Et mer familievennlig barnehageopptak

Vi har et godt barnehagetilbud i Norge, men måten opptaket er organisert på gjør at en del familier får store utfordringer med å få hverdagen til å gå opp.

Resolusjon: Et mer familievennlig barnehageopptak

En barnehageplass er ikke bare en rett til å levere barnet til et pedagogisk dagtilbud, men også nøkkelen til foreldrenes deltagelse i arbeidslivet og barnas inngangsbillett til det sosiale fellesskapet der de bor. Vi har et godt barnehagetilbud i Norge, men måten opptaket er organisert på gjør at en del familier får store utfordringer med å få hverdagen til å gå opp.

Mange av barna får sine aller første og aller beste venner i barnehagen, og følger dem gjennom hele barnehagen og hele skoleløpet. Dagens barnehagelov er innrettet slik at desemberbarna i dag er de eneste barna som ikke har rett til å begynne i barnehagen sammen med resten av kullet de senere skal gå i klasse med. Det holder foreldre utenfor arbeidslivet, barna utenfor det sosiale fellesskapet og gir familier over hele landet logistikkmessig hodepine. Høyre vil endre barnehageloven. Slik at opptaksperiodene blir mer fleksible innfor rammer som kommunene selv finner formålstjenlig.

Selv om man løser utfordringen med desemberbarna, er det i dag stor forskjell på hvor lenge familier må vente på barnehageplass, avhengig av når på året barna er født. På sikt vil Høyre gjøre grep som bidrar til at ventetiden reduserer ved å utrede mulige tiltak nærmere.

Tilflytterbarn kan møte stengte barnehageporter, fordi hver eneste barnehageplass kommunen rår over allerede er tildelt. I dag har barn rett til plass i kommunen de bor i ved søknadsfristen, men blir mister barnehageplassen dersom foreldrene flytter på seg i løpet av barnehageåret.

Det er beklagelig at det å ta en beslutning om å flytte etter opptaksfristen i den nye kommunen har gått ut legger begrensninger på barnas og foreldrenes liv. Mangel på barnehageplasser kan gjør det mindre attraktivt å etablere seg i en ny kommune i småbarnsfasen. At foreldre går hjemme i uønsket ulønnet permisjon, taper både foreldrene og samfunnet på. Barn som har rettigheter til et meningsfullt, pedagogisk og sosialt tilbud i kommunen de flytter fra, bør også ha det i kommunen de flytter til.
Høyre vil sørge for en større fleksibilitet for barnefamilier som flytter fra en kommune til en annen.


Høyre vil:
Se på muligheten til at alle barn født i samme årskull får mulighet til barnehageplass i løpet av samme barnehageår.

Ha som ambisjon at barn med rett til barnehageplass som flytter i løpet av barnehageåret beholder retten til barnehageplass også i kommunen de flytter til.

Gi kommunene som ikke har tilstrekkelig kapasitet selv mulighet til å inngå midlertidige avtaler for å ta imot barn som flytter til kommunen etter opptaksfristen eller i løpet av barnehageåret, for inntil ett barnehageår av gangen. Disse avtalene kan for eksempel gjøres med private barnehager eller nabokommuner.

Vurdere en ordning som gjør at alle familier som ønsker det får tilbud om barnehageplass innen barnet er fylt 16 måneder.

Resolusjon vedtatt på Vestfold og Telemark Høyres årsmøte 11. februar 2023