På skinner gjennom Vestfold

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant og Lene Westgaard-Halle, fylkestingsrepresentant

«Historiske togreiser» tiltrekker seg flere tusen reisende som ønsker å oppleve jernbanen slik den var i gamle dager. Hvite duker, staselige salongvogner bygget i teak – en følelse av jernbanen slik den var. I Vestfold har vi nye, fine tog. Likevel er det en «historisk togreise» når man pendler til jobb. Traseen er fra 1881. Signalanlegget er fra 1956. Kontaktledningsanlegget erstattet damplokomotivene i 1957. Skinnene er fra 70- og 80-tallet. å ta en kulinarisk-historisk togreise er hyggelig. å ta en pendler-historisk togreise er ikke like stemningsfullt.

Gjennom økt satsing på jernbanen kan Vestfold skal styrke sin attraktivitet og konkurransekraft.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) er ikke ambisiøst nok; pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland.

Byutvikling

Flere norske storbyer står overfor store utfordringer grunnet befolkningsvekst og derigjennom fortetting. Byenes transportsystemer er imidlertid ikke bygget for at den trafikkøkningen en økende befolkning fører med seg skal tas med bil. Et smidig og smart transportsystem er nødvendig for å sikre at byer kan håndtere den ventede trafikkveksten. Det må legges til rette for utbygging av enkel og rask kollektivtransport til nye utbyggingsområder. Når nye utbyggingsprosjekter igangsettes bør de såfremt mulig legges til kollektivknutepunkter.

Næringsliv

Samferdsel stadig viktigere for konkurranseevnen vår. I en verden der norske bedrifter møter tøff internasjonal konkurranse, er konkurransevilkårene de tar med seg hjemmefra av stadig større betydning. Tilgang på folk, informasjon, innsatsfaktorer og varefrakt – gjennom effektiv og sømløs samferdsel – er et helt vesentlig konkurransevilkår. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom satsing i ny infrastruktur og nye intermodale knutepunkt. Spesielt viktig er det å styrke transport på bane og sjø.

I tillegg til å bygge nytt er det viktig å ta vare på den infrastrukturen man allerede har. På dette området er regjeringen godt i gang, og vi ser nå – for første gang på flere tiår – at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen går nedover.

Klima og nullutslipp

De globale miljø- og klimautfordringene krever lokal innsats, også fra transportnæringen. Så langt det er mulig bør man legge opp til at den landbaserte transportsektoren er utslippsfri innen 2040. Det betyr at mye gods skal over på bane. Men det betyr også at samfunnet må investere i veier til fremtidig, miljøvennlig veitransport.

Norge trenger en infrastruktur som er tilpasset fremtidens krav til sikkerhet, komfort, kvalitet, forutsigbarhet og tilgjengelighet. Flere, bedre og tryggere veier knytter landet sammen, legger et bedre grunnlag for økonomisk vekst og gir livskraftige lokalsamfunn. En moderne og effektiv jernbane gjør toget mer attraktivt for næringsliv og reisende, og fører til redusert bilbruk. For å gi et bedre togtilbud, må særlig Inter City-strekningene rundt de store byene bygges ut, man må få flere dobbeltsporstrekninger, og utenfor pressområdene må man ha lange krysningsspor tilpasset godstrafikkens behov. Flere av dagens dieseldrevne strekninger bør elektrifiseres, slik at kostnadene for næringen kan reduseres, og klimaavtrykket minskes.

Det er i dag vi bygger morgendagen. Det er vår oppgave å bygge et Norge som er robust også i tiden etter oljen. I 1881 fikk vi en topp moderne jernbane gjennom Vestfold. Etter 135 år er det på tide at vi påny sikres transportårer både gjennom Vestfold og Norge ellers som kan ruste oss for de kommende 135 årene. Enkeltsporet tilhører fortiden – fremtiden er dobbeltsporet.