Resolusjon – Muligheter for alle

Høyre ønsker et samfunn og arbeidsliv med plass til alle, basert på gjensidig tillit og medvirkning fra innbyggere og det offentlige hjelpeapparatet. Vi har et av verdens beste arbeidsliv og svært gode velferdsordninger. Likevel faller for mange utenfor både i skole og arbeid.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • At tillit, respekt, medvirkning og mestring skal være bærende i arbeidet med å få mennesker som i en periode har falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb
 • At flere mennesker med nedsatt funksjonsevne skal inkluderes i samfunns- og arbeidsliv.
 • Ha bedre informasjon om og styrking av ordninger som sikrer nødvendig tilrettelegging hele døgnet for å opprettholde mennesker med nedsatt funksjonsevnes arbeidsevne, som BPA, tegnspråk- og skrivetolk, samt fysisk tilrettelegging
 • At den enkelte bruker skal oppleve å være likeverdig i dialogen med NAV
 • Stille større krav til bruken av verktøyet «Arbeidsevnevurdering» i NAV, der den enkeltes muligheter og begrensninger vurderes opp mot kravene i arbeidslivet. Behandlingstiden for å utarbeide arbeidsevnevurderinger må reduseres. Det samme gjelder behandlingstiden for ulike stønader
 • Etablere en brukergruppe som skal komme med innspill og dele sine erfaringer fra oppfølgingsarbeidet i NAV, slik at vi kan få et bedre NAV i årene fremover
 • At kommunene ved NAV, i samarbeid med lokalt næringsliv skal arrangere jobbmesser hvor aktive arbeidssøkere gis mulighet til CV-presentasjon og bygging av relasjoner med fremtidige arbeidsgivere

For Høyre er muligheter for alle viktig. Også muligheter for en jobb med utfordring tilpasset hver enkelt. Vi må i større grad tilpasse oppgaver etter person og ikke omvendt. Resultatet blir en følelse av mestring og bedre selvtillit. I flere kommuner er det etablert HELT MED-arbeidsplasser. Gjennom denne ordningen får mennesker med utviklingshemming muligheten til å bli rekruttert inn i ordinære jobber. Dette bidrar til mangfold og inkludering.

Vestfold ogTelemark Høyre vil:

 • At ordningen HELT MED bør innføres i flere kommuner
 • Opprette flere plasser innen varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Øke inntektsgrensen for HELT MED fra 0,4G til 1G, slik at den blir lik inntektsgrensen for VTA
 • At kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver i større grad må ta et ansvar i inkluderingsdugnaden og oppfylle krav om minst 2 % nyansatte med hull i CV’en
 • At staten skal tilby egnede økonomiske insentiver, slik at terskelen for å ansette mennesker som står utenfor arbeidslivet blir lavere enn den er i dag
 • Vurdere en ordning med fritak for arbeidsgiveravgift i en begrenset periode på inntil tre år

All statistikk viser at faren for at den sykmeldte faller helt ut av arbeidslivet øker raskt ved langvarig sykefravær. Etter ca. seks måneder er faren for varig utfall av arbeidslivet stor.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Se på innholdet i aktivitetsplikten til den sykmeldte, samt se på mulighetene for å iverksette effektive sanksjoner mot arbeidsgivere som ikke oppfyller siner plikter ved ansattes sykefravær
 • Oppfordre arbeidsgivere til å gi ledere med personalansvar tilbud om kurs om IA-avtalen, arbeidsmiljøloven og enkel arbeidspsykologi
 • At offentlige arbeidsplasser kan være verter for prøveprosjekter for å finne gode metoder for å få flere i jobb
 • Vurdere mulige løsninger for raskere og helhetlig utredning av diagnoser særlig med vekt på muskel- og skjelettplager, samt et raskere og tilstrekkelig behandlingstilbud til de som har psykiske plager. Private helsetjenester kan benyttes i større grad for å øke kapasitet

Flere unge ijobb

Andelen uføretrygdede blant 20–29 åringer fordoblet seg de siste ti årene, og andelen som står utenfor både utdannelse, trygd og arbeidsliv i denne gruppen er også økende. I Sverige har det de siste tiårene vært flere endringer i arbeidsgiveravgiften, med kutt opp mot 50 prosent for aldersgruppen 19–26 år. Studier finner at disse kuttene har ført til kraftig økning i sysselsettingen blant unge, uten noen negativ endring for andre aldersgrupper.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

• Senke arbeidsgiveravgiften for de i aldersgruppen 19 til 26 år

Frivillighet

Frivillig engasjement er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. I Høyre er vi stolte av at 67 % av Norges befolkning er engasjert i frivillig arbeid, i mer enn 100 000 ulike frivillige organisasjoner. Frivilligheten er med på å skape tilhørighet, identitet og gir mulighet for aktivitet og deltagelse. Frivillig innsats stimulerer til samfunnsansvar og medborgerskap hos det enkelte mennesket.

