Resolusjoner vedtatt på Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2018

Vestfold Høyre avholdt 3.-4. februar sitt fylkesårsmøte der det ble vedtatt 2 storresolusjoner og 1 resolusjon som oversendes til Høyres landsmøte. Resolusjon 1: Klima- og miljøløsninger for grønn vekst og nye arbeidsplasser Resolusjon 2: Digitalisering og ny teknologi Resolusjon 3: Intercityutbyggingen gir bedre miljø og raskere reise

RESOLUSJON 1: KLIMA- OG MILJØLØSNINGER FOR GRØNN VEKST OG NYE ARBEIDSPLASSER

For Vestfold Høyre er det et bærende konservativt prinsipp at de som kommer etter oss, skal arve et bedre miljø enn det vi har i dag. Vi står overfor store utfordringer globalt, som Norge har forpliktet seg til å ta sin del av ansvaret for å løse. Vestfold Høyre bygger sin klimapolitikk på FNs klimapanels rapporter og rammeverket fra Paris-avtalen. Vestfold Høyre tar trusselen fra de menneskeskapte klimaendringene på alvor samt våre forpliktelser til å ta politiske grep for å unngå skadelige effekter. Samtidig må vi gripe de store muligheter for grønn vekst, nye og grønne arbeidsplasser og næringsutvikling i det grønne skiftet.

Transport

Vestfold Høyre vil bidra til rask innfasing av null- og lavutslippsløsninger, slik at transportsektoren blir utslippsfri. For å nå det nasjonale målet om 40 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor må utslippene i transportsektoren minst halveres innen 2030. Det stiller høye krav til effektive virkemidler.

Lokalmiljø, landbruk og kyst

Vestfolds fremste attraksjonskraft er kystkultur og -landskap, noe vi deler med store deler av landet vårt. Tilstanden i havene våre henger tett sammen med hvordan vi forvalter ressursene på land. Vi er svært bekymret for marin forsøpling og mikroplast som tas opp i kretsløpet.

Vestfold Høyre mener det er en konservativ dyd å bruke jordens ressurser mest mulig effektivt og bærekraftig. I tillegg ligger det store muligheter i sirkulærøkonomi. Tiden der avfall var søppel, er forbi. Avfall for noen er nå muligheter for andre. For eksempel kan matavfall, etter å ha laget klimanøytral biogass på Den magiske fabrikken, brukes i landbruket for å tilføre næring.

Kapital som løsning

Kombinasjonen av sterk vekst i energibehovet i fattige land og behovet for å fase ut sterkt forurensende kraftproduksjon i den rike delen av verden, gjør at det vil være en enorm global etterspørsel etter fornybar energi. Norge har kapital, teknologi og kompetanse som vil kunne gi viktige bidrag til å løse klimaproblemet, samtidig som vi styrker norsk næringsutvikling og sikrer nye arbeidsplasser.

Vestfold Høyre vil:

Transport

 • inkludere biogass i utbygging av energistasjoner, særlig for tungtransport.
 • tilrettelegge for flere hurtigladestasjoner for el-biler
 • etablere infrastruktur som gjør det mulig å operere null-utslippsdrosjer, og stille krav om nullutslipp ved tildeling av løyver
 • støtte opp om lokale grep i byene som kan fremme nullutslippslastebiler, slik som nullutslippssoner og lokale avgifter med fritak for nullutslippsbiler
 • ha fritak for elavgift for elektrisk kraft som leveres til elektriske busser
 • la tyngre utslippsfrie kjøretøy beholde elbilfordelene også når de gradvis justeres for personbiler
 • ha sammenhengende sykkeltrasé inn til de største byene i fylket
 • prioritere utvidelsen av sporkapasitet i NTP, der sporkapasiteten er flaskehalser for gods- og persontrafikk på jernbanen
 • at det ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder
 • inkludere flere byområder i byvekstavtalene
 • gjennomføre vedtaket om null- og lavutslippsløsninger på alle fergeforbindelser
 • stimulere til utbygging av infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip, i alle havner, og i samarbeid med havnene utvikle virkemidler som sikrer bruk av landstrøm

Energiproduksjon

 • at konsesjonsregimet rundt kraftproduksjon ikke er til hinder for at plusshus og lokale energifabrikker får levert til nettet i perioder med overproduksjon
 • gjøre det enklere for private å bli plusskunder og bidra til produksjon av fornybar kraft
 • ta lederskap innen teknologiutviklingen av flytende offshore vindkraft
 • starte utvikling av flere prosjekter for økt overføringskapasitet til Europa, slik at man kan ta i bruk vannkraftens regulerbarhet når det er behov og muligheter for det

Skatt og næring

 • at skattesystemet skal vris ytterligere i grønn retning
 • åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i unotert infrastruktur
 • sikre Fornybar AS’ mandat til å investere i selskaper som utvikler fornybare løsninger også i fremvoksende økonomier
 • få på plass en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland i GIEK

