I dag ble statsbudsjettet lagt frem

I dag legges statsbudsjettet frem, og herkan du lese noe om statsbudsjettets virkninger for Vestfold og Telemark

Samferdsel

Vei

 • E134 Gvammen– Århus, Hjartdal og Seljord kommuner
  Regjeringen setter av 169 millioner kroner til tiltak på tidligere E134(gamleveien) og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter bygging av 11,6kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Den nye veien fører tilat E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 kilometer.Veien skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2019.

 • Rv. 36Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune
  Regjeringen har lagt opp til å bruke 118 millioner kroner til sluttoppgjørmed entreprenørene og avslutning av grunnerverv. Prosjektet ble åpnet fortrafikk i november 2018. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, menfinansieres med statlige midler.

 • E18Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune
  Prosjektet er en del av porteføljen til Nye Veier AS. Hele bevilgningentil selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen førstehalvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Prosjektet erdelt inn i to etapper. Etappen Rugtvedt – Dørdal skal etter planen åpnesfor trafikk i desember 2019. Reguleringsplaner for delstrekningene Langangen – Lanner ogKjørholt til Rugtvedt er vedtatt og det arbeides med reguleringsarbeid påden gjenstående strekningen fra Lanner til Kjørholt.

 • E18 Bommestad – Sky, Larvik kommune
  Regjeringen setter av 150 millioner kroner til ombygging av lokalveisystemet.Etter åpningen av strekningen i mai 2018 er det sammenhengende firefelts veifra Oslo til Langangen i Vestfold og Telemark.

 • E134 Vågsli-,Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner

Regjeringen setter av 201 millionerkroner til en rekke tiltak for å oppgradering og sikkerhetstiltak for å ivaretakrav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene er planlagtstartet opp i juni 2020, med fullføring i 2022.

 • Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsakmidler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående ogsyklende, og setter blant annet av midler til:

  • utbedringav to strekninger mellom Bø og Seljord
  • gjennomføring av tiltak motutforkjøringsulykker
  • utbedring av Hovet- ogBrattåstunnelene på E18, Porsgrunn kommune
  • utbedring avdelstrekninger på rv. 41 mellom Treungen og Vrådal, Kviteseid og Nissedalkommuner
  • utbedring av ulykkespunkt og tiltakmot utforkjøringsulykker på strekningen Åmot – Vinje kirke på E134, Vinjekommune

 • Planlegging
  • Reguleringsplan for E134 Saggrenda – Elgsjø, Notodden og Kongsbergkommuner

Jernbane

 • InterCityVestfoldbanen: Nykirke-Barkåker, Horten og Tønsberg kommuner
  Regjeringen setter av 790 millionerkroner til prosjektet, som omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjonved Skoppum vest. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2024. Sammenmed dobbeltsporstrekningen Drammen-Kobbervikdalen (se Viken), som erplanlagt ferdig i 2025, vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fraDrammen til Tønsberg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én timemellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.

 • InterCityVestfoldbanen: Barkåker-Tønsberg og Tønsberg-Larvik, Tønsberg og Larvikkommuner
  Regjeringen setter av 143 millionerkroner til planleggingsmidler til tre prosjekter: økt kapasitet tiltogparkering (hensetting) ved Drammen og Tønsberg, planlegging av nyttsignalanlegg på strekningen Barkåker–Tønsberg og planavklaringer for ytreInterCity (Tønsberg–Larvik) i forbindelse med utbygging av dobbeltspor tilSkien.

 • Programområde«Kapasitetsøkende tiltak», Notodden kommune

Regjeringen prioriterer å fullføreelektrifiseringen til Notodden kollektivterminal på Numedalsbanen. Dette er endel av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som ernødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastrukturog øke kapasiteten i jernbanenettet.

 • Bedretogtilbud: Ni nye tog på Østlandet

Regjeringen setter av 110 millionerkroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanligtrafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for å fåoppgraderes i forbindelse med innføring av det nye signalsystemet ERTMS.

 • Vestfoldbanen:Flere togavganger

Regjeringen setter av totalt 50millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet fleretogavganger på Vestfoldbanen.

 • Sørlandsbanen:Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler

Regjeringen setter av totalt 50millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for ågjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere ogforretningsreisende.

Kyst

 • Farleder ogfiskerihavner
  Regjeringen setter av 78 millioner kronertil investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles avKystverket.

  I Vestfold og Telemark gjennomføres følgende farledsprosjekt:

  • InnseilingGrenland (Porsgrunn og Bamble kommuner) – videreføres i 2020.

 • Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
  Fra 1. januar 2020 overføresansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta detteansvaret blir fordelt mellom fylkene. 1 million kroner er fordelt til Vestfoldog Telemark.

Kollektivtransport, sykkel og gange ibyområdene

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdeGrenland

Det er satt av 60 millioner kroner i2020 til belønningsavtalen staten har med Telemark fylkeskommune og kommuneneSkien, Porsgrunn og Siljan. Avtalen gjelder for perioden 2017–2020 og er på250,2 millioner kroner. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokaleparter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

 • Tilskudd til reduserte billettpriser

Det legges opp til at Grenlandtildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.Dette er i tråd med regjeringens bompengeavtale, der det settes av 300millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

TT-ordningen – tilrettelagt transport forfunksjonshemmede

Staten har etablert en tilskuddsordning forfylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov,fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser iåret. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millionerkroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet, inkludert Vestfold ogTelemark. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen vil bevilge 53,3 millioner kronertil Vestfold og Telemark fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 2,7millioner kroner for å dekke Vestfold og Telemarks deltakelse i det europeisketerritorielle samarbeidet (Interreg).

