Tidlig innsats for å bekjempe sosiale forskjeller

Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Emilie C. Schäffer er 2. kandidat på stortingslisten for Høyre i Telemark

Innsatsen må starte allerede i barnehagen, og innsatsen må settes inn raskt når barna trenger det. Vi skal ha skoler og barnehager som klarer å løfte alle barn uavhengig av bakgrunn eller hvor de bor.

Noen av tiltakene Regjeringen har satt inn er at alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse, og alle skoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse. Det skal innføres en oppfølgingsplikt, hvor skolene er forpliktet til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen. Barn som trenger ekstra hjelp skal få denne hjelpen av faglærte. De med den beste spesialpedagogiske kompetansen skal ut av kontoret og inn i klasserommet og barnehagen. Over en 10-års periode skal endringene regjeringen legger opp til gi rom for et kompetanseløft på mellom 1,5 og 2 mrd kroner.

Regjeringen har i tillegg innført en bemannings- og pedagognorm i barnehagene. Det er innført en nasjonal norm for lærertetthet i skolen, og flere steder i landet er elevene mer til stede og flere fullfører videregående skole fordi de er mer tilstede på skolen der læringen skjer. Samtidig får rekordmange lærere videreutdanning og faglig oppdatering fordi vi vet at trygge og faglig sterke lærere er den viktigste innsatsfaktoren for at flere fullfører videregående skole. Når flere fullfører videregående skole, er det en viktig faktor som motvirker sosiale forskjeller i samfunnet.