Flere heltidsansatte i helsetjenesten!

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, og Høyre jobber for å redusere ufrivillig deltid. Deltidsansatte utgjør en stor arbeidskraftreserve i helsevesenet, og flere heltidsansatte vil være viktig for å løse mangelen på kompetanse i tjenesten.

Emilie Schäffer, Stortingskandidat for Høyre i Telemark

Nylig kunne vi lese en verstingliste i VG om antall ufrivillig deltidsansatte i kommune-Norge, der Porsgrunn lå på topp 20-listen.

Sykepleieforbundet har vært ute og sagt at deltidsproblemet må sees i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus. Partene må sette seg sammen og finne løsninger. Det er Høyre helt enige i! Under regjeringen Solberg har stadig flere kvinner fått heltidsstilling. Det er nå 90.000 flere kvinner som jobber heltid enn det det var i 2013.

Men, arbeidet med å få flere heltidsstillinger haster, for Norge vil i årene fremover mangle kompetente ansatte innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette er dårlig nytt for velferdssamfunnet vårt, for likestillingen og ikke minst en utfordring for kvaliteten i tjenesten. Klarer vi å løse dette, vil vi se positive effekter for den enkelte ansatte, for pasientene, for kommunene og sykehusene. Prosjekter har gjennom årene vært igangsatt, og oppdrag til helseregionene har bidratt til positive resultater, men samlet sett er resultatene for små og tar for lang tid til at det svarer til omfanget av problemet.

Arbeiderpartiet ønsker å lovregulere, men Høyre mener dette bare bidrar til flere lovbrudd, ikke flere som jobber heltid. Høyre vil i stedet ha med de ansatte på lag, for det er ikke politikerne som skal finne løsningene. Det er det de ansatte og arbeidsgiverne lokalt som skal gjøre. For når de tillitsvalgte setter seg ned med ledelsen og sammen leter etter løsninger vil dette komme både pasientene, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet til gode.

Høyre vil i neste oppdrag til helseregionene instruere dem til å intensivere arbeidet med å øke deltidsstillinger til heltid og vil sette ned et utvalg som skal legge frem løsninger, for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Utvalgets mandat vil være å se på heltid i sammenheng med behovet for bemanning, fremtidsrettet arbeidsdeling mellom ulike profesjoner, redusert vikarbruk og en turnus som tar hensyn til behovet for balanse mellom arbeid og fritid. Ett av virkemidlene kan være bemanningsnorm. Arbeidet i dette utvalget må starte snarlig og vurdere både fordeler og ulemper ved ulike virkemidler.

Det er de bakenforliggende årsakene man må se på, for vi ser jo at selv AP-styrte kommuner som Oslo har hatt omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, når det kommer til arbeidstidsbestemmelsene. Likeså i Skien, der vi i 2019 hadde fått meldt om 7863 lovbrudd, og trenden i både 2020 og 1. tertial 2021 har fortsatt i vår kommune. Utfordringen er derfor ikke manglende lovverk, men at man ikke lykkes i å praktisere det og ikke klarer å få turnusene til å gå opp. Høyre i regjering har styrket kommuneøkonomien slik at kommunen i større grad har mulighet til å ansette flere. Siden 2013 har de frie inntektene til kommunene økt med 35 milliarder kroner, det har gitt kommunen økt handlingsrom, i tillegg har kommunenes disposisjonsfond økt og de har derfor mer enn nok penger på bok

Dersom alle deltidsansatte i alderen 30–60 år fra denne sektoren hadde jobbet heltid, ville det utgjort om lag 32 700 flere årsverk.

Har vi egentlig råd til å la være?