Statlig støtte til rensing av kloakk rundt Oslofjorden

Gjennom prosjektet Frisk Oslofjord har man i dag god kunnskap om hva som skal til for å restaurere livet i Oslofjorden. De klart viktigste tiltakene er redusert avrenning fra landbruket og rensing av kloakk.

Resolusjon: Statlig støtte til rensing av kloakk rundt Oslofjorden, Vedtatt på Vestfold og Telemark Høyres årsmøte 11. februar

Redusert avrenning fra landbruket gjennom krav om dekkvekster og vernesoner mot vassdrag, må staten bidra til i samarbeid med landbruksinteressene.

Rensing av næringssalter i kloakk må skje i nært samarbeid mellom statlige myndigheter og kommunene som har utslipp i Oslofjorden og til elver som renner ut i fjorden.

Behovet for rensing av næringssalter fra kloakk har vært kjent for kommunene langs Oslofjorden i over 20 år, men tiltaket har vært altfor kostnadskrevende til å kunne gjennomføres over kommunenes budsjetter alene. Det gjelder fortsatt. Skal Norge oppfylle sin forpliktelse til restaurering av livet i Oslofjorden innen 2030, må det på plass et interkommunalt samarbeid, samt en statlig støtteordning for rensing av kloakk, hvor stat og kommune finner en fordelingsnøkkel for kostandsdeling slik at kommunene langs fjorden gjennomfører sine planlagte renseprosjekter innen 2030.

Vedtatt på Vestfold og Telemark Høyres årsmøte 11. februar 2023