Kommunenes selvråderett

Liv Margit Karto er gruppeleder for fylkestingsgruppen til Vestfold Høyre og kandidat til fylkestingsvalget i 2019.

Høyre i regjering er mer enn tydelige på at kommunenes selvråderett er et grunnleggende prinsipp, ref bl a Granavolden-plattformen, side 60, hvor det understrekes at kommunene skal være primær planmyndighet og at fylkesplaner i utgangspunktet skal være rådgivende.

Dette blir ytterligere understreket i storresolusjonen. Man ønsker å begrense adgangen til å overstyre kommunene basert på skjønn, og å redusere statlige innsigelser og statlig overstyring. Det skal være høy terskel for å tilsidesette kommunens planer i innsigelsessaker, og det skal kun skje der tungtveiende nasjonale interesser krever det.

Dette er god lesning for en arealnerd. Og det har blitt bedre de siste årene. I Vestfold er det ikke innsigelsesiveren fra regional planavdeling som lager størst hodebry, det er det innsigelsene fra kulturarv som gjør, og som vi opplever stadig flere av. Ikke bare i forhold til vernede bygninger, men også i forhold til områdene rundt disse.

Her er det lite regionalt folkevalgt nivå kan gjøre. For selv om kulturvernet er delegert fra riksantikvaren til regionalt folkevalgt nivå, kan riksantikvaren sette et vedtatt fra det folkevalgte nivået til side. I praksis betyr det at skulle det politisk bli flertall for ikke å gå for en innsigelse kan det overstyres av riksantikvaren. Denne praksisen ber vi departementet se på og endre. Det kan ikke være slik at vi i alle kulturarv-saker skal møtes med at «vi vet dere skal behandle innsigelsen, men egentlig betyr det ikke noe hva dere gjør». Hva er vitsen med delegering til det folkevalgte nivået da?

Jeg mener i tillegg at dette hindrer det gode samspillet, som er så verdifullt, mellom regionalt nivå og kommunalt nivå. Det er ganske enkelt ikke nødvendig for kulturarvmyndighetene å få tilet godt samarbeide.

Regjeringen skal nå i gang med en ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk. Det, sammen med delegering av oppgaver til regionalt nivå i kjølevannet av ekspertutvalgets innstilling, må være en gylden anledning til å se på innsigelsesbruken på dette fagfeltet også.