Regjeringen fjerner NRK-lisensen

Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som ivaretar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, sier stortingsrepresentant, Kårstein Eidem Løvaas.

Dagens finansieringsmodell for NRK forvitrer, fordi færre og færre har TV og flere ser NRK via andre plattformer som PC, nettbrett og mobil. Dersom dagens modell ikke endres, vil kringkastingsavgiften på sikt måtte økes og færre vil tvinges til å betale mer.

— Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som ivaretar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, sier stortingsrepresentant, Kårstein Eidem Løvaas.

Regjeringen foreslår å fjerne kringkastingsavgiften og heller finansiere NRK over statsbudsjettet. Det betyr at de halvårlige fakturaene fra NRK, som til sammen utgjør kr. 3.039 ikke vil finne veien til postkassen eller nettbanken din, sier Løvaas.

I forrige stortingsperiode, arbeidet Kårstein Eidem Løvaas mye med en ny modell for finansiering av NRK. Nå tar regjeringen grep, sier han.

Finansieringen over statsbudsjettet skjer ved at personfradraget reduseres ved omleggingen i 2020. Enslige og folk men lav inntekt vil da betale langt mindre for NRKs tilbud.

Løvaas sier videre at husholdninger med én skattyter, for eksempel enslige forsørgere med vanlig inntekt, øker kjøpekraften med om lag 1 300 kroner sammenlignet med dagens kringkastingsavgift.

— Maksimal skatt per skatteyter er om lag 1 700 kroner og endringen vil forenkle og redusere innkrevingskostnadene, sier Løvaas.

Hvorfor droppes lisensfinansieringen?

Vi mener, i likhet med alle land i Norden og flere i Europa, at dagens lisenssystem ikke er tilpasset den tiden vi lever i. I dag er det bare de som har en fjernsynsmottaker som betaler lisens. Samtidig har stadig færre et TV-apparat. På sikt vil det innebære at færre personer vil betale for et NRKs tilbud – som er et kollektivt gode.

Hvorfor skal alle betale for NRK – selv de som ikke bruker NRK?

Det er en bred politisk enighet om at NRK er viktig for samfunnet og en sentral del av vårt demokrati. NRKs virksomhet, som bl.a. omfatter kritisk granskning av myndighetene og et beredskapsoppdrag ved kriser, er av betydning for alle. For øvrig har størstedelene av befolkningen et aktivt forhold til NRK. 87 pst av oss bruker NRKs tilbud hver dag, forklarer Løvaas