Integrering skal lede til arbeid

Høyre vil gjennomføre et integreringsløft som skal sørge for at flere kommer i jobb og blir aktive deltakere i samfunnet.

Helene Røsholt, stortingskandidat for Høyre i Telemark

Veien fra nyankommet til arbeidstaker skal være kort. Høyre skal bidra til å hjelpe folk til å komme i arbeid så raskt som mulig.

Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av en ansvarlig innvandringspolitikk, en stor og generøs velferdsstat må ha høy yrkesdeltakelse. Høyre forventer at de som kommer til Norge lærer seg norsk og går raskt ut i jobb eller aktivitet. Språk og kompetanse er nøkkelen til det norske samfunnet.

De fleste innvandrere klarer seg godt i Norge. Etter noen års botid er de fleste i jobb eller utdanning. Både barn som har innvandret til Norge og norskfødte med innvandrerforeldre klarer seg godt i skolen, og er over snittet godt representert i høyere utdanning. Det er imidlertid store forskjeller mellom kjønnene. Kampen mot negativ sosial kontroll må trappes opp.

Høyre vil gjennomføre et integreringsløft som skal sørge for at flere kommer i jobb og blir aktive deltakere i samfunnet. Vi vil lovfeste plikten til å starte norskopplæring allerede på asylmottak. Vi vil gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet. Kommunen og lokalt næringsliv må samarbeide tettere. Integreringen må gi raskere resultater. Andelen innvandrere i jobb er for lav. Det er derfor helt avgjørende at vi øker innsatsen for å få flere i jobb.

Høyre vil stille krav til aktivitet for å motta sosiale ytelser. Det vil sørge for at flere lærer norsk, kommer seg i jobb og deltar i samfunnet.

Vårt mål er at alle skal kunne skape seg et godt liv og være en del av store og små fellesskap. Hver enkelt må selv ta ansvar for å bli integrert, men vi må ha systemer som gjør det enklere. Integreringspolitikken stod i ro i åtte år. Det var Høyre og Erna Solberg som laget introduksjonsloven i 2003, og det er Høyre som fornyer den. Innvandrere må bosettes der det er størst sjanse for at de kommer raskt i jobb.

Det er vanskelig å skjønne hvordan en allianse mellom SV, MDG, AP, Rødt og SP skal gi bedre integreringspolitikk. SV, Rødt og MDG vil øke innvandringen, som vil legge ytterligere press på velferdsstaten. De er også skeptiske til å stille krav og er imot krav om aktivitet for å motta ytelser. Samtidig vil særlig SV ha sosiale ytelser til de som står utenfor arbeid. Dette er en dyr måte å skape flere fattige og lage mer utenforskap på.

Kontantstøtten hindrer integrering derfor har denne regjeringen har innført botidskrav for kontantstøtte på fem år. Det er for mange innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet, og det er viktig at det alltid lønner seg å jobbe. Vi foreslo også strengere botidskrav for en rekke andre ytelser, for at de ikke skulle hindre integrering. Det stemte AP imot.

Stem Høyre ved valget for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, med en fortsatt generøs velferdsstat -en ansvarlig innvandringspolitikk og høy yrkesdeltakelse