Vår visjon

Sammen har vi utviklet Søgne kommune til å være en av landsdelens beste og mest attraktive kommuner å bo i. Viktige årsaker til dette er at vi har gode bomiljøer, tilgang til rik natur og friluftsområder.Vi har en av landets fineste skjærgårder i vår kommune, og vi har et godt utbygd nett av gang-, sykkel- og turstier. Tilbudene av tjenester til innbyggerne innen omsorg, helse, skole, barnehager, idrett og kultur er gode. Det er meget viktig for trivselen til kommunens innbyggere at vi opprettholder dagens tjenestenivå, forbedrer dette der det er behov og legger til rette for at kommunen utvikles videre.

Våre hovedsaker

Offentlige tjenester

Vi ønsker alltid å vurdere nye idéer og bedre løsninger som kan gjøre møtet med kommunen enklere og mer effektivt. Vårt mål er at Søgne kommune skal oppfattes som en «JA-kommune».  Søgne Høyre skal forenkle, fornye og forbedre kommunen, og ønsker en dialog om dette med våre innbyggere, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre i kommunen.

Helse, sosial og omsorg

Høyre har som mål å ha et offentlig velferdstilbud som sikrer hjelp når vi trenger det. Søgne Høyre vil arbeide for at dette skal være basert både på private og offentlige tilbud. Søgne kommune vil innen 2020 etter all sannsynlighet ha mer enn 12000 innbyggere med dagens kommunestruktur. Søgne Høyre vil arbeide for å legge forholdene til rette for at private kan etablere nye velferdstilbud.

Næring og utvikling

Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er næringslivet selv som står for innovasjon og verdiskaping, dette er ikke noe politikerne kan vedta. Høyres politikk skal føre til vedtak som legger til rette for gode vekstvilkår i dialog med næringslivets representanter og andre involverte instanser. Bærekraftig sysselsetting og bosetting må være basert på lønnsomme arbeidsplasser og hensyn til miljøet.

Barnehager, skole og oppvekst

Barn og unges oppvekstvilkår er et samfunnsanliggende. Søgne Høyre skal fortsatt medvirke sterkt til at barne- hager og skoler i Søgne har rammebetingelser som bidrar til at de som vokser opp i kommunen har gode oppvekstvilkår.

Se vår politikk

Søgne kommune

Vest-Agder

Kontakt

Trond Reitan
Leder
Telefon: +4798809241

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Våre folk