KUTT UTSLIPPENE – IKKE UTVIKLINGEN

Klima- og miljøproblemene er en av vår tids største utfordringer. Vestfold og Telemark Høyre mener Norge, som oljeproduserende land, har et ekstra ansvar og må ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

Klima- og miljøpolitikken må sikre verdiskaping og vekst, kutte utslipp og gjøre det enkelt å velge grønt.  Vestfold og Telemark Høyre mener det grønne skiftet i verdensøkonomien har et stort potensial som Norge må̊ utnytte, og at vi i større grad bør bruke skatte- og avgiftssystemet for å stimulere til grønne valg, investeringer og vekst.

 

Veien mot lavutslippssamfunnet i 2050

Vestfold og Telemark Høyres overordnede mål i klimapolitikken er å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990-nivået, og å bli et nullutslippssamfunn innen 2050, uten kjøp av kvoter. Vestfold og Telemark Høyre mener klimatiltakene må trappes opp hvert år for å nå klimamålet.

 

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Gjøre Svalbard til Norges første nullutslippssamfunn
 • Trappe opp innsatsen på CO2-fangst og -lagring, og fullfinansiere CCS på Norcem
 • Bidra til å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion

 

Ren og fornybar energi

Energitilgang er en forutsetning for vekst og velstand i hele verden, og nøkkelen til industriell og økonomisk utvikling. Verdens energibehov øker, og kun 51 prosent av Norge er elektrisk. Vestfold og Telemark Høyre mener Norge skal bli et foregangsland for produksjon og eksport av ren og fornybar energi.

 

Vestfold og Telemark Høyre vil:


 • Gjøre det mer lønnsomt for kraftselskapene å oppgradere vannkraftverk, og legge til rette for utbygging av nye vannkraftverk
 • Beholde dagens kommunale konsesjonsordninger for vannkraft og gjeldende regler for eiendomsskatt. Dette er viktig for lokal oppslutning om vannkraftproduksjon, samt videreutvikling av eksisterende - og legge til rette for nye
 • Jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked og si ja til NorthConnect
 • Utarbeide en strategi for fornybar energiproduksjon og -eksport
 • Bygge ut og legge til rette for offshore fornybar energiproduksjon i Norge
 • Få på plass en egen havvindstrategi med konkrete mål for teknologiutvikling
 • Legge til rette for utbygging av vindkraft på land, hvor hensyn til miljøbelastningen særskilt vektlegges, samt sikre kortere frist fra konsesjon gis til byggestart
 • Sørge for at en større del av verdiskapningen for vindkraftproduksjon tilfaller vertskommunen
 • Øke forskningen på Thorium som energikilde
 • Støtte forskning på thorium og vurdere åpningen av kjerneproduksjon i Norge

 

Transport

Vestfold og Telemark Høyre vil:


 • Sikre utbygging av Vestfoldbanen innen 2032, og få fortgang i utbygging av Grenlandsbanen
 • Få fortgang i utbyggingen av vintersikker vei på den viktigste hovedfartsåren mellom øst og vest, E-134 over Haukeli, i første omgang strekningen Saggrenda - Elgsjø i Notodden kommune
 • Fremskyve oppstart av Seljestad-Røldaltunnellen på E-134 til 2022
 • Ha nullutslippssoner i norske byer
 • Stille krav om utslippskutt ved anbudsrundene for flyruter på kortbanenettet
 • Øke støtten til utslippsfrie nyttekjøretøy
 • Legge til rette for full elektrifisering av norske havner innen 2025
 • Fjerne fordelsbeskatningen på kollektivkort betalt av arbeidsgiver
 • Videreføre nullutslipps-fordelene for bil til konkurransedyktighet oppnås

 

Olje og gass

Vestfold og Telemark Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk som sikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen, men samtidig tar hensyn til klima og miljø, så vel som statens finansielle risiko.

 

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Elektrifisere sokkelen

 

Klimavennlig næringsliv og industri
Vestfold og Telemark Høyre vil føre en politikk med fokus på vekst for norsk industri, landbruk og næringsliv, som samtidig ivaretar hensynet til klimaet og miljøet.

 

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Trappe opp CO2-avgiften
 • Fjerne merverdiavgiften på salg av brukte forbruksvarer
 • Utrede en «Karbonskatt til fordeling»-modell for næringslivet
 • Stille funksjonskrav i byggeforskriftene for å halvere utslippene fra bygg innen 2030
 • Bruke virkemiddelapparatet til å fremme klimavennlige løsninger i næringslivet
 • Fjerne momsen på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk

 

Finans

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen, og arbeide for internasjonale standardiserte krav for utstedelsen
 • Doble nivået på bistand til klimatiltak
 • Legge til rette for utviklingen av Oslo som Europas grønne finanshovedstad
 • Styrke investeringsselskapet Nysnø
 • Redusere eierskapet i Equinor til 51% med mål om å reinvestere i lønnsomme prosjekter innenfor grønn omstilling på egnet måte

 

Landbruk

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Bruke Greve-Biogass som modell for å kutte utslipp i landbruket
 • Legge til rette for gode støtteordninger for bruk av husdyravfall til biogass og andre fornybarløsninger i landbruksnæringen
 • Innføre en støtteordning for økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i landbruket
 • Trappe opp støtten til frivillig skogvern

 

Biologisk mangfold og naturvern

Vestfold og Telemark Høyre mener det er viktig å sikre biodiversitet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner.

 

Havet

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Forby mikroplast i kosmetikk og husholdningsprodukter
 • Utvide produsentansvaret for plastprodusenter
 • Stille strengere krav til utslipp fra renseanlegg
 • Innføre momsfritak for elektriske fritidsbåter
 • Etablere en nasjonal støtteordning for ladestasjoner i alle norske havner
 • Stille krav om miljøvennlige småbåthavner, og innføre støtteordninger for eksisterende båthavner
 • Arbeide internasjonalt for å innføre et forbud mot forbrenning av tungolje i Arktis

 

Avfall

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Stille krav om kildesortering i alle kommuner og for alle husholdninger, og innføre minimumskrav om utsortering av avfallstyper
 • Stimulere til etablering av plastgjennvingsanlegg i Norge
 • Innføre strenger straff for forsøpling, og effektiv håndhevelse av forbudet
 • Innføre en panteordning på snusbokser, og eventuell annen plastemballasje som er egnet for panteordning

 

Naturvern

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Legge til rette for bier og humler i byen gjennom riktig beplanting og avsatte områder, og ha bikuber og grønne tak på bygg
 • Opprette en nasjonalpark på Mølen i Larvik
 • Gjøre Norges fotavtrykk avskogingsfritt gjennom tettere samarbeid med EU, og sikre økt planting i Norge

 

Internasjonal klima- og miljøpolitikk

Vestfold og Telemark Høyre mener internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes med klima- og miljøarbeidet.

 

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Arbeide for en raskere reduksjon i antallet klimakvoter enn EU hittil har lagt opp til
 • Arbeide for innlemmelsen av sanksjoner i Parisavtalen for land som ikke følger opp forpliktelsene etter avtalen
 • Arbeide for en forpliktende internasjonal avtale for å ta vare på havmiljøet
 • Trappe opp regnskogsatsingen