. Vi må kunne stille krav både til elever og lærere. Utdanning er et privilegium. Vi må kunne forvente at elevene møter til undervisningen. Skolen må i større grad kunne kreve fokus og disiplin fra sine elever. Likevel er det elevenes læring og kvalitet på undervisningen som skal stå sentralt.

  For at en elev skal få mest mulig ut av undervisningen må eleven trives i skolehverdagen. Skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Arbeide for å videreutvikle fritt skolevalg i hele fylket.
  Arbeide for gode løsninger for gjesteelevsordninger.
  Innføre anonym retting av prøver for å sikre en rettferdig vurdering.
  Arbeide for at sidemål skal være del av norskfaget, men uten egen karakter.
  Gi elevene mulighet for en god evaluering av eget læringsmiljø.
  Styrke arbeidet mot mobbing.
  Styrke samarbeid mellom hjem og skole, og støtte foreldreinitiativ mot mobbing.
  Arbeide for å etablere et sterkere samarbeid i overgangen mellom grunnskolen og videregående skole.
  Styrke rådgiverkompetansen.
  Arbeid for innføring av skolepsykologer.
  Søke om en prøveordning der man flytter russetiden til etter eksamen i løpet av 2015-2019.
  Innføre fraværsgrense for rett til å få karakter.

  Tilpasset undervisning

  Vest-Agder Høyre arbeider for en skole som er mest mulig tilpasset eleven. Det er viktig å ha skoler med riktig kompetanse, vilje og mulighet til å møte de ulike elevene på deres eget nivå. Høyre innser at det er mange veier som fører til målet, og er åpne for å vurdere ulike studieløp. Det er viktig å gi elever innblikk i hvordan  arbeidslivet fungerer. Tiltak som entreprenørskap i skolen og tett samarbeid med næringslivet er gode eksempler. Elever som trenger større faglige utfordringer utover normal læreplan skal få mulighet til det.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Innføre en prøveordning med fullverdig videregående utdanning over to år der dette er hensiktsmessig.
  Legge til rette for at elevene får mulighet til å velge nivå på egen undervisning.
  Styrke arbeidet med intensivkurs i forkant av eksamen.
  Fortsette arbeidet med sommerskole.
  Legge til rette for og oppmuntre til å i større grad benytte seg av integrerte studieløp.
  At det innenfor yrkesfagene skal legges større vekt på teori og praksis som er relevant for yrket man utdanner seg til.

  Lærlingen

  Vest-Agder Høyre har fokus på lærlinger og læreplasser. Mye bra arbeid er gjort, likevel er det en stor utfordring å dekke dette behovet de neste årene. Det å stå uten læreplass fører ofte til at elever velger å avslutte sin utdanning. Opplæringskontorene har en sentral rolle i overgangen mellom skole og arbeidsliv. Læreplass i skole vil være et alternativ for elever som ikke får ordinær læreplass.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Sikre at elever ikke faller utenfor utdanningsløpet ved å tilby dem alternative måter å fullføre lærlingetiden sin på, for eksempel ved å veksle mellom skole og praksis i bedrift gjennom hele utdanningsløpet.
  At hovedmodellen med to år på skole og to år i praksis skal være normalen, men også gi mulighet til alternative løsninger.
  Innføre krav til andel av lærlinger i anbud for offentlige anskaffelser.
  Påse at alle lærlinger får nødvendig oppfølging.
  At offentlig sektor må ta et større ansvar for å ansette flere lærlinger.


  Frafall

  Frafall er et stort nasjonalt problem. I fylkeskommunen arbeides det systematisk med gjennomføring av utdanningsløpet med svært gode resultater. Dette arbeidet vil Høyre forsterke i kommende periode. Å fullføre utdanningsløpet er viktig for å bedre levekårene i landsdelen.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Fortsette arbeidet med å hindre frafall i skolen, blant annet ved å videreføre arbeidet med
  Sommerskolen og liknende gode tiltak.
  Styrke rådgivertjenesten.
  Være positive til å hente inn ekstern hjelp.
  Åpne for kontinuitetseksamen om sommeren.  Skolen

  Vest-Agder skolen er en av landets beste på gjennomføring og kunnskapsformidling. Høyres mål er å gjøre skolene enda bedre. Våre elever fortjener en best mulig læringsarena – det vi investerer i dem nå, blir vår felles fremtid. Godt samspill mellom elever, skoleeier, foreldre, lærere og øvrige ansatte gjør videregående skole til en god kunnskapskilde og plass til modning. Vi må være bevisste på å lytte til elever, skole, foreldre og næringsliv. Alle sitter på viktig informasjon.

  Det er gjort veldig mye bra arbeid for å ruste opp skolene i Vest-Agder de siste årene, og vedlikeholdsetterslepet er betraktelig redusert. Høyre vil være positiv til videre investeringer i skole. Dette er viktig for et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte.

