Skape først. Deretter dele.

Høyre skal være det tydelige og troverdige næringspartiet i Norge. Næringslivet står overfor store omstillinger fremover.

Næringslivet er grunnlaget for velferden vår. Små, mellomstore, og store bedrifter skaper arbeidsplasser over hele landet, og bidrar med store inntekter både til den enkelte og samfunnet. Skape først. Deretter dele. Høyre skal være det tydelige og troverdige næringspartiet i Norge. Næringslivet står overfor store omstillinger fremover.

Skatte- og avgiftssystemet representerer en viktig del av de samlede rammebetingelsene for næringslivets omstillingsevne. Formueskatten på arbeidende kapital er et hinder og må avvikles. Arbeidende kapital er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser. For mange mindre bedrifter som er avhengige av kapital, kan lavere kapitaltilgang bety at investeringer forkastes. Skatte- og avgiftsnivået for bedriftene må følge internasjonal utvikling. Konkurranseevnen svekkes dersom skatter og avgifter er vesentlig høyere enn andre land. Vi må ha konkurranse på like vilkår.

Høyre ønsker norsk privat eierskap. Bedrifter spiller en viktig rolle for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling. Eierne er ofte opptatt av å bygge et godt lokalsamfunn og skape lokale arbeidsplasser.

Vestfold og Telemark Høyre vil at:

 • Formuesskatten på arbeidende kapital fjernes
 • Høyrestyrte kommuner utreder kutt i den lokale delen av formueskatten

Reiseliv – en nøkkelnæring
Reiselivsnæringen er i dag en av de viktigste næringene i Vestfold og Telemark og sysselsetter 9000 arbeidstakere regionalt. Utvikles næringen på en bærekraftig måte, kan det skapes enda flere arbeidsplasser og større lokale ringvirkninger.

Reiseliv er en stor næring som omfatter hoteller og overnatting, restauranter og spisesteder, så vel som kulturtilbud, opplevelser og attraksjoner. Næringen er på denne måten med på å skape gode samfunn, også for lokalbefolkningen. Derfor er reiseliv distriktspolitikk på sitt beste. Det er viktig at utviklingen av reiselivsdestinasjoner skjer på en bærekraftig måte og at reisen fra fjord til fjell skjer på grønnest mulig vis.

Vestfold og Telemark har alle forutsetninger for å bli en av Norges viktigste reiselivsregioner. Verdenskjente merkevarer er Telemark og vikinghistorien. Verdensarvområder og nasjonalparker til havs og til fjells kombinert med god infrastruktur for turister gir muligheter. Regionen er et Norge i miniatyr fra fjell til fjord og politikken som virker her vil virke i hele landet.

Reiseliv er en arbeidsintensiv næring med mange arbeidsplasser. For mange er næringen inngangen til arbeidslivet og den spiller derfor også en avgjørende rolle i arbeidet med inkludering.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Utvikle en strategi for bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen
 • Stimulere til at mangfoldige attraksjoner gir vekselvirkning til hverandre, både for å forlenge opphold og bre ut sesongen
 • At turistreisen foregår på grønnest mulig vis
 • At reiselivsnæringen skal ha konkurransedyktige rammebetingelser
 • Si nei til å øke moms på overnatting og transport (12%)

Fremtidensvelferd – kvalitet er viktig, ikke driftsform
Store samfunnsutfordringer som klima og inkludering, krever samarbeidmellom private bedrifter og offentlige myndigheter for å finne frem til debeste løsningene. Det er ikke viktighvem som tilbyr tjenesten, kvaliteten må være det førende prinsipp.

55 prosent av befolkningen er positive til private leverandører av offentlige tjenester. Et flertall mener at et gjensidig samarbeid mellom offentlig og privat sektor trygger fremtidens velferdssektor. Barnehageforlikets suksess er et eksempel til etterfølgelse. Private aktører var en forutsetning for å øke kapasiteten slik at vi nå har nær full barnehagedekning. Agenda Kaupang (2017) forteller at de private barnehagene sparer offentlige budsjetter for i gjennomsnitt 2,15 mrd. kr årlig. Undersøkelser viser at økt valgfrihet gir mer fornøyde brukere og innbyggere. Næringslivet har mye å bidra med i samspill med offentlig sektor som skal ivareta sine oppgaver overfor innbyggerne.

