Domstolsreformen – en nødvendig reform!

Ingen lokale domstoler skal legges ned i Telemark eller i andre regioner i landet. Denne reformen går ut på å utvide rettskretsene og beholde dagens tinghus og jordskifteretter.

Emile Schäffer, stortingskandidat

Det ble 1. desember inngått enighet om en ny domstolsreform. Avisenes leserinnlegg-spalter har de siste ukene vært fulle av uriktige og misvisende påstander om sentralisering og kutt fra venstresiden. Det er derfor grunn til å rette opp litt.

Ingen lokale domstoler skal legges ned i Telemark eller i andre regioner i landet. Denne reformen går ut på å utvide rettskretsene og beholde dagens tinghus og jordskifteretter. Det blir færre sorenskrivere, men betydelig flere dommere. Budsjettenigheten går i tillegg ut på å tilføre domstolene 40 millioner kroner ekstra i tillegg til regjeringens opprinnelige forslag. Dette medfører en rekordhøy styrking på over 170 millioner i 2021 hvor pengene skal gå til å styrke bemanning, digitalisering av domstolene og videre innføring av lyd- og bildeopptak i rettsalene. Det siste vil styrke rettssikkerheten i domstolene.

Dette er en desentraliseringsreform: Alle domstoler skal opprettholdes, og være likeverdige! Saker kan flyttes fra domstoler som har høy saksbehandlingstid til domstoler som har lavere saksbehandlingstid. Det gir mer å gjøre for de mindre domstolene som i dag har mindre «press», og korte ned saksbehandlingstiden. Et jevnere tilbud. Domstoler blir da opprettholdt og reformen gir økt aktivitet i domstoler som har kortere saksbehandlingstid. Det blir like mange dommere og like mange ansatte, men færre ledere fordi noen domstoler får felles ledelse. Sorenskriveren må flytte seg mellom rettsstedene i sin ledelse.

Saken er grundig behandlet gjennom masse høringer. Man kan derfor ikke hevde at dette har gjennomgått en hastebehandling, at det er en «sniknedleggelse» eller rasering av landets tingretter. Alle steder der det i dag holdes rettssaker, skal det også i fremtiden holdes rettssaker.

Utfordringen i dag er at det er vanskelig å rekruttere dommere i små tingretter. Sakene er ofte skjevt fordelt mellom by og land, og saksbehandlingstiden og køene er lang i mange domstoler, mens det er ledig kapasitet andre steder. Saker avgjøres ulikt fra domstol til domstol, og dommere kan ikke spesialisere seg i tilstrekkelig grad. Mange domstoler har ikke et godt nok tilbud om rettsmekling. De minste domstolene er sårbare for sykdom og inhabilitet. Alt ette endres nå.

Ikke minst: Det er Domstols kommisjonen, Domstolsadministrasjonen, Riksadvokaten og Riksrevisjonen blant flere tunge faginstanser som sterkt har anbefalt en reform. Den får de nå

For Telemarks del: Jordskifteretten: Domstolene består i Kviteseid og i Skien under «Telemark Jordskifterett». Tingrettene: Domstolene i Kviteseid, Notodden og Skien består under «Telemark tingrett». Altså: En større krets med de samme ansatte.