  Skolen må ha dialog med arbeidslivet om fremtidig behov for arbeidskraft og tilpasse utdanningsprogrammene i forhold til dette. Spesialiserte linjer som er tilpasset lokalt arbeidsliv gir lettere tilgang til lærlingeplasser og fremtidige yrkesaktive.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Legge til rette for et godt læringsmiljø.
  Styrke kontakten mellom fylkeskommunen og kommunene for å sikre et helhetlig utdanningsløp.
  Arbeide for å sikre gode skolebygg og et godt inneklima på alle de videregående skolene i fylket.
  Utnytte muligheten for samarbeid med bedrifter.
  Fortsatt legge til rette for å tilby skoleplasser på kryss av fylkesgrenser når vi ikke selv kan tilby aktuell plass.
  Tilby spesialisering i utvalgte fag.
  Styrke fokuset på god veiledning om utdanning og yrkesmuligheter.  Læreren

  Dyktige lærere er den største ressurs for trivsel, motivasjon og læring. Vi vil rekruttere, utvikle og ta vare på gode lærere. Det er viktig å satse på etterutdanning av ansatte i skolen. Vi vil videreføre arbeidet med lærer- og elevevaluering. Det er viktig å ta vare på og videreutvikle god lederkompetanse i skolene våre.

  Vest-Agder Høyre vil:

  Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i skole.
  Støtte arbeid for å øke lederkompetansen i skolen.
  Sikre et godt arbeidsmiljø i skolen.


 • KOMMUNIKASJON
  Sørlandet trenger en infrastruktur som er tilpasset fremtidens krav til klima, sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Vest-Agder er et av landets ledende eksportfylker, og bedre og tryggere veier er avgjørende for å sikre konkurransekraft og livskraftige lokalsamfunn. Gode kollektivløsninger vil gjøre det mer attraktivt for flere å velge bort bilen. Vest-Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter.
  Investeringer i samferdsel er investeringer for fremtiden. Vest-Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen. Dette gjelder spesielt for byene og for pendlere. Stadig flere av fylkets innbyggere velger kollektivtransport, noe som viser at denne satsingen virker og må forsterkes. Vi ønsker å prioritere gang- og sykkelveier for å trygge skoleveier for våre barn og andre myke trafikanter.
  Næringslivet er avhengig av gode og effektive kommunikasjoner for varer og tjenester. E39 gjennom vestre del
  av Vest-Agder er en av landets mest ulykkesutsatte strekninger. Tungtransporten er høy og hvert 4. kjøretøy er et vogntog. God kommunikasjon er viktig for et konkurransedyktig næringsliv, også i distriktene. Vest-Agder Høyre vil legge til rette for god kommunikasjon i hele fylket. Vi vil arbeide for at en større del av transport av gods skjer på bane og båt.
  Skal vi oppfylle klimamålsettingen må vi ha en rask omstilling av transportsektoren i miljøvennlig retning. Det er viktig at offentlig sektor tar sin del av ansvaret for dette. Vi vil derfor at nye busser og andre offentlige kjøretøy skal være miljøvennlige med lave CO2-utslipp. Gode transportmuligheter bidrar til livskraftige lokalsamfunn og frihet for den enkelte. En mer effektiv fremkommelighet bidrar også til et bedre miljø. Bedre veier, bedre kollektivtilbud, en mer moderne flyplass og effektive havner reduserer avstandsulempene. Dette bidrar i tillegg til bedre trygghet, økt effektivitet og forebygging av ulykker.

  Vest-Agder Høyre vil:

