«Langskip» må bli realisert

Den 21.september var ein stor dag i Telemark. Da kom regjeringen med nyheten som mange av oss har venta på. Regjeringen satser på karbonfangst og lagring, CCS på Norcem i Brevik.

Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen

Årevis med utredninge, planar og debatter er over, prosjektet heiter «Langskip». Og det er ikkje tilfeldig valgt navn. Vikinganes Langskip var med sin karakteristiske form og fleksible og smidige konstruksjon noko av det ypperste av innovasjon og skipsbyggerteknologi i sin tid. Langskipa er eit kjent symbol på vikingetida internasjonal, og blir ute i verda assosiert med Norge. Akkurat som dei bygde langskip kan vi nå ta ny teknologi ut i verden på fredelig vis.

Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri nokonsinne!

Norcem er blant landets største punktutslipp av CO 2 og sementindustrien står for rundt 5 prosent av det totale co 2 utslippet i verden. Fangst og lagring av CO2 i Brevik vil halverer co 2 utslippet. Det er snakk om å fange 400.000 tonn CO2 i året.

Totale kostnader for prosjektet er ansett til 25.1 mrd.- det inkluderer både investering og ein 10 års driftsperiode. Regjeringens tilrådning vil ha ei styringsramme for staten på 16,8 mrd. Det inneber at staten forventer å dekke omtrent to tredjedeler av kostandene i prosjektet.

Karbonfangst og lagring vil redusere utslipp, skape jobber, gjera oss verdensledande på teknologi og bidra til at norsk industri blir sikra gode rammevilkår . Vi veit at karbonangst og lagring er heilt nødvendig for at Europa og verden skal nå temperaturmåla i Paris- avtala.

God klima politikk bør også vere også god næringspolitikk , og prosjektet ved Norcem Sementfabrikk er ei viktig bidrag til nye jobbar i industrien. Prosjektet har brei støtte, LO, NHO, Norsk olje og gass er eksempel på det. Og bakgrunn er blant anna vissheten om at dette er med å trygge og skape nye grønne arbeidsplassar.

Mange trur at dette bare er begynnelsen, målet må vere at det blir bygt fleire slike anlegg.

Eg er stolt over at det er ei borgarleg regjering som fremjar forslaget og eg håper eit bredt felirtal på Stortinget vil gi sin støtte til bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2.  «Langskip» må bli realisert!