Interpellasjon om lærlinger


Ordfører.


Den yrkesfaglige kompetansen er viktig for å bygge landet og for å skape trygge arbeidsplasser. 
Det er viktig å satse på lærlinger, det sikrer kompetansen og rekrutteringa til private bedrifter, stat og kommune.

 

Bortsett fra en midlertidig økning i 2009 sto lærlingtilskuddet på stedet hvil i åtte år under de rødgrønne. Solberg-regjeringen har med Høyre i spissen, økt lærlingtilskuddet flere ganger siden regjeringsskiftet. Med den siste økningen på 2500 kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2016, har regjeringen nå økt lærlingtilskuddet til totalt 15.000 kroner.


Songdalen er på vei til å nå målet om 3 lærlinger per 1000 innbyggere. Dette er bra, og det viser at vi mener alvor for å nå de mål som Songdalen har i samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune. Høyre ønsker at dette ikke må bli en hvilepute og vi vil at kommunen skal fortsette å jobbe aktivt for å øke antall lærlinger.

 

Samtidig er det idag slik at det offentlige- både stat og kommune kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud og for å inngå rammeavtaler.

 

Høyre vil at Songdalen kommune skal sette krav til alle leverandører og innleide tjenester  om at disse skal være lærlingebedrifter.

Dette er et viktig signal som viser at Songdalens ansatte og politikere ser utfordringene som dagens unge har med å skaffe lærlingeplass og at vi tar viktige grep for å hjelpe i en utfordrende situasjon både for elevene og for rekrutteringa i flere yrker.

 

 

 

 

Spørsmål til ordfører: 

 

1. Ser ordføreren utfordringene som dagens unge er i når det gjelder lærlingeplasser? 

 

2. Ser ordføreren viktigheten av Høyres forslag om krav til lærlinger hos leverandører for eksempel ved innleie av tjenester, ved inngåelse av innkjøpskontrakter og ved anbud av forskjellige prosjekter? Og vil ordføreren jobbe aktivt for å få dette forslaget inn i neste års budsjett?


MEDIA: http://www.n247.no/?nyhet=4509&tittel=-_Kommunale_leverandorer_maa_vaere_laerlingebedrifter