  • Arbeide for at E39 / E18 får en 4-felt standard gjennom hele fylket. Staten må ta sitt ansvar for at denne veistrekningen får en forsvarlig standard snarest mulig. Mens vi venter, må arbeidet med bygging av midtrekkverk/trafikksikring intensiveres, spesielt på ulykkesbelastede strekninger.
  • Arbeide for at det årlig settes av midler for strakstiltak til trafikksikring.
  • Arbeide for at Fylkeskommunen iverksetter utbedringer og/eller nyanlegg, spesielt i de områder der trafikken er høy.
  • Sikre et godt kollektivtilbud i Kristiansandsregionen og mellom byene.
  • Arbeide for en målrettet kollektivsatsing tilpasset lokale forhold i grisgrendte strøk.
  • Videreutvikle Sørlandets lufthavn Kjevik som landsdelens flyplass ved at det satses på forbedret veiadkomst, bedre parkeringsmuligheter og utvidet rutetilbud.
  • Arbeide for en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, noe som vil redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med rundt én time, bedre kapasiteten for godstransport, og bidra til en betydelig regional utvikling.
  • Sikre et godt veinett i Kristiansandsområdet som blant annet innbefatter et bedre sykkelveinett fordi
  • Kristiansandsregionen har de største trafikale utfordringene i fylket.
  • Bedre sikkerhet for myke trafikanter blant annet gjennom holdningsskapende arbeid og gang- og sykkelstier.
  • Videreutvikle Kristiansand som kollektivhovedstaden på Sørlandet. Den statlige "belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byene" skal avløses av en Bymiljøavtale mellom stat, fylkeskommune og kommune. Både den gamle ordningen og den kommende nye er viktige for å videreutvikle Kristiansand som kollektivhovedstad på Sørlandet. Vest-Agder Høyre vil derfor arbeide aktivt for å få en så god og positiv bymiljøavtale som mulig for regionen, og gjennom dette bidra til redusert biltrafikk, bedre luftkvalitet og mindre kø i byområdene"
  • Satse sterkt på å ta vare på hele fylkesveinettet og øke bevilgningene til veivedlikehold. 
  • Ha mer samarbeid mellom det offentlige og private for raskere å løse samferdselsprosjekter, både gjennom raskere planprosesser og smartere gjennomføringsprosesser. Dette kan også gi mulighet for raskere igangsetting av prosjekter før de når sin plass i køen av finansierte prosjekter i nasjonal transportplan.
  • Arbeide for at flere planleggingsoppgaver konkurranseutsettes.
  • Opprette et prosjekt som tar sikte på å avdekke trafikale flaskehalser i fylket og utrede muligheter for å bedre trafikkflyten ved hjelp av enkle midler.
  • Bedre mulighetene for å kjøpe og innføre økonomiske incentiver for at passasjerene kjøper billett før de går på bussen, og videreføre ordningen med rimelige busskort for ungdom.
  • Øke bruken av lavtemperaturasfalt. Det er en mer miljøvennlig asfaltproduksjon, som reduserer både CO2 - og støvutslippene, som dermed bedrer miljøet for spesielt arbeidere og nære omgivelser. Vi vil også arbeide for økt gjenbruk av asfalt.
  • Arbeide for å bedre kvaliteten på riksveiene og sørge for rassikring av utsatte strekninger.
  • Arbeide for økt digital tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming og utbygging av nett-tilgang med gode hastigheter i hele fylket. Alle skal ha mulighet til å kople seg til nettet og ha tilgang til gode offentlige e-tjenester.
  • Arbeide for reduksjon av partikkelforurensningen fra skip som ligger til kai.
  • Bidra til Kristiansand Havn får utvidet kapasiteten for å kunne møte regionens fremtidige behov, og dermed utnytte vårt geografiske fortrinn til å bli et enda viktigere transport- og logistikknutepunkt.
 • KULTUR
  Vår norske kulturarv bærer i seg vårt folks historie og grunnlaget for fremveksten av dagens samfunn. Et samfunn basert på en grunnleggende aksept av individets frihet, toleranse for andres meninger, ulike livssyn og kulturelt mangfold. Høyre mener det er et helt sentralt element i kulturpolitikken å skape en bevissthet omkring vår historie som grunnlag for en videre utvikling av vårt norske verdi- og kulturgrunnlag.

  Et rikt kulturliv gir befolkningen og besøkende til vår landsdel en opplevelse av mangfold, toleranse, trivsel og glede. Kultur har en egenverdi i seg selv og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. For Høyre er det viktig å støtte opp om det arbeidet som utføres av ildsjeler og det mangfoldet av frivillige organisasjoner som et aktivt kulturliv er helt avhengig av.

  Vi bor i en landsdel som allerede er rik på kultur og hvor sammenhengen mellom reiseliv, kultur og næringsutvikling er satt i system. Dette ønsker Vest-Agder Høyre å videreutvikle gjennom økt samspill mellom offentlige og private aktører.

  Vest-Agder Høyre vil:

  • Støtte opp om etablerte lokale og regionale kultursentra og museer, slik at disse blir levende bærere av den lokale kulturhistorien.
  • Samarbeide med kommuner og private institusjoner om å sikre kvalitet og mangfold i kulturtilbudet.
  • Stimulere til utvikling og markedsføring av nye kulturtilbud og kulturminnevern som kan styrke
  • lokalsamfunn der det ligger til rette for dette.
  • Bidra til økt fokus på formidling av vår norske kulturarv og forståelse for fremveksten av vårt demokrati og verdigrunnlag som fundament for en videre utvikling av vårt samfunn.
  • Styrke arbeidet med bevaring og utvikling av maritim kulturarv og kystkulturtradisjonene.
  • Arbeide for bevaring og videreutvikling av Vest-Agders uthavner.
  • Styrke samarbeidet mellom kultur, næringsliv og reiseliv.
  • Støtte opp om det store mangfoldet av frivillige organisasjoner og frivillig innsats fra enkeltpersoner, som er avgjørende for et mangfoldig og innholdsrikt kulturliv.
  • Støtte opp om det arbeidet som drives av frivillige og de mange organisasjonene innen idretten.
  • Styrke bibliotektjenesten og legge til rette for styrket samarbeid med lokale bibliotek. Bibliotekene bør
  • utvikles til kulturarenaer ved blant annet å tilby foredragsserier og utstillinger.
  • Legge til rette for at lokale arkeologiske funn kan stilles ut i det nærmiljøet der de er funnet.
  • Styrke samarbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder, med vekt på å ta vare på og formidle særtrekk ved vår lokale og regionale kulturarv, tradisjon og folkekultur.
  • Bidra aktivt til å sikre at teater- og konserthuset Kilden blir Sørlandets sentrale arena for allsidig kulturutfoldelse, både for amatører og profesjonelle.
  • Støtte opp om det store mangfoldet av festivaler på Sørlandet.
Last ned vårt program her