Vedtatt resolusjon Forsvar

Vedtatt resolusjon nr 2: Et sterkt forsvar trygger Norge.

Høyre erkjenner at Norge befinner seg i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge, med et mangefasettert og komplisert trussel- og risikobilde. Militær aggresjon og brudd på folkeretten i hjertet av Europa, økt aktivitet fra terroristorganisasjoner og brutale terroranslag i våre naboland har endret det sikkerhetspolitiske landskapet i og rundt Norge. Terrorangrep er direkte angrep på ytringsfriheten, mot våre verdier og vår måte å leve på. Vi må bidra til å bekjempe alle former for terrorisme gjennom politiske, militære, ideologiske og økonomiske virkemidler.


Trusselvurderingen fra PST og Etterretningssjefens årlige rapport bekrefter dette. Vi ser også betydelig utenlandsk etterretningsaktivitet rettet mot vitale samfunnsinstitusjoner og næringsliv av vesentlig betydning for verdiskapingen i Norge. å avdekke og håndtere uforutsigbare hendelser og møte raske endringer blir derfor vår viktigste oppgave.

Høyres politikk bygger på de grunnleggende interesser og verdier vi deler med allierte og venner i NATO, EU, USA og Norden. Det nye trusselbildet gjør at vi må styrke NATOsamarbeidet og vårt eget forsvar.

Investeringer i Forsvaret, økt operativ evne og en aktiv, konsekvent og forutsigbar tilstedeværelse og suverenitetshevdelse, ikke minst i nord, er avgjørende forutsetninger for norsk sikkerhet. Norge skal aktivt bidra til å forbedre NATOs evne til å møte de nye utfordringene i tråd med beslutningene fra NATO toppmøtet i Wales i 2014. Høyre skal være det partiet som garanterer et sterkt norsk forsvar, og sørger for å tilføre forsvaret de nødvendige ressursene slik at vi er i stand til å ivareta både våre nasjonale forpliktelser om et troverdig forsvar, våre forpliktelser som alliansepartner i et sterkt NATO og i operasjoner i utlandet som deltaker i en internasjonal styrke.

Forsvar er en av statens kjerneoppgaver, og må prioriteres høyt, også i krevende økonomiske tider. Forsvaret er underfinansiert gjennom mange år, og i lys av sikkerhetspolitiske, økonomiske, operative og teknologiske utviklingstrekk er det på nytt behov for å se på balansen mellom oppgaver, struktur og ressurser for å sikre bærekraftige løsninger og sette Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver. Forsvaret skal levere troverdig avskrekking og kunne forsvare norsk og alliert territorium. Dette innebærer at Norge, innenfor rammen av NATO, må råde over relevante og tilstrekkelige maktmidler som kan motvirke og avskrekke press, aggresjon eller anslag.

Høyre ønsker et moderne og helhetlig totalforsvarskonsept tilpasset dagens sikkerhetssituasjon. Totalforsvaret er avhengig av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret, Politiet, Heimevernet og sivilsamfunnet.

Cybertrusler utgjør en stadig økende del av trusselbildet. Cyberangrep benyttes både som selvstendige militære angrep og pressmiddel mot nasjoner, og som del av større militære operasjoner. Høyre er opptatt av at Forsvaret utvikler kapasitet for å håndtere cyberoperasjoner på en helhetlig måte, og som del av Forsvarets ordinære operasjoner.

Russlands militære aggresjon, anneksjonen av Krim og destabiliseringen av Ukraina sprer fortsatt usikkerhet gjennom hele Europa. Norge har, sammen med EU-allierte, reagert mot Russlands folkerettsbrudd. Høyre mener at Norge må stå fast på denne linjen til Russland eventuelt velger igjen å forholde seg til de folkerettslige forpliktelser og Minsk-avtalen.

Høyre vil:

  • Sikre et sterkt og troverdig forsvar tilpasset dagens utfordringsbilde.
  • Opprettholde NATO som vår viktigste alliansepartner.
  • øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs 2 %-ambisjon som langsiktig mål og opprettholde dagens nivå på minst 20 % investeringsandel, i tråd med beslutninger fra NATO-toppmøtet i Wales i 2014.
  • Sikre sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard.
  • Den sikkerhetspolitiske situasjonen og operative behov må være styrende forutsetninger for Forsvarets organisering.

Høyres landsmøte forventer at Regjeringen leverer en langtidsplan som er tydelig på at nasjonen skal forsvares fra grensa i nord inklusive alle våre havområder. Høyres landsmøte forventer at Regjeringen leverer en langtidsplan med finansiering slik at de siste langtidsplaners forvitring reverseres.