Fastlandsforbindelsen: Høyre støtter Tønsberg og Færder kommuner

Både Tønsberg og Færder kommuner har gjort et valg: De ønsker en tunnel som fastlandsforbindelse fra øyene. Høyre i fylkestinget støttet kommunene.


Argumentene for å velge det ene eller det andre kanalltid diskuteres, men det viktigste for Høyre er faktisk lokaldemokratiet,sier Høyres gruppeleder i fylkestinget, Liv Karto.

KrF og Sp stemte med Høyremed tilsvarende argumentasjon: Vi skal lytte til kommunene. – Når de to kommunestyrene har bestemt seg, børfylkestinget lytte til kommunene og støtte opp om lokaldemokratiet. Dessverrevalgte Arbeiderpartiet og FrP i fylkestinget å overkjøre kommunene, det er sterkt beklagelig, sierKarto.

– Selvfølgelig kan det være delte meninger om valg avløsning, men at fylkestinget skal fortelle kommunene hva som er løsningen blir feil. Høyre mener at fylkeskommunen skal være en støttespiller og ikkeen motstander i saker som dette, sier Karto.

Dette betyr utsettelse av fastlandsforbindelsen

-Dette er ikke heldig for demokratiet, men det er hellerikke heldig for fremdriften i prosjektet. I verste fall vil denne uenigheten føre fastlandsforbindelsen ut ien endeløs ørkenvandring, nok en gang. Innbyggerne i Færder og Tønsberg fortjener å få enløsning på plass raskt, avslutter Karto.


Bakgrunn forsaken

Vedtaket frafylkestinget fører til at hele prosjektet med bypakke Tønsberg-regionen nå blirsatt på vent, med en høyst usikker fremtid. Det beklager vi sterkt! Det er ikkeførste gangen et forsøk på å få til en erstatning for kanalbroen strander. Deinnbyggerne i denne delen av Vestfold som ble født før årtusenskiftet, vilhuske den turbulente prosessen det etter hvert ble da man gjorde et forsøk på åfinne en løsning i 2003. Heller ikke da lykkes man.

Fylkestingeti Vestfold behandlet denne uken saken om valg av fastlandsforbindelse i bypakkeTønsberg-regionen. I november 2017 ble det vedtatt av overordnet styringsgruppefor Bypakke Tønsbergregionen å sende to alternative ut på høring, alternativetmed hengebro fra Ramberg til Smørberg og alternativet med undersjøisk tunnelfra Kaldnes til Korten.

Tidligere imai ble denne saken behandlet av bystyrene i henholdsvis Tønsberg og Færder.Begge steder ble det solid flertall for alternativet med undersjøisk tunnel fraKaldnes til Korten. For å kunne komme i gang med reguleringsarbeidet i de tokommunene var man derfor avhengig av at det også i fylkestinget ble flertallfor den samme løsningen.

Vestfold Høyresfylkestingsgruppe har hele tiden hatt et solid flertall for tunnelløsningen. Det er det alternativet som best svarer opp detre hovedmålene i bypakke Tønsberg-regionen. Samtidig er en av grunnpilarenefor Høyre at samfunnet skal bygges nedenfra. Det er derfor viktig for oss ålytte til kommunene. I dette tilfellet var signalet fra Tønsberg og Færderveldig klart, de mente tunell svarte best på de målsetningenefastlandsforbindelsen skal fylle. Flertallet i Høyres gruppe har derfor aldrivært i tvil om hvilken løsning de ville gå for.

For restenav Vestfold vil resultatet av avstemningen i fylkestinget i verste fall bety atvi sitter igjen med en regning på 100 millioner kroner som er det beløpetfylkeskommunen har bidratt med i planleggingsprosessen. Regningen må betales,og uten en finansiert veiløsning blir det å måtte betale for et luftslott somaldri ble noe av. I Vestfold er det mange prosjekter bl.a til gang- og sykkelveisom venter på finansiering. 100 millioner kroner hadde kommet godt med.