Kunnskap og utdanning

Regjeringenforeslår:

 • å styrke og innlemme midlene tilJobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til atinnvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godtnok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregåendeopplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom forat flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 6,2 millioner kroner avmidlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskuddtil mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidratil inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere iarbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 760 000 kronerav midlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskuddtil etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skalbidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slikat flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting ogvekst. Om lag 0,5 millioner kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å øke bevilgningen til Universitetet iSørøst-Norge med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å starte opp et forsøk med å slåsammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og ungebedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger tilgitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midlertil målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som erhensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner itre fylker er med i forsøket. Følgende kommuner i Vestfold og Telemark tildelesmidler: Bamble 2,2 mill. kroner, Siljan 1,8 mill. kroner, Horten 3,1 mill.kroner og Larvik 4 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 11,1mill.kr til kommuner i Vestfold og Telemark.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrkeKulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over helelandet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 22 millionerkroner til Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan i Telemark. Midlene skal gåtil et sikrings- og formidlingsbygg over restene av Norsk Hydroshydrogenfabrikk på Vemork (fordelt på 10 millioner kroner i 2020 og 12millioner kroner i 2021, og delt mellom KLD og KUD).

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millionerkroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnormfor villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak ivillreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet medtiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra tilat tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres elleropprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerendeinsekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltaksom er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet erforeslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å etablere et nytt besøkssenter i Jomfrulandnasjonalpark med sikte på senere autorisering. Det foreslås å gi 1 millionerkroner til dette.

Regjeringen foreslår å bevilge 42 millionerkroner til å fortsette arbeidet med forurenset sjøbunn i Horten som ble vedtatti fjor. Arbeidet vil strekke seg over en to-tre års periode, og den samledestatlige støtten er beregnet til inntil 90 millioner kroner.

Det er lagt inn 5 millioner kroner pålandsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovligfiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en øktinnsats i lakseoppsynet.

Regjeringen foreslår å videreføretilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommunerog fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp avklimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det sattav 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats forutvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringenforeslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millionerkroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger ifylkeskommunale hurtigbåtsamband.

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats—stotte-til-klimasatsing-i-kommunene

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millionerkroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader,gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak,overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring avkartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vilbli prioritert i 2020, herunderoppstart av nye skredsikringsprosjekt mot kvikkleireskred.

Energi og vannressurser

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 136millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NVE haransvar for å forvalte de innenlandske energiressursene. Videre har direktoratetansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statligeforvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader. NVE harhovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg.

Teknisk-industrielle institutter

Regjeringen foreslår å bevilge 110 millionerkroner til Gassnova SF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering.Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrerekostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Innsatsenfavner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndteringunder CLIMIT-programmet, Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstadog arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge. Gassnova erlokalisert i Porsgrunn.

Kultur

Film

Regjeringenforeslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene tilde regionale filmvirksomhetene Sørnorsk filmsenter og Mediefondet Zefyr AS viløke som følge av dette.

Telemarkskanalen

Regjeringen foreslår å bevilge tre millionerkroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene iTelemarkskanalen.

Fjellandbruket
I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettedetiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold ogViken. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningenav midlene opp mot andre fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene ogeventuelt andre aktører.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene tilforskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen tilnæringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementetsbudsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen erSkattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utviklingskattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag vedlangsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vilbidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Merforskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjengir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norskearbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftigvelferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge ogForskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende.Bedrifter i Vestfold og Telemark kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble detgitt 16,8 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter iTelemark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- ogfiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Telemark 152,5 millionerkroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For2018 ble det gitt 36,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte tilbedrifter i Vestfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- ogfiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Vestfold 165,4 millionerkroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Marin søppel

Regjeringen foreslårå bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling.Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen,»plastavtalen», som skal sikre at mer søppel kan samles inn ogleveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå tiltilskudd til «fishing for litter», samt styrking av Fiskeridirektoratetsarbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringenviderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag170 sjøfolk i Telemark og om lag 720 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen villegge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen.Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet formineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoneretter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år.Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslårå øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill.kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fraTelemark 19 mill. kroner i tilsagn og prosjekter fra Vestfold 27,1 mill. kroneri tilsagn gjennom ordningen.

Kommunene i Vestfold og Telemark

Vekst i frieinntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 erdet på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent,regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Vestfold og Telemark anslåssamlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent.

I Vestfold ogTelemark har 15 av 23 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten pålandsbasis. Størst vekst har Nissedal kommune med 4,9 prosent, mens Fyresdalkommune har lavest vekst med 1,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslagpå regnskap for 2019.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vekst i frieinntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 erdet på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vestfold og Telemarkfylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 prosent(fra anslag på regnskap for 2019) i 2020.