Utdanning er budsjettets vinner!

Å legge til rette for en god skole er den viktigste sosialpolitikken et fylke kan ha. Med posisjonens budsjett er derfor fylkets skoleelever de klare budsjettvinnerne, sier Elisabeth Aspaas Runsjø.

Fylkestinget vedtok i dag sitt budsjett for 2017, et budsjett der fylkets skoleelever syntes å være vinnerne.

– Å legge til rette for en god skole er den viktigste sosialpolitikken et fylke kan ha, mener Høyres gruppeleder på fylkestinget, Lene Westgaard Halle.

— Høyre ønsker en skole hvor alle inkluderes og løftes, og der hver enkelt elev kan oppleve mestring og utvikling, uansett utgangspunkt. Derfor styrker flertallspartiene utdanningsbudsjettet videre, spesielt tiltakene rettet mot svakere elevgrupper, og elever som står i fare for å falle utenfor det tradisjonelle skolesystemet. Budsjettet styrker fagopplæringen, samtidig som det settes av midler til hver enkelt skole spesielt rettet mot trivselstiltak, sier Westgaard-Halle videre.

Satsing på elevenes psykososiale skolemiljø

Et inkluderende skolemiljø er viktig for Høyre, Frp, Venstre og KrF. Vi styrker sommerskoletilbudet, og etablerer et forsøksprosjekt der elevene i Vestfold får prøve ut elektroniske lærebøker. Vi ønsker også å se på muligheten for å flytte perioden for avvikling av skolenes høstferie, slik at perioden fra sommer- til høstferie ikke blir så kort som i dag, men et mer naturlig avbrekk mellom sommer- og juleferie.

— Med posisjonens budsjett et fylkets skoleelever de store budsjettvinnerne, sier Aspaas Runsjø.

Opposisjonen prioriterer mat fremfor kunnskap

I opposisjonens alternative budsjettforslag foreslår SV, SP og Arbeiderpartiet at rådmannen fremmer en sak om leksehjelp med måltid for alle elever på videregående. Utdanningspolitiker Elisabeth Aspaas Runsjø stusser på opposisjonens prioriteringer.

– I budsjettbehandlinger er det snakk om prioriteringer, og opposisjonens politiske retning syntes å prioritere mat fremfor det faglige innholdet i skolen. I posisjonens forslag til budsjett har vi lagt ned en enorm satsing på nettopp skole: Vi styrker sommerskolen, vi etablerer prøveprosjekt med elektroniske lærebøker og vi styrker det psykososiale skolemiljøet ved å prøve ut helsesøster på nett. Dette er fin satsing som faktisk betyr noe for elevene.

Vestfold Unge Høyre var til stede under dagens budsjettbehandling, ved fylkesleder Mathias Willassen Hanssen:
– Vestfold Unge Høyre er svært fornøyd med at posisjonen i fylket prioriterer elevenes psykososiale skolemiljø. Det er ikke til å stikke under en stol at det er mange elever som sliter psykisk, og da er denne satsningen enormt viktig. Det er bra at vi ungdommer blir hørt og at vi får gjennomslag for vår politikk, sier Willassen Hanssen.

– Med posisjonens budsjett et fylkets skoleelever de store budsjettvinnerne. Det er gledelig at Vestfold Unge Høyre er fornøyd med at posisjonen i fylket følger opp den sterke anmodningen fra Vestfold Unge Høyre når det gjelder det psykososiale skolemiljøet. Det er et viktig signal om at ungdommene blir hørt, sier Aspaas Runsjø.

Opposisjonen tok også til ordet angående styrking, tiltak og informasjon for å lette overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
– Dette er i og for seg viktige tiltak, men dette er allerede noe fylkeskommunen jobber ekstremt mye med hver eneste dag. For 3 år siden vedtok fylkestinget en regional plan for et helhetlignopplæringsløp. Planen er gjennomsyret av mål og tiltak som nettopp skal styrke overgangene. Har ikke opposisjonen lest planen, eller mener de at den rett og slett ikke holder mål, spør Aspaas Runsjø.

Arbeiderpartiet og SV tok også til orde for å fjerne karakterer som resultatmål og erstatte disse med trivsel som resultatmål. Dette reagerer Lasse Berntzen, Høyres fraksjonsleder for utdanning på:
— Bedre karakterer er et resultat, trivsel er et middel. Vi bruker penger på trivsel, men må måle karakterene. Karakterene danner grunnlag for opptak til høyere utdanning og mulighet til å få jobb, poengterte Berntzen på talerstolen i fylkestinget.

Også Renate Sølversen måtte kommentere Arbeiderpartiet og SVs ønske om å fjerne karakterer som resultatmål:
— Trivsel er mer enn bare et middel, men det er samtidig viktig at vi som skoleeier holder fast ved at de faglige resultatene er vårt ansvar. Vi har et ansvar for at de på sikt går oppover, selv om vi ikke kan måle innsatsen vår i tusenlapper. Trivsel er viktig når elevene bruker 1/3 av dagen sin der, og et viktig middel for læring, og en viktig del av vårt ansvar. Men det er definitivt karakterer også.

— Et miljø med faglige ambisjoner på vegne av elevene, god faglig støtte og et skolemiljø der elevene trives, er nøkkelen til gode resultater. Forskning viser at trivsel er viktig i skolen, men ikke viktigere enn læring i skolen. Læring er skolens samfunnsoppdrag. Derfor vil jeg fastholde at vi kan, og bør, ha resultatmål som også tar for seg karakterer. Vi kan, og skal, ivareta hele mennesket selv om vi gjør det, sier Sølversen.