Jens Christian Mikkelsen innlegg til forsvarsresolusjonen på Høyres landsmøte

Jens Christian Mikkelsen bor i Tønsberg og sitter i foreningsstyret til Tønsberg Høyre. Jens Christian er også leder av Vestfold Høyres Forsvarspolitiske utvalg.

Dirigenter, Landsmøte

Resolusjonskomiteen har fremlagt et godt resolusjonsforslag og jeg konstaterer konsensus om at den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt mer krevende.

Samtidig rapporterer Forsvarssjefen at Forsvarets kapasiteter er så redusert i volum og omfang at disse er på kritisk lavt nivå. Forsvaret av nasjonen er en grunnleggende kjerneoppgave for en stat. Høyre har i lys av et svekket forsvar og den sikkerhetspolitiske situasjonen ikke annet valg enn å intensivere arbeidet for en klar styrking av Forsvarets operative evne og utholdenhet.

Forsvaret må være tilpasset og dimensjonert til å kunne løse sin primære oppgave; forsvaret av landet. Forsvaret må derfor innrettes og utrustes til å være i stand til å håndtere både hybride- og konvensjonelle trusler, i alle domener og over hele landet.

Når dagens forsvar ikke har tilfredsstillende operativ evne og mangler utholdenhet, må man spørre seg om en videreføring eller reduksjon i forhold til dagens struktur er akseptabelt. En reduksjon i strukturen vil også medføre en ytterligere reduksjon i utholdenhet. Forsvarssjefens foreslåtte kutt i Heimevernet, både på sjø og land, er et eksempel på en svekkelse i struktur og utholdenhet og kan således ikke være en aktuell løsning.

Høyre må se til at Norge har et forsvar som er både kvalitativt og kvantitativt utholdende. Således må rasjonelle og kostnadseffektive løsninger benyttes. Reduksjon i Heimevernets struktur står derfor i sterk kontrast til potensialet denne styrken har.

Når Heimevernets andel av forsvarsbudsjettet i dag utgjør under 3% samlet sett, samtidig som at den forvalter over 60% av Norges landstyrke, synliggjør dette potensialet som ligger i strukturen.