Det grønne skiftet

Under Vestfold Høyres årsmøte i helgen ble Vestfold Unge Høyres resolusjonsforslag om det grønne skiftet, omgjort til en uttalelse.

Miljøproblemer og klimaendringer er en av nåtidens største utfordringer. Temperaturøkningen er allerede i gang, og konsekvensene vil bli mer alvorlig i årene som kommer.

For å løse klimautfordringene på en effektiv måte er det nødvendig at forurenseren tar kostnaden ved den skaden som påføres miljøet. Innsatsfaktorer, produkter eller aktiviteter som er miljøskadelige bør avgiftsbelegges.

Vestfold Høyre mener at:

  • Enovas arbeid med blant annet lavenergibygg må videreføres til å gjelde plusshus for å utnytte potensialet i byggesektoren.

  • Regjeringen må videreføre gode incentivordninger for å sikre at klimavennlige biler stadig utgjør en større del av bilparken. Det bør innføres en garanti som sikrer at kostnader for kjøp og bruk av klimavennlige biler er mer gunstig enn det fossile alternativet.

  • Det bør arbeides for å innføre en internasjonal avgift på CO2.

  • Det bør gis flere konsesjoner for nye vannkraftverk i Norge.