Statsbudsjettet for 2021 – Skape mer og inkludere flere

Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Samtidig skal vi svare på de langsiktige utfordringene landet står overfor. Vi skal skape mer og inkludere flere. 

Statsbudsjettet skal bidra til løse følgende langsiktige utfordringer: 

1. Få folk tilbake i jobb: Bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid.

2. Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv. Vi bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene. 

3. Skape en grønn fremtid: Legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. 

4. Bygge kompetanse: Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole, og flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020. 

5. Inkludere flere: Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidsliv og i samfunnslivet. 

6. Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og videreføre et sterkt internasjonalt engasjement

Statsbudsjettet for Vestfold og Telemark

Samferdsel

Vei

 • E18 Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune 

Prosjektet er en del av Nye Veiers portefølje. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Siste etappe i prosjektet, fra Langangen til Rugtvedt, omfatter bygging av om lag 17 km ny fire felts motorvei. Nye Veier planlegger å inngå kontrakter med entreprenør i slutten av 2020.

 • E18 Bommestad – Sky, Larvik kommune 

Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre prosjektet E18 Bommestad-Sky. Strekningen ble åpnet i mai 2018. Midlene i 2021 blir brukt til ombygging av lokalveisystemet.

 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner, Vestland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner

Regjeringen foreslår å rehabilitere Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene startet opp i juni 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.

 • Rv. 36 Slåttekås–Årnes

Regjeringen planlegger å bruke midler til å finansiere restarbeider og sluttoppgjør på prosjektet.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:

 • å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelvei langs rv. 40 på strekningen Gjerdal–Yttersøveien, Larvik kommune
 • å utbedre Hovet- og Brattåstunnelene på E18, Porsgrunn kommune
 • utbedring av to delstrekninger mellom Bø og Seljord
 • å utbedre delstrekninger på rv. 41 mellom Treungen og Vrådal
 • til flere mindre tiltak på rv. 36 (bompenger fra bypakke Grenland)

Jernbane

 • Nykirke-Barkåker, Horten, Re og Tønsberg kommuner 
  Regjeringen foreslår om lag 5,2 milliarder kroner til InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen.  Prosjektet omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest. Sammen med dobbeltsporstrekningen Drammen-Kobbervikdalen (se Viken) vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.

Kyst

 • Farledsprosjekter
  Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter i hele landet. Midlene fordeles av Kystverket. 

  I Vestfold og Telemark gjennomføres følgende farledsprosjekt:
 • Innseiling Grenland, Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner. Prosjektet ferdigstilles i 2021.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner
  Grenland er tildelt 60 millioner kroner i belønningsmidler i 2020, som er siste år i gjeldende belønningsavtale. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale fra 2021 i tråd med retningslinjene for ordningen. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til Grenland i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i 2021. Rapporteringen vil inngå i en eventuell ny belønningsavtale.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dagligvaretilsynet – etablering og drift

Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til etablering og drift av et dagligvaretilsyn i 2021, som skal håndheve lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Lov om god handelsskikk ble vedtatt i mars 2020. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen, gjennom å sikre ryddige forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene.

Dagligvaretilsynet skal etter planen etableres fra 1. januar 2021, og vil samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Grenland.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak, inkludert krise og hastetiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vil bli prioritert i 2021, herunder videreføring og oppstart av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred.

Forbrukertilsynet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 104,4 millioner kroner til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet blir fra 1. januar 2021 lokalisert med hovedkontor i Porsgrunn, og enheter i Stavanger og Tromsø.

Forbrukertilsynets fører blant annet tilsyn med markedsføring, vilkår i kontrakter og handelspraksis rettet mot forbrukere. Fra 1. januar 2021 utvides Forbrukertilsynets ansvarsområde til også å gjelde behandling av forbrukerklager – et ansvar som i dag ligger i Forbrukerrådet og i Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Forbruker Europa, som behandler forbrukerklager på tvers av landegrensene, overføres fra Forbrukerrådet til Forbrukertilsynet.

Gassnova

Regjeringen foreslår å bevilge 105 millioner kroner til Gassnova SF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, oppfølging av Teknologisenter Mongstad og demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge. Gassnova har kontor i Porsgrunn.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med. koronapandemien
Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Teater Ibsen (810 000 kroner) og Grenland Friteater (370 000 kroner), Preus museum (100 000 kroner), Vestfoldmuseene (1,6 millioner kroner), Norsk Industriarbeidermuseum (1,3 millioner kroner), Telemark Museum (1,3 millioner kroner) og Vest-Telemark Museum (780 00 kroner).

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Dansekunst Grenland (550 000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Langskip-prosjektet – fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 2 275 millioner kroner i tilskudd til investering i «Langskip»- (fangst og lagring av CO2). Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men prosjektet omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Vestfold og Telemark til gode.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 50,1 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Telemarkskanalen

Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 270 sjøfolk i Vestfold og Telemark omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Det foreligger ikke fylkesfordelte tall for tilskuddsmodellen for passasjerskip i NOR i utenriksfart. I 2019 var om lag 1460 sjøfolk omfattet av ordningen. Historisk har disse sjøfolkene i hovedsak vært bosatt i Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Oslo.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Vestfold og Telemark kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 58,3 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Vestfold og Telemark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Vestfold og Telemark 279 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Vestfold og Telemark fylke

 Anslag på vekst i frie inntekter

 Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Vestfold og Telemark

Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Vestfold og Telemark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,2 prosent.

I Vestfold og Telemark har 10 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tønsberg kommune med 3,8 prosent, mens Hjartdal kommune har lågast vekst med 1,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.