Høyre vil styrke kampen mot dyremishandling! God dyrevelferd er helt grunnleggende for dyrehold og norsk matproduksjon.

Det er viktig for dyrene selv, for bonden, for forbrukernes holdninger og for regjeringen. I Høyre mener vi at ansvaret for dette ligger hos de som holder dyrene. Det gleder oss at de fleste bønder i Norge er opptatt av å behandle dyrene sine godt, og at det har skjedd mange forbedringer i norsk husdyrhold de siste årene.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle er landbrukspolitisk talsperson

Dessverre oppdager vi fortsatt lovbrudd. Det er uakseptabelt at enkelte ikke behandler dyra, som er en av våre viktigste naturressurser, på en god måte. Enhver som har dyrehold har plikt og ansvar om å ta vare på dyrene våre. 


I regjering har Høyre prioritert en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden i Norge de senere årene:

 • Prøveprosjekt eller fullverdig dyrepoliti i alle landets fylker.
 •  Prøveprosjekt eller fullverdig dyrepoliti i alle landets fylker.
 • Synliggjort dyrevelferdsarbeidet og styrket oppfølgingen gjennom Mattilsynet.
 • Endret dyrevelferdsloven slik at Mattilsynet lettere kan omplassere mishandlede dyr 
 • Gjort det obligatorisk for alle svineprodusenter å delta i dyrevelferdsprogram som blant annet omfatter obligatoriske veterinærbesøk.
 • Forbedret regelverket for hold av slaktekylling og kalkun, blant annet med krav om dyrevelferdsprogram i kalkunproduksjonen.
 • Strammet inn regelverket om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, slik at elefanter ikke lenger brukes i sirkus i Norge.
 • Vår regjering tok initiativet til en ny stortingsmelding for dyrevelferd, det er over 20 år siden den forrige dyrevelferdsmeldingen ble laget.

Men vi er ikke i mål! Høyre fortsetter arbeidet for bedre dyrevelferd i opposisjon.

Forrige uke fremmet vi forslag om bedre dyrevelferd for produksjonsdyr. Disse forslagene fikk heldigvis flertall.

 • Forslag om å se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. 
 • Forslag om å fremskynde oppfølgingsarbeidet med vår foreslåtte stortingsmelding til 2023. Regjeringen ville egentlig ikke levere denne før 2024. I tillegg har vi plukket ut flere konkrete problemstillinger vi sier at stortingsmeldingen må adressere. 
 • Forslag om å sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøving av dyr i slakteri og kverning av hanekyllinger (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis.

Høyre er stolte over disse gjennomslagene, men vi gir oss ikke der. Det er viktig å også gjøre noe med de som bryter dyrevelferdslovene. Folk som bryter dyrevelferdslovene bør straffes. Derfor ba vi regjeringen legge frem forslag om å øke strafferammen for grove brudd på lov om dyrevelferd, og øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på dyrevelferdsloven. Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall. Vi syns det er merkelig at særlig SV og MDG ville være med på det, og håper de vil ombestemme seg når saken skal avgjøres i Stortinget torsdag 10. februar.

Høyre vil, uansett utfall, fortsette å jobbe for god dyrevelferd!