Politikk dreier seg om å ta ansvar – innbyggerne har ventet lenge nok

Bypakke Tønsbergregionen er den største satsingen på infrastruktur i regionen i vår tid.Gjør vi dette riktig har vi løst trafikkutfordringene for de kommende generasjoner. Akkurat det er vårt ansvar, og vi er vårt ansvar bevist. Derfor vingler ikke Høyre.

Det er mange av oss som kunne tenkt oss en annen løsning, men med bro fra Ramdal til Smørberg får vi en god løsning som flertallet i Tønsberg, Færder og fylket stiller seg bak. Vårt demokrati er basert på å finne frem til et flertall, og med en god avtale med fylket som veieier er vi nå i havn.
Kommer vi ikke i mål med Bypakken nå, så er konsekvensene store. Innbyggerne og næringslivet må leve med den infrastrukturen vi har i dag, og den vil bremse utviklingen av regionen. Det fortjener ikke innbyggerne i Tønsberg og Færder.

Ta ansvar

I denne saken har mange partier svelget store kameler, men det måtte til når tre folkevalgte organer skulle bli enige. For uten enighet, ingen fastlandsforbindelse, ingen miljøpakke i Tønsberg sentrum eller på Teie, ingen utvidelse av Semslinna, ingen løsning i Hogsnesbakken, ikke lettere fremkommelighet for buss, syklende og gående.

Vi ser at noen nå ønsker å være populistiske, men for oss er ikke det et alternativ. Det er ikke på den måte Norge er bygget.

Debatt basert påfakta.

Det kommer frem mange påstander i debatten om veipakka. Vi ønsker debatter rundt politiske forslag og vedtak velkommen, men de må være basert på fakta, det fortjener alle velgere. I tillegg må vi også se på konsekvensene av å stoppe veipakka, og de er store.

  • Regjeringen har vedtatt at det er to alternativer vi kan få lov å utrede dersom det skal finansieres med bompenger, og det er i aksene Teie – Korten eller Teie – Jarlsberg.
  • Alle andre forslag må godkjennes av samferdselsdepartementet og regjeringen før utredninger kan starte, inkludert Østalternativet. For å få den godkjennelsen må det foreligge likelydende vedtak i Færder og Tønsberg kommuner, samt fylkestinget.
  • Bompengesatsene vil ligge i intervallet 15 – 25 kroner, ikke 50-60 som det hevdes i debatten
  • Det er planlagt tak på at du maks skal betale for 60 passeringer i måneden
  • Passerer du flere bommer i en periode på 1-2 timer, betaler du bare for første passeringen
  • Prisen på dagens totale prosjekt er 5,2 milliarder +/- 25%
  • Fylkeskommunalt tilskudd til pakka på inntil 525 millioner kroner vil med all sannsynlighet forsvinne dersom vi stopper prosjektet nå. Det har vi ikke råd til!
  • Forskjellen på dagens løsning og «Østalternativet» var i konsekvensutredningen i 2013 på 900 millioner. Da var ikke gigantkrysset på Kilen iberegnet, ei heller Hogsnesbakken, firefelts over Semslinna, kollektivfelter, stengning av Nedregate og opprydning i Tønsberg sentrum og Teie.
  • Det er brukt 100 millioner kroner til planlegging. Stoppes pakka må Tønsberg ta sin andel på 30 millioner og dekke det over sitt driftsbudsjett – hvor skal de pengene tas fra?

Bedre og billigereløsninger ligger i avtalen.

I avtalen ligger det inne at vi skal gjennomføre tiltak for å begrense ulempen for innbyggerne og vi skal lete etter kostnadsreduserende tiltak. Dette vil vi følge opp. På siste møte i styringsgruppa ble det fra vegvesenets side vist bilder av både en hengebro og en flat bro på ca 45 meter uten store «tårn». Vi mener dette er et tiltak som vil reduserer kostnader, og ulemper for berørte innbyggere. Vi vil følge nøye med, for vi ønsker en løsning som er både rimelig og god.

Slutt påørkenvandringen.

Når vi møter velgere er den vanlige reaksjonen «nå må dere bli ferdig med denne saken. Må vi vente i nye 20 år? Nå må dere få bestemt dere». Høyres svar til velgeren er tydelig: Vi fikk ikke den løsningen vi ønsket, men vi kan leve med kompromisset, slik at tidenes samferdselsprosjekt for Tønsberg og Færder blir gjennomført. Det viktigste for oss er at vi får en løsning nord-syd, så vi får trafikken utenom Tønsberg sentrum og vi unngår at de to største trafikkstrømmene i regionen møter hverandre i en rundkjøring på Kilen.