Har dere hørt om villfyllinger?

Alle som ferdes i naturen – i skog og mark – har kommet over hauger med skrot og søppel, ja til og med gamle bilvrak kan man finne der. Og det legger en klar demper på naturopplevelsen når man finner en ulovlig søppeldynge, gjerne bortgjemt i skog eller et annet utilgjengelig sted.

Stortingskandidat, Henning Wold – Innlegg på Landsmøte

Det finnes ingen nasjonal oversikt over antall villfyllinger, men et anslag viser at det trolig er over 20.000 i hele landet. Men problemet er at altfor få villfyllinger blir fjernet, og i de siste ti årene har man dessverre ikke sett noen forbedring i hvordan kommunene ivaretar sin rolle som forurensningsmyndighet. Og årsakene er flere: kommunene mangler ressurser og rutiner, og selv om mange av villfyllingene ligger på privat grunn, så frykter kommunene at man ikke får tilbake sine økonomiske utlegg fra grunneier dersom man fjerner villfyllingene. Mange ulovlige lagerplasser for kasserte biler, landbruksmaskiner, elektronisk avfall og andre avfallstyper fører til utslipp av miljøgifter i naturen eller er en fare for dette. Erfaringer tyder på at antallet av ulovlige avfallslagre eller villfyllinger øker!

Som et konservativt parti har vi i Høyre et særlig ansvar for å sikre at naturen blir tatt godt vare på til beste for våre barn og barnebarn. Vi må blant annet beskytte grunnvannet, slik at rent vann i springen også i fremtiden vil være en selvfølge. Villfyllinger utgjør også en betydelig risiko for dyre- og fuglelivet!

Høyre må gjøre kampen mot villfyllinger nasjonal og ta eierskap til denne viktige saken!

Derfor ber jeg dere stemme for forslaget fra Vestfold og Telemark Høyre, som ikke vil påføre staten flere utgifter – snarere tvert imot – nummer 191 – s. 43 – linje 1738:

Høyre vil Utarbeide en helhetlig, nasjonal strategi mot forsøpling og etablere et statlig register over villfyllinger som vil gjøre det lettere for innbyggere å melde fra.