Best mulig rustet til å møte fremtiden

Tom Mello er ordførerkandidat for Færder Høyre.

Vi skal legge til rette for at flest mulig – uansett den enkeltes utgangspunkt – blir best mulig rustet til å møte fremtiden i skole og i voksenlivet.

I Færder kommune tar vi tidlig innsats på alvor. Jan Tore besøkte nylig en av våre barnehager og fikk god innsikt i hvordan de jobber. Her er det tilstedeværende spesialpedagoger i alle barnehager, også de private – finansiert av kommunen, uten at det er lovpålagt. Vi blir med dette tidlig oppmerksom på utfordringer og kan sette inn individuelle tiltak for å bidra til en god start i livet.

Spesialpedagogene bidrar også til kompetanseheving av personalet, gjennom individuell veiledning og den pedagogiske utviklingen i barnehagen.

For å styrke hjelpetjenestene har kommunen etablert Familiens hus, med helsetjeneste, PPT, psykolog og barnevern under samme tak. Arbeidsmetodikken Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), benyttes i arbeidet. Barnehager og skoler har nå én «dør» inn til forebyggende helsetjenester.

Færder var en av tre pilotkommuner for kommunal håndtering av barnevernet. Dette forlenges nå da forsøket ble svært vellykket og vi håper å få en varig ordning. Vi har etablert tiltak nær der hvor barna ellers har tilhold og vi har redusert kostnader.

Tidlig innsats er kanskje den beste investeringen for den enkelte og for samfunnet. Vi får økt trivsel i barnehager og skoler, mindre frafall og bedre karakterer.

Og i neste runde:

  • Færre sosialklienter
  • Kvalifisert arbeidskraft
  • Flere i jobb
  • Økte skatteinntekter
  • Et bedre liv