Vestfold ogTelemark Høyre vil ha:

 • Flere tjenester i samarbeid mellom offentlige og private aktører
 • Fokus på kvalitet i anbud

Kompetanseog samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Skal vi nå ambisiøse klimamål, må næringspolitikken integreres med klimapolitikken. Norge har gode forutsetninger for å levere globale løsninger men det vil kreve en målrettet forskning- og innovasjonsinnsats. Karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) må få økonomisk drahjelp fra staten.

Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Vi må styrke kompetanse, næringsrettet forskning og innovasjon som sikrer nyetableringer og et omstillingsdyktig næringsliv. «Skottene» mellom næringsliv og akademia må fjernes.

Vi har unike miljøer i Norge. Horten er senter for bedrifter som er verdensledende i sitt felt (Vingmed, Norspace og Kongsberg Maritime, Medistim). Disse jobber med piezoelektriske komponenter og ultralyd. I tillegg har Institutt for mikrosystemer ved USN tatt på seg en nasjonal rolle innenfor ultralydteknologi, har bygd opp moderne laboratorier og har stor ekspertise innen feltet. Slike miljøer bør danne grunnlag for å etablere senter for forskning og produksjon. Dette konkrete eksempelet vil kunne utvikle piezoelektriske komponenter ved campus Vestfold og slik bli et verdensledende kunnskap- og produksjonssenter.

Vestfold og Telemark Høyre vil ha:

 • Utvidet rolle for høyere utdanning: Innovasjonssentre tilknyttet teknologiutdanningene ved universitetene
 • Sentre for tidlig oppdagelse av sykdom
 • Kopiere prosjekter hvor samhandling akademia/næringsliv fungerer
 • Kortere vei fra lab til marked
 • Styrkede entreprenørskapsprogrammer og at entreprenørskap integreres i utdanningsløpet.

Arbeidslivskriminalitet
Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring. Arbeidet og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må trappes opp. Årlig taper samfunnet milliarder samtidig som mennesker utnyttes grovt. Skal vi lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet, bør man kopiere konkrete, lokale suksessprosjekter med god overføringsverdi. Vestfold og Telemark er foregangsfylke i arbeidet.

I 2015 ble prosjektet «Akrim Vestfold» etablert. I 2018 ble navnet endret til Medbyggerne. Deltakere i samarbeidet er Fylkesmannen, Fylkeskommunen, kommunene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, KS, NHO, LO og bedrifter innen byggebransjen. Samarbeidet er samkjørt med eksisterende opplegg mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Allerede er millioner ført tilbake til samfunnet og overgrep mot arbeidere er stanset og forhindret.

Spissede satsninger er utvikling av bedre tipssamarbeid mellom etatene og næringslivet, samordnede aksjoner, fokus på offentlig anskaffelsesstrategi, aktiviteter rettet mot videregående opplæring, og kampanjer mot svart arbeid. Flere kommuner i Norge har vedtatt Skiensmodellen i sin kommune, og Medbyggerne innføres nå i Telemark.

Vestfold og TelemarkHøyre vil at:

 • Kommunene oppmuntres til å utvikle lokalt tilpassede modeller
 • Medbyggerne innføres som tiltak i alle fylker

Forenkling
Det er fortsatt behov for forenklinger av lover og regelverk for næringslivet, særlig for små og mellomstore bedrifter. I stedet for å fokusere på vekst og sunn økonomi, må eiere og ledere fortsatt bruke for mye tid og energi på byråkrati og regelverk.

Vestfold og TelemarkHøyre vil at:

 • Arbeidsmiljøloven gjøres mer fleksibel uten at det går ut over helse, miljø og sikkerhet
 • Det må bli mer fleksibelt å gjennomføre nødvendig midlertidige nedbemanninger.
 • Det må bli lettere for SMB-bedrifter å finne frem i virkemiddelapparatet.
 • Ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i egen bedrift må styrkes.
 • Selvstendige næringsdrivende i SMB-bedrifter bør få bedre muligheter til pensjonssparing.