KUTT UTSLIPPENE – IKKE UTVIKLINGEN

Klima- og miljøproblemene er en av vår tids største utfordringer. Vestfold og Telemark Høyre mener Norge, som oljeproduserende land, har et ekstra ansvar og må ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

Klima- ogmiljøpolitikken må sikre verdiskaping og vekst, kutte utslipp og gjøre detenkelt å velge grønt. Vestfold ogTelemark Høyre mener det grønne skiftet i verdensøkonomien har et stortpotensial som Norge må̊ utnytte, og at vi i større grad bør bruke skatte- ogavgiftssystemet for å stimulere til grønne valg, investeringer og vekst.

Veien mot lavutslippssamfunnet i 2050

Vestfold ogTelemark Høyres overordnede mål i klimapolitikken er å redusereklimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990-nivået, ogå bli et nullutslippssamfunn innen 2050, uten kjøp av kvoter. Vestfold ogTelemark Høyre mener klimatiltakene må trappes opp hvert år for å nå klimamålet.

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Gjøre Svalbard til Norges første nullutslippssamfunn
 • Trappe opp innsatsen på CO2-fangst og -lagring, og fullfinansiere CCS på Norcem
 • Bidra til å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion

Ren og fornybar energi

Energitilganger en forutsetning for vekst og velstand i hele verden, og nøkkelen tilindustriell og økonomisk utvikling. Verdens energibehov øker, og kun 51 prosentav Norge er elektrisk. Vestfold og Telemark Høyre mener Norge skal bli etforegangsland for produksjon og eksport av ren og fornybar energi.

Vestfold og Telemark Høyre vil:


 • Gjøre det mer lønnsomt for kraftselskapene å oppgradere vannkraftverk, og legge til rette for utbygging av nye vannkraftverk
 • Beholde dagens kommunale konsesjonsordninger for vannkraft og gjeldende regler for eiendomsskatt. Dette er viktig for lokal oppslutning om vannkraftproduksjon, samt videreutvikling av eksisterende – og legge til rette for nye
 • Jobbe for et tettere integrerteuropeisk energimarked og si ja til NorthConnect
 • Utarbeide en strategi for fornybar energiproduksjon og -eksport
 • Bygge ut og legge til rette for offshore fornybar energiproduksjon i Norge
 • Få på plass en egen havvindstrategi med konkrete mål for teknologiutvikling
 • Legge til rette for utbygging av vindkraft på land, hvor hensyn til miljøbelastningen særskilt vektlegges, samt sikre kortere frist fra konsesjon gis til byggestart
 • Sørge for at en større del av verdiskapningen for vindkraftproduksjon tilfaller vertskommunen
 • Øke forskningen på Thorium som energikilde
 • Støtte forskning på thorium og vurdere åpningen av kjerneproduksjon i Norge

Transport

Vestfold og Telemark Høyre vil:


 • Sikre utbygging av Vestfoldbanen innen 2032, og få fortgang i utbygging av Grenlandsbanen
 • Få fortgang i utbyggingen av vintersikker vei på den viktigste hovedfartsåren mellom øst og vest, E-134 over Haukeli, i første omgang strekningen Saggrenda – Elgsjø i Notodden kommune
 • Fremskyve oppstart av Seljestad-Røldaltunnellen på E-134 til 2022
 • Ha nullutslippssoner i norske byer
 • Stille krav om utslippskutt ved anbudsrundene for flyruter på kortbanenettet
 • Øke støtten til utslippsfrie nyttekjøretøy
 • Legge til rette for full elektrifisering av norske havner innen 2025
 • Fjerne fordelsbeskatningen på kollektivkort betalt av arbeidsgiver
 • Videreføre nullutslipps-fordelene for bil til konkurransedyktighet oppnås

Olje oggass

Vestfold ogTelemark Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk somsikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen, men samtidig tar hensyntil klima og miljø, så vel som statens finansielle risiko.

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Elektrifisere sokkelen

Klimavennlig næringslivog industri
Vestfold og Telemark Høyre vil føre en politikk med fokus på vekst for norskindustri, landbruk og næringsliv, som samtidig ivaretar hensynet til klimaet ogmiljøet.

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Trappe opp CO2-avgiften
 • Fjerne merverdiavgiften på salg av brukte forbruksvarer
 • Utredeen «Karbonskatt til fordeling»-modell for næringslivet
 • Stillefunksjonskrav i byggeforskriftene for å halvere utslippene fra bygg innen 2030
 • Brukevirkemiddelapparatet til å fremme klimavennlige løsninger i næringslivet
 • Fjernemomsen på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk

Finans

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialogmed finansnæringen, og arbeide for internasjonale standardiserte krav forutstedelsen
 • Doblenivået på bistand til klimatiltak
 • Leggetil rette for utviklingen av Oslo somEuropas grønne finanshovedstad
 • Styrke investeringsselskapet Nysnø
 • Redusere eierskapet i Equinor til 51% med mål om å reinvestere i lønnsomme prosjekter innenfor grønn omstilling på egnet måte

Landbruk

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • BrukeGreve-Biogass som modell for å kutte utslipp i landbruket
 • Legge til rette for gode støtteordninger for bruk av husdyravfall til biogass og andre fornybarløsninger i landbruksnæringen
 • Innføre en støtteordning for økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i landbruket
 • Trappeopp støtten til frivillig skogvern

Biologisk mangfold og naturvern

Vestfold ogTelemark Høyre mener det er viktig å sikre biodiversitet, unik og urørt naturfor fremtidens generasjoner.

Havet

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Forby mikroplast i kosmetikk oghusholdningsprodukter
 • Utvide produsentansvaret for plastprodusenter
 • Stille strengere krav til utslipp fra renseanlegg
 • Innføre momsfritak for elektriske fritidsbåter
 • Etablere en nasjonal støtteordning for ladestasjoner i alle norske havner
 • Stille krav om miljøvennlige småbåthavner, og innføre støtteordninger for eksisterende båthavner
 • Arbeide internasjonalt for å innføre et forbud mot forbrenning av tungolje i Arktis

Avfall

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Stille krav om kildesortering i alle kommuner ogfor alle husholdninger, og innføre minimumskrav om utsortering av avfallstyper
 • Stimuleretil etablering av plastgjennvingsanlegg i Norge
 • Innførestrenger straff for forsøpling, og effektiv håndhevelse av forbudet
 • Innføre en panteordning på snusbokser, ogeventuell annen plastemballasje som er egnet for panteordning

Naturvern

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Leggetil rette for bier og humler i byen gjennom riktig beplanting og avsatteområder, og ha bikuber og grønne tak på bygg
 • Oppretteen nasjonalpark på Mølen i Larvik
 • GjøreNorges fotavtrykk avskogingsfritt gjennom tettere samarbeid med EU, og sikreøkt planting i Norge

Internasjonal klima- og miljøpolitikk

Vestfold ogTelemark Høyre mener internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkesmed klima- og miljøarbeidet.

Vestfoldog Telemark Høyre vil:

 • Arbeidefor en raskere reduksjon i antallet klimakvoter enn EU hittil har lagt opp til
 • Arbeidefor innlemmelsen av sanksjoner i Parisavtalen for land som ikke følger oppforpliktelsene etter avtalen
 • Arbeidefor en forpliktende internasjonal avtale for å ta vare på havmiljøet
 • Trappeopp regnskogsatsingen