Et levende landbruk i Vestfold

Vestfold er et godt landbruksfylke, medinnovative bøndersom produserer varer av svært høy kvalitet,ogmeden levende næring som søker løsninger. Samtidig møter vi i Vestfold en rekke utfordringer vi må løse for å sikre landbruketvårti fremtiden.

Jordbrukspolitikkens viktigste oppgave er å øke matproduksjonen, som igjen gir bonden som selvstendig næringsdrivende muligheter til å skape sin egen inntekt. Høyre ønsker et landbruk der bonden kan leve av å være bonde på heltid. Vi vil stimulere til økt matproduksjon, og vi vil premiere effektiv gårdsdrift. Rundt 95 prosent av norske jordbruksbedrifter er personlig drevne. Nesten alle bønder er altså selvstendig næringsdrivende. Men de har sin virksomhet i en næring der det er mye lettere å slutte enn å begynne, og der det å investere i større og mer effektiv drift er en unødvendig stor risikosport. Vi vil gi det norske jord- og skogbruk rammebetingelser som kan utvikle aktørene til de konkurransekraftige næringene vi vet de kan bli. Derfor må vi sørge for at jordbrukets rammebetingelser i større grad bidrar til at investeringer til økt produksjon, økt verdiskaping for Vestfold og at lokal råvareforedling også kan gi grunnlag for et større varesortiment.

Norge og Vestfold har en av verdens beste og reneste matproduksjoner, med lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. Det gir oss unike konkurransefortrinn som det er viktig å ta vare på og videreutvikle som grunnlag for en konkurransekraftig lokal jordbrukssektor. Mat fra Vestfold er gode råvarer, og skaper gode produkter. Det kan vi være stolte av, og det skal vi ta vare på. Med gode politiske rammebetingelser og en skrittvis omstilling kan lønnsomheten i norsk matproduksjon styrkes. Samtidig må vi ruste norsk jordbruk best mulig for økt konkurranse med internasjonale aktører. Vi vil sikre norsk matproduksjon også ved nye internasjonale handelsvilkår.

For i Norge må vi handle og interagere med andre. Vi er et lite land, i hjørnet av en verdensdel, og vi kan ikke stenge oss inne bak en høy, ugjennomtrengelig mur. Norsk velstand er fundert på handel. Som et lite land har vi hatt evne til å spesialisere oss innenfor en verden der varer og tjenester utveksles mer og mer fritt. Dette har gitt oss en velferd som er langt høyere enn om vi skulle forsøke å stenge grensene og produsere det meste av det vi trenger selv. Vi har vært uhyre flinke til å utnytte de fordeler som handel gir, og har dermed kunnet sørge for et høyt velferdsnivå og gode tjenester til oss som bor i Norge. Vi er avhengige av handel.

Enkelte andre land i verden stenger nå grensene sine, både for mennesker og varer fra andre land. Proteksjonisme har en broket historie, og er en farlig vei å gå. I Norge skal vi fortsette å ha gode relasjoner til våre handelspartnere. Handel er ikke bare gunstig for vår egen velferd, den bidrar også internasjonalt. Handel har de siste 15-20 år løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom. Det vil alltid være utfordringer til det å sikre at handel skjer på «rettferdige» og gode vilkår, og derfor forhandles frihandelsavtaler mellom enkeltland og organisasjoner som WTO. Løsningen er ikke økt toll, eller andre skatter og avgifter. Vi må heller legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter.

Samtidig er det av avgjørende betydning at vi i Norge styrkerbonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne drømmer og ideer for gården sin.

Jordbruket må i mindre grad være avhengig av statlige overføringer, vi må redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Og vi må tørre å tenke nytt.

Viktigst av alt i landbruket er de unge bøndene, de som tar over, som tenker nytt, som driver næringen videre. I Vestfold har vi mange unge, innovative og vekstorienterte bønder. Det er positivt at unge vil satse på landbruket som yrkesvei. Desiste par årene har vi sett en gryende optimisme i landbruket.Ledige melkekvoter rives bort over hele landet, innsøkingen til natur- og landbruksutdanningen er på vei oppover, flere bønder investerer og færre bruk legges ned. Vi tror på Vestfold-bøndene, vi tror på en landbrukspolitikk som legger til rette for mer og bedre mat, og vi tror på den innovative generasjonen av bønder vi ser i Vestfold og i Norge.