Økt lærertetthet og tidlig innsats

Høsten 2012 innført den rødgrønne regjeringa et fireårig tilskudd til om lag 600 nye lærerårsverk i ungdomsskolen. De nye årsverkene var ment å øke lærertettheten i ordinær undervisning. Flere kommuner søkte om tilskuddet. Ordningen omfatter 573 nye lærerårsverk i 98 kommuner. Skoleåret 2016–17 er det siste året i forsøksordningen, og i budsjettet for 2017 bevilges kun våreffekten for dette skoleåret. Det innebærer at bevilgningen reduseres med 165 millioner kroner i 2017.


Tilskuddet til økt lærertetthet på ungdomstrinnet er en fireårig satsing som ble startet høsten 2013. Skoleåret 2016–17 er derfor det siste året denne ordningen gjelder, og som en konsekvens av det fases bevilgningen ut. Det var en helt klar forutsetning fra de rødgrønne at dette var en tidsbegrenset, fireårig forsøksordning som ble innført for å høste erfaringer. Første delevaluering er planlagt til desember i år.De rødgrønne bevilget kun midlertidige stillinger. Til sammenlikning har regjeringen, sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, innført et tilskudd til økt lærertetthet på 1.–4. trinn, som utgjør 836 millioner kroner i 2017. Dette utgjør over 1000 permanente lærerstillinger.  

Vi vet også at tiltak som settes inn tidlig i skoleårene har større effekt på elevenes læring, enn tiltak som settes inn sent i opplæringen. Derfor har regjeringen i 2017-budsjettet foreslått å bevilge 150 mill. kroner i kommunerammen til tidlig innsats. Dette tilsvarer 360 mill. kroner for skoleåret 2017-2018, eller nesten 1.5 milliard de neste fire skoleårene.

For Songdalen sin del utgjør dette kr. 527.458 som skolene kan bruke på tidlig innsats for våre elever i 1-4 klasse neste skoleår. 

Regjeringa vil nå evaluere effekten av forsøksordningen med økt lærertetthet på 8.-10. trinn, og dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2017. Da vil vi vite mer om hvordan økt lærertetthet har påvirket elevenes læring og skoleresultater.

Det ville uansett ikke være aktuelt å videreføre denne forsøksordningen. Forsøk må i sin natur være tidsbegrensede, og det kan være helt andre skoler som har behov for ekstra lærerstillinger i dag, enn de som ble tatt med i ordningen basert på tall fra skoleåret 2011–12.

Dagens regjering velger å satse de store pengene på tidlig innsats heller enn på ungdomsskolenivå.


Anders Ramsland
Gruppeleder
Songdalen Høyre