Regjeringen styrker kommunesektoren både i 2020 og 2021

De siste ukene har regjeringen innført økonomiske tiltak for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester. Kommunesektoren har så langt fått overført 6,5 milliarder kroner.

− Vi vet at virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i mange kommuner. Derfor har regjeringen vært helt tydelig på at staten skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av de ekstra kostnadene de har hatt i forbindelse med virusutbruddet, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas, som er medlem av næringskomiteen.

Mer til kollektivtransport
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen, som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, sier at utbruddet av koronaviruset har ført til nedgang i antall passasjerer i kollektivtransporten.

– Det har gitt en betydelig reduksjon i billettinntektene til fylkeskommunene, sier hun.

I revidert budsjett foreslår regjeringen økte bevilgninger til kommunesektoren, noe som inkluderer en økning av rammetilskuddet til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, forteller Abrahamsen.

Hun sier videre at regjeringen foreslår også å senke arbeidsgiveravgiften i to måneder. Det vil redusere utgiftene for kommunesektoren med om lag 2,2 milliarder kroner.

Kunnskap om fremtidige utfordringer
I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen en foreløpig vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kommunesektoren. Så langt viser beregningene at lavere lønnsvekst og lavere prisstigning vil spare kommunene og fylkene for over ni milliarder kroner i år.

− De foreløpige beregningene er usikre, sier stortingsrepresentant Lene Camilla Westgaard-Halle. Vi vet også at det er store forskjeller mellom kommunene, fortsetter hun.

Westgaard-Halle kan fortelle at regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig kartlegging av de økonomiske konsekvensene for at Regjeringen skal kunne stille opp med treffsikre tiltak.

– Uavhengig av koronakrisen, må kommunesektoren regne med reduserte inntekter framover, sier stortingsrepresentant Erlend Larsen.

Blant annet vil lavere inntekter fra oljesektoren og større utgifter knyttet til den demografiske utviklingen, påvirke inntektsrammene utover 2020-tallet, forklarer Larsen.

Vekst i frie inntekter
Høyres fire stortingsrepresentanter fra Vestfold og Telemark er glad regjeringen likevel prioriterer vekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021.

Realveksten i kommunesektorens frie inntekter vil være på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner. Av disse går mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner til kommunene, og 0,4 milliarder kroner til fylkeskommunene.