Arbeid til alle er jobb nummer én

Det må skapes flere nye jobber og flere må inn i arbeidslivet hvis vi skal få fart på Norge etter 1,5 års koronakrise. Jobbene må skapes i hele landet, og de må skapes i privat sektor, slik at de kan bidra til statsbudsjettet og ikke leve av statsbudsjettet

Emilie Schäffer, stortingskandidat for Høyre i Telemark

Jobber som skaper verdier bærer velferdssamfunnet vårt på skuldrene sine. Nå gjennomføres det grønne skiftet hvor vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Det skaper muligheter for mange nye grønne bedrifter og arbeidsplasser.

Høyres plan for dette er:
Å garantere for EØS-avtalen slik at norske bedrifter kan selge varene sine til det største markedet av våre handelspartnere.
Det skal bli enda lettere å starte opp, utvide og utvikle bedriften sin, og innføre en ny gründerpermisjon, og ikke minst forbedre ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstarts-selskaper. Mer enn en million nordmenn jobber i små- og mellomstore bedrifter. De er grunnstammen i norsk næringsliv.
Ta neste steg i å utvikle grønn industri i Norge. Flere havvindprosjekter skal få nye konsesjoner i de to åpnede områdene på norsk sokkel, og allerede nå peke ut nye områder som egner seg for havvind i fremtiden. Hydrogensatsingen skal få fart på seg, og derfor skal det tilrettelegges for etablering av fem hydrogenknutepunkter for maritim transport – og ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen. Bevilgningene til Nysnø klimainvesteringer og Enova skal økes.
Formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres fordi det skal bli mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser. Særlig viktig for mindre bedrifter i distriktene. Fortsette gigantsatsningen på infrastruktur som samferdsel og strømnett fordi næringslivet trenger å få frem varene sine på gode veier, og fordi bredbåndsdekningen skal være sikret 100% over hele landet innen 2025.
Flere mennesker skal få tilgang til arbeidsliv og sosiale møteplasser gjennom å styrke arbeidet med inkluderingsdugnaden og integreringsløftet. NAV skal fornyes, forenkles og forbedres. En ny innovasjonsreform i tiltakssektoren, slippe flere sosiale entreprenører til, og prøve nye ordninger som helsejustert lønn for å få flere inkludert i arbeidslivet.
Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk uavhengig av bosted eller livssituasjon. Flere digitale studieplasser skal lyses ut, og Lånekassen skal bli mer fleksibel for voksne.
Inkluderingen starter i tidlige barneår, derfor satser vi stort på de små barns utvikling. Vi vil fase inn søskenrabatt for familier som har barn i både barnehage og SFO, og bygge ut ordningen med gratis kjernetid for de som trenger det. Et mer fleksibelt barnehageopptak, og Fritidskortet skal etableres som en nasjonal ordning. Ungdom skal ha enten skolegang, tiltaksplass eller mulighet i arbeidslivet. Satsing på yrkesfag skal forsterkes. Fullføringsreformen skal gjennomføres. Unge skal prioriteres i NAV, og vi skal ha enda kortere ventetid før de følges opp. Samarbeidet mellom utdanning og NAV skal bli langt tettere, og et eget jobbfradrag for unge skal gjøre at det lønner seg enda mer å jobbe.
Alle skal få en sjanse i arbeidslivet og til likeverdig deltakelse i samfunnet. Derfor skal likeverdsreformen gjennomføres og videreutvikles ved å satse enda mer på tilrettelagte arbeidsplasser Å ta del i små og store fellesskap er viktig for alle. En jobb å gå til er viktig for den enkelte, men også for samfunnet vårt. Ledigheten må derfor ned og flere inn i arbeidslivet.