Det offentlige som spydspiss:

 • bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel til produkter (sement, materialer osv.) produsert med lavutslippsteknologi
 • bruke Klimasats til å utløse flere klimatiltak i kommunene
 • at det offentlige som byggherre skal gå foran i å ta i bruk offensive standarder for å bygge energismarte bygg
 • styrke veilednings- og rådgivningstjenestene for offentlige anskaffelser for å sikre økt kompetanse rundt grønne løsninger
 • sikre at norske kommuner utarbeider karbonbudsjetter som måler og viser aktivitetsdata knyttet til klimagassutslipp i forbindelse med kommunens årlige budsjettprosess
 • sikre utvikling av teknologi for karbonfangst- og lagring

Ressurser og lokalmiljø:

 • at vrakpanten på fritidsbåter skal økes
 • innføre en matkastelov i Norge, hvor brukbar mat skal gis til de som trenger det og ikke-brukbar mat skal kildesorteres for å opprettholde en høy gjenvinningsgrad og vurdere å gjeninnføre pant på glassflasker
 • forby mikroplast i kosmetikk og kroppspleieprodukter
 • at gummigranulat i kunstgressbaner utfases når det finnes gode alternativer til akseptabel pris
 • etablere en innleveringsordning for avfall fra fiskere
 • sikre at våre naturområder forvaltes på en bærekraftig måte, og som ivaretar hensynet til friluftsliv, turisme og næringsinteresser

RESOLUSJON 2: DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI

Økt digitalisering er et gode for samfunnet. Digitalisering driver verdiskaping, er en forutsetning for økonomisk vekst og gir oss nye muligheter for fortsatt velferd.

Datasikkerhet

Med økt digitalisering oppstår også nye typer kriminalitet og trusler, herunder særlig svindel, datavirus, identitetstyveri og trakassering på nett. I 2015 var datakriminalitet den tredje vanligste formen for kriminalitet i Norge, og nest etter trafikkfarlige hendelser det vi nordmenn var mest bekymret for. Norge er det femte mest digitaliserte landet i verden, og digitale løsninger er blitt en del av hverdagen til folk flest. Digitaliseringen utfordrer ikke bare nærings- og arbeidslivet, det utfordrer alt og alle.

Vestfold Høyre mener at:

 • det skal være tydelig hvem som har nasjonalt og tverrsektorielt ansvar for å lage gode strategier for å håndtere cyberangrep
 • politiet må tilføres både kompetanse og økonomiske ressurser for effektivt å kunne etterforske cyberkriminalitet
 • det nasjonale cyberforsvaret må styrkes
 • det må legges inn ressurser på egen utdanning i digital etterforskning for å møte økende digital kriminalitet

Samordningsorgan for digitalisering

Digitalisering i privat sektor går av seg selv, men i offentlig sektor går utviklingen ikke fullt så raskt som ønskelig. Digitalisering og bruk av ny teknologi er den viktigste drivkraften for fornyelse og effektivisering av offentlig tjenesteproduksjon. Digitalisering er et område som er for viktig til at den enkelte etat, kommune eller forvaltningsnivå kan holde på med egen utvikling alene slik som det i stor grad er i dag. Stat, kommune, brukere og private leverandører må samarbeide mer og bedre for å tilby gode og kostnadseffektive fellesløsninger til det beste for innbyggerne.

Vestfold Høyre mener at:

 • det er behov for et sentralt samordningsorgan for digitalisering som kan påvirke og samordne utviklingen på tvers av offentlig og privat sektor, stat og kommune, ulike forvaltingsnivåer til det beste for innbyggerne
 • det må legges større vekt på god gjennomføring av både store og mindre IKT-prosjekter
 • det må legges større forpliktelse på gevinstrealisering for å sikre at det frigjøres ressurser som kan omdisponeres til andre områder

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi må prioriteres i kommunene. Alle kommunene i Norge skal levere de samme tjenestene og under KS-styret er det opprettet et eget samordningsorgan i KS som skal sørge for at kommunene jobber rasjonelt med IKT. Det er gjennomført mange gode piloter som viser i praksis hva ny velferdsteknologi kan gi av positive gevinster. Nå er det på tide at det gjennomføres et stort løft for økt grad av digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Lederforankring og brukermedvirkning er viktige suksessfaktorer i et IKT-prosjekt. IT-avdelingens rolle i prosjektet er også av avgjørende betydning. IT-avdelingen må være tilstrekkelig integrert i tjenesteproduksjonen og sikres tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å delta i utvikling, og senere drifte nye teknologiske løsninger. Det er et stort behov for forståelse og kunnskap når det gjelder integrering av velferdsteknologi i både kommunenes IT-infrastruktur og det nasjonale e-helse systemet. IT kan ikke lenger bli betraktet som en ren støttefunksjon, men må være en integrert del av den faglige tjenesteproduksjonen.