Vestfold og Telemark Høyrevil:

Ha et tettere samarbeid mellom frivillige, kommunen, NAV og ulike tiltaksbedrifter. Gjennom frivilligheten kan flyktninger lære å beherske det norske språk, som er et av de viktigste redskapene for å bli forstått, inkludert, akseptert og verdsatt, og for å få forståelse av normer og regler i det norske samfunnet

 • At kommunen bidrar til å ruste frivilligheten med økt kompetanse om integrering av flytninger og andre som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet
 • Støtte tiltak som Stella Røde Kors Kvinnesenter. Tiltaket er en sosial møteplass for kvinner med innvandrerbakgrunn der frivillige medarbeidere blant annet tilbyr norskkurs, leksehjelp, jobbtrening, veiledning og praktisk hjelp til å fylle ut skjemaer
 • At helsestasjoner i samarbeid med frivilligheten skal tilby barselgrupper for minoritetskvinner
 • Tilrettelegge for sosiale entreprenører som er tilgjengelige etter kommunens åpningstider

Inkluderingog integrering

Alle må bidra dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Vi må stille krav både til enkeltmennesket og til det offentlige, slik at flere kan komme ut i jobb og bli selvhjulpne. Gode språkkunnskaper er en nøkkel til integrering og deltagelse i arbeidslivet. Barn og unge må inkluderes og bli en del av positive miljøer for å sikre livslang deltagelse i samfunnet og dermed forebygge utenforskap.

Vestfold og Telemark Høyrevil:

 • Innføre anonyme jobbsøknader
 • Stille strenge krav til gode norskkunnskaper hos innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet. Språkopplæring må starte raskest mulig etter innvilget opphold.

Skole

Frafall fra videregående opplæring er en stor utfordring i dag. Unge som ikke fullfører og består videregående opplæring havner i større grad utenfor arbeidslivet enn unge som fullfører og består videregående opplæring, og det er en betydelig forskjell i levealder mellom de med høyt og lavt utdanningsnivå. For å hindre frafall er det nødvendig å sette i gang tiltak som legger til rette for at flere fullfører og består skoleløpet.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

 • Gjennomføre nasjonale prøver på 1. og 3. trinn, i tillegg til dagens nasjonale prøver
 • At elever med dysleksi og spesifikke språkvansker gis mulighet til å benytte tekniske hjelpemidler på de nasjonale prøvene
 • At lærere som skal undervise i spesialundervisning, skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
 • Erstatte elevundersøkelsen med en kortere undersøkelse om elevenes utvikling, helse, medvirkning og læringsmiljø, som gjennomføres både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående
 • Gi studenter på samtlige lærer- og lektorutdanninger obligatorisk undervisning med fokus på kjønnsforskjeller i utdanningssystemet
 • Åpne for fleksibel skolestart i grunnskolen
 • Tilby førskole med minst fem timer lekbasert læring i uken for alle femåringer
 • Åpne for å benytte opptaksprøver ved flere linjer på videregående
 • Oppheve retten til spesialundervisning etter anbefaling fra Nordahl-utvalget og flytte kompetansen til PPT ut i skolen
 • Gi studenter på samtlige lærer- og lektorutdanninger obligatorisk undervisning med fokus på høyfrekvente vansker som: dysleksi, spesifikke matematikkvansker og språkvansker
 • Stille strengere krav om at skolene skal sette inn tiltak for å følge opp elever med over 5% fravær på ungdomsskolen
 • Gjøre om musikk og kunst og håndverk til valgfag i ungdomsskolen
 • Opprette et obligatorisk teknologi- og digitaliseringsfag i ungdomsskolen
 • Utrede å innføre semestermodellen i videregående opplæring
 • Redusere antallet norskkarakterer
 • Tilby forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk som valgfag for alle elever på ungdomsskolen
 • Rekruttere flere mannlige helsesykepleiere
 • Innføre to obligatoriske synstester (på 1. og 8. klassetrinn)
 • Innføre et ellevte grunnskoleår for de som har behov for et forbedrende år før VGS

Barnevern

Siden 2016 har Færder vært en av tre kommuner som prøver ut ny ansvarsdeling i barnevernet. Forsøket går ut på å drive hele barnevernet, og ta over oppgaver som i dag ligger under det statlige Bufetat, bl.a. rekruttering av fosterhjem, institusjoner og spesialiserte hjelpetiltak. I Færder er barneverntjenesten en del av «Familiens Hus» som jobber etter metodikken bedre tverrfaglig innsats (BTI). Dette betyr innsats med spesialpedagoger i skole, barnehage og samhandling med helsetjeneste for tidlig å komme inn med tiltak – tidlig innsats.

Resultatene gjennom prøveprosjektet er vesentlig bedre for de barna og familiene det gjelder. Samtidig har Færder brukt betydelig mindre penger på barnevernet enn forutsatt.

Vestfold og Telemark Høyre vilat:

 • Hovedansvaret for barneverntjenesten skal flyttes til kommunal tjeneste og innføres i hele landet, etter modell fra Færder
 • Bufetat fortsatt skal bestå som kompetansesenter og dimensjoneres for større tiltak