Rovdyr og forvaltningen av disse

Stortinget behandler i disse dager flere saker knyttet til rovdyr og forvaltningen av disse. Rovdyr skaper konflikt både i og utenfor Stortinget. Flere forslag til endringer av naturmangfoldloven er til behandling på Stortinget denne våren.

Det er Høyres stortingsrepresentant fra Vestfold, Lene Westgaard-Halle som forhandler på vegne av regjeringspartiene.

— Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med FrP for å forsøke å finne en bred enighet om endringer i naturmangfoldloven som sikrer en rovdyrforvaltning i tråd med bestandsmålet, og som ivaretar både bærekraftige bestander, næringsliv og folk som lever sammen med rovdyrene, sier Westgaard Halle

Westgaard-Halle forklarer at dagens rovviltforvaltning har høy beredskap for å håndtere situasjoner som oppstår gitt den todelte målsettingen. Likevel er rovviltdebatten i perioder sterkt polarisert, og det har vært viktig i forhandlingene å finne løsninger som bidrar til en politikk som demper konflikten på feltet.

— Det er viktig å øke tilliten til forvaltingen i disse spørsmålene, og føre en politikk som ivaretar begge sider, sier hun

Westgaard- Halle forteller videre at utviklingen i rovdyrbestandene og situasjoner med skader på beitedyr må følges fortløpende for å få best mulig oppnåelse av denne todelte målsettingen.

– Vi må klare å ta vare på rovdyrbestanden, samtidig som vi tar vare på folk som må leve sammen med rovdyrene og dem som driver næring der, sier Westgaard Halle.