Vestfold Høyre mener at:

 • det må gjennomføres et stort nasjonalt løft for økt grad av sektorovergripende tiltak når det gjelder digitalisering
 • velferdsteknologi må være en integrert del av IT-infrastrukturen i kommunene
 • det trengs et betydelig kompetanseløft når det gjelder velferdsteknologi, IT-arkitektur og infrastrukturgrenseflaten mellom helse- og omsorgsfag og IKT-fag
 • kommunens IT-tjenester må redefineres slik at nye digitale løsninger kan implementeres i den enkelte kommunes IT-infrastruktur på en kostnadseffektiv måte til det beste for innbyggerne
 • kommunen bør delta i finansieringsordningen for felles digitaliseringsprosjekter i regi av KS

Autonome kjøretøy

Utvikling av ny teknologi i transportsektøren, herunder på kjøretøyområdet, har skjedd i et svært hurtig tempo de siste årene. Denne utviklingen fører med seg en rekke positive effekter. Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling forventes å påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning, da et betydelig antall alvorlige trafikkulykker i større eller mindre grad skyldes førerfeil. Utprøving av selvkjørende kjøretøy reiser også personvernutfordringer. Kjøretøyene er utstyrt med kameraer og sensorer som registrerer og lagrer opplysninger om kjøremønster, og om kjøringen for øvrig. Det er viktig at det sikres tilfredsstillende behandling av slik informasjon.

Vestfold Høyre mener at:

 • lovverket må tilrettelegges for utprøving av autonome kjøretøy
 • det ved eventuell ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei må det stilles tilfredsstillende behandling av informasjon innhentet av kjøretøyet som blir regulert i egne bestemmelser
 • det må bygges kompetanse når det gjelder datasikkerhet innenfor autonome systemer generelt

Kompetanse, forskning og utvikling

Både fra ministre, stat og kommuner pekes det på at den digitale utviklingen går for sakte; at det er mangel på kompetanse når det gjelder digitalisering og forståelse av ny teknologi, og at det er mangel på drivere. Norge må ta mål av seg til å være ledende på forskning på ny og anvendelig teknologi, og for å betrygge befolkningen bør også eventuelle negative helsekonsekvenser være en del av forskningen.

Vestfold Høyre mener at:

 • regjeringen må fortsette satsingen på nye IKT-studieplasser i høyere utdanning, herunder også støtte nye spesialiserte mastertilbud som støtter opp under ønsket teknologisk utvikling. Regjeringen legger til rette for at man i større grad bygger opp under interesse for utvikling av IKT allerede fra barneskolen ved at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen
 • IKT- må få en sentral plass i all lærerutdanning, og etter- og videreutdanningstilbud for lærere må bygge opp under målet om at norske elever skal være teknologisk nysgjerrige, og at norsk skole skal være langt fremme når det gjelder å ta ny teknologi i bruk
 • regjeringen må øke innsatsen innenfor forskning på og utvikling av digitalisering, både ved universiteter, høgskoler og private bedrifter

RESOLUSJON 3: INTERCITYUTBYGGINGEN GIR BEDRE MILJØ OG RASKERE REISE

For Vestfold, Telemark og Agder er fullføring av Intercityutbyggingen av Vestfoldbanen viktig. Vestfold Høyre er derfor opptatt av at arbeidet føres frem langs hele strekningen, frem til Grenland.

Intercityutbyggingen er en av vår tids viktigste infrastrukturinvesteringer i Vestfold. Den vil i enda større grad enn før gjøre Vestfold til en del av bo- og arbeidsmarkedet i Stor-Oslo, og den vil knytte den nye regionen Vestfold og Telemark tettere sammen. Samtidig er det mange prosjekter som kjemper om midlene i statsbudsjettet. Derfor er det viktig at Vestfold og Telemark står sammen om å sikre fullføring av vår intercitybane raskest mulig. Store utbygginger, som intercityprosjektet, skaper politisk debatt, ikke minst når linjene skal føres gjennom tettbebygd strøk. Det er derfor forståelig om opprinnelig tidsplan ikke overholdes for alle delstrekninger. I slike situasjoner ønsker Vestfold Høyre at man ser på muligheten til å forsere tidsplanen for andre delstrekninger, eksempelvis Larvik-Sandefjord. For Vestfold Høyre er det datoen for fullføring av Vestfoldbanen som moderne intercitybane som er det viktigste, ikke hvilken delstrekning som tas først.

Vestfold Høyre støtter også det gode arbeidet som gjøres i Jernbaneforum Sør. En fremtidig tilkoblingslinje mellom en moderne Vestfoldbane og Sørlandsbanen vil være et gode både for Østlandet og Sørlandet. En slik bane vil være med på å styrke trafikkgrunnlaget både for Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, og slik sett være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet.

Vestfold Høyre vil at:

 • eventuelle forsinkelser i planleggingen av delstrekninger på Vestfoldbanen medfører at andre delstrekninger forseres
 • arbeide for en realisering av Sørvestbanen – som betyr en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen