Hvert barn er viktig – synkende fødselstall er en trussel for velferdssamfunnet

Vi trenger en familiepolitikk som gjør at vi velger å få barn tidligere i livet. Da må det både lønne seg å være trygt å starte tidlig. I tillegg må vi legge til rette for de som selv ikke kan få barn gjennom gode fosterfamilieordninger, forenkling av adopsjon og tilgjengelig hjelp til assistert befruktning.

Høyre ønsker å legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv, med mulighet til valgfrihet for den enkelte familie. Stabile og omsorgsfulle familier gir trygge barn som vokser opp til å bli selvstendige voksne. Politikken må legge til rette for et godt familieliv som gjør det attraktivt og trygt å stifte familie.

Høyre vil:

 • endre seksualundervisningen slik at informasjon om alder og graviditet, støtteordninger for familier mv inngår i informasjonen som gis
 • aktivt arbeide med opplysningskampanjer i universitets og høgskolemiljøer
 • vurdere å tilby menn og kvinner individuell familieplanlegging gjennom medisinsk rådgivning (Fertility Assessment and Counselling (FAC))
 • gjøre informasjon om støtteordninger og rettigheter lett tilgjengelig via nettløsninger
 • øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet
 • sikre tilgang til velferdsordninger for foreldre som får barn med alvorlig sykdom selv om de ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet
 • forbedre støtteordningene til studenter med barn
 • sikre familiene god økonomi gjennom å opprettholde et lavt skattenivå, og å legge til rette for at så mange som mulig kan eie egen bolig
 • etablere målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi
 • sikre at barnefamilieperspektivet er hensyntatt i kommunale og regionale reguleringsplaner for å legge til rette for gode oppvekstsvilkår
 • arbeide for adopsjonsavtaler med flere land og forenkle adopsjoner både innenlands og utenlands
 • innføre delvise partsrettigheter for fosterforeldre
 • innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet
 • være en garantist for familienes valgfrihet i valg av barnehage, skole og omsorgsalternativer tilby flerlingefamilier og familier med barn med spesielle behov omsorgshjelp i hjemmet (husmorvikar) i vanskelige perioder
 • gi selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon også for far
 • fjerne kravet om at fedre må gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor de skal ta ut permisjon av felleskvoten
 • gjøre det enklere å ta ut permisjonen slik det passer den enkelte familie, for eksempel gjennom økt mulighet for gradert permisjonsuttak og mulighet til å ta ut permisjonsdager sammen som en del av fellesperioden
 • at barnets sykdom må likestilles med egen sykdom for studenter
 • sørge for tilstrekkelig barnehagedekning med løpende opptak uavhengig av fødselsdato
 • øke grensen for egenmelding ved sykt barn fra 12 til 14 år