Vedtatt resolusjon Hverdagsintegrering

Vedtatt resolusjon nr 1: Hverdagsintegrering

Asylsøkere som får innvilget opphold må integreres på en god måte i det norske samfunnet basert på verdier som demokrati, tillit, likestilling og likeverd. Det aller viktigste er å få mennesker som får fast opphold raskt ut i aktivitet og arbeid. Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er også nøklene til integrering og inkludering. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å kunne eie sin egen bolig. Det må være en klar målsetting at alle som har mulighet til å jobbe, skal i arbeid. Godt integrerte innvandrere er en betydelig ressurs for mange lokalsamfunn.

Tilstrømmingen av asylsøkere til Europa er historisk høy og har karakter av en folkevandring. Tall fra Eurostat viser at det ble registrert 1,3 millioner asylsøknader i Europa i fjor. Utlendingsdirektoratet regner med at det vil komme mellom 5 000 og 50 000 asylsøkere til Norge i 2016, og prognosene er svært usikre. Per i dag er det ingenting som tyder på at økt tilstrømming av asylsøkere til Europa er midlertidig. Høyre vil føre en streng, men rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. Vi har også et ansvar for å gi de som får lovlig opphold i Norge et best mulig utgangspunkt for å forsørge seg selv og sin familie, og til å bli integrert i det norske samfunnet.

Oppgaven med å ta imot, bosette og integrere nyankomne i et slikt omfang er svært krevende for utlendingsforvaltningen og for kommunene. Kommunene har vist stor evne til å bidra og har doblet bosettingskapasiteten fra 2014 til 2016. Dette er allikevel ikke nok og det er fremdeles behov for at kommunene bosetter mange flere. Tidlig bosetting er viktig for god integrering.

Høyre ønsker å øke yrkesdeltakelsen blant innvandrerkvinner i det norske arbeidslivet. Kvinner har større sannsynlighet enn menn for å falle utenfor. Vi må derfor gi innvandrerkvinner en mulighet til å delta i det norske samfunnet, og å bli økonomisk og sosialt uavhengig. Det er viktig at vi sikrer likestilling i yrkeslivet også for innvandrerkvinner. Offentlige ordninger og myndighetenes innsats alene vil aldri kunne sørge for at nyankomne blir en del av det norske samfunnet. Det krever også stor egeninnsats å lære seg norsk og å komme seg i arbeid. Høyre vil være med på å skape en velkomst- og integreringskultur, der frivilligheten og sivilsamfunnet spiller en større rolle. Alle må bidra til hverdagsintegreringen.

Høyre vil:

Stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet.

At integreringen skal starte allerede i mottakene der norskopplæring og samfunnskunnskap må være obligatorisk og tilgjengelig.

Samarbeide aktivt med lokalt næringsliv for å etablere avtaler om arbeidspraksisplasser i forbindelse med introduksjonsordningen.

Gjøre mer bruk av yrkesrettet norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap.

Oppmuntre kommunene til mer fleksibilitet i introduksjonsordningen for å legge til rette for raskere deltakelse i arbeidslivet for de som kan.

Se nærmere på ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis.

Styrke tilbudet om norskopplæring og utdanning til foreldrene som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage.

Vurdere om nyankomne asylsøkere med avklart identitet skal få midlertidig arbeidstillatelse.

Tilpasse UDIs behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid.

Oppfordre kommunen til å bruke ledig kapasitet i skolene i sommerferien til å tilby intensiv språkopplæring til de som får innvilget opphold.

Legge til rette for at innvandrere kan få godkjent fullført eller gjennomført påbegynt utdannelse fra hjemlandet.

Vil jobbe for å få etablert konkrete tiltak som hindrer at søkere med «utenlandske navn» diskrimineres og kommer til intervju på lik linje med andre


Barn og Unge

I enkelte kommuner begynner for mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Barnehage er et viktig tilbud for å sikre at alle barn har gode språkferdigheter før de begynner på skolen.

Høyre vil:

At alle barn skal sikres god språkopplæring gjennom tett oppfølging i barnehagen ved å kartlegge og sette inn tiltak for de barna som trenger ekstra oppfølging. Bruke 4-års kontrollen for å kartlegge språket til barna som ikke er i barnehagen.

Innføre et obligatorisk språkopplæringstilbud for nyankomne elever og andre barn som er under kritisk grense i norsk før skolestart.

Styrke samarbeidet mellom skole og hjem slik at foreldre som uteblir fra skolens arrangementer og møter blir aktivt oppsøkt og oppfordret til å delta.

Legge til rette for at asylsøkere som har påbegynt videregående opplæring, men fyller 18-år under skolegangen kan få fullføre denne.

Vurdere hvordan tilskuddsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger kan gi bedre insentiver til kommuner som vil bidra i den nasjonale dugnaden.


Frivilligheten

Frivillige lag og organisasjoner er limet i mange lokalsamfunn. Gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner kan nyankomne i en kommune bli kjent med lokalsamfunnet, sine nye naboer og få mulighet til å praktisere norsk. Frivillige lag og organisasjoner, enten det er innenfor idrett eller kultur, er åpen for alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Aktiv deltakelse i frivilligheten vil også bidra til å øke kunnskapen om norsk kultur, demokrati og samfunn.

Idrett stiller relativt lave krav til språklig kompetanse og er derfor en godt egnet arena for integrering. Kulturen kan skape trygge arenaer der forskjellige mennesker møtes. Høyre vil at frivilligheten, både innenfor idrett og kultur, tas i bruk i større grad enn i dag. For mange lag og organisasjoner kan det bli en økonomisk utfordring å inkludere nye grupper, det er derfor viktig med gode og treffsikre støtteordninger.

Høyre vil:

Legge til rette for at flere inkluderes i idrett og lokalsamfunn gjennom tilrettelegging av flere anlegg for den egenorganiserte idretten.

Sikre bedre tilskuddsordninger til idrett og frivillige organisasjoner slik at de kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.

Mottaksapparatet

Asylsøkere som får innvilget opphold kan bli sittende svært lenge mottak før bosetting i en kommune. Høyre mener det må være et mål at ventetiden i mottak må vært så kort som mulig for å forhindre lediggang og passivitet. Integreringsprosessen må starte tidligere og norskopplæring og kompetansekartlegging må starte allerede i mottak. Derfor er det også nødvendig å etablere integreringsmottak for bosettingsklare flyktninger. Disse mottakene bør være adskilt fra retursentre. I tillegg er det viktig å aktivisere beboere på mottak. Aktivitet er en viktig del av integreringsprosessen. Kommunen, lokalt næringsliv og NAV bør også samarbeide med mottakene slik at flyktninger som har fått arbeidstillatelse kan jobbe samtidig som de bor på mottak.

Høyre vil:

Utvikle integreringsmottak for personer med innvilget oppholdstillatelse eller høy sannsynlighet for innvilgelse.

At kommunen, lokalt næringsliv og NAV samarbeider med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid.

Styrke samarbeidet mellom UDI og kommunene.

Gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen hvor de har bodd på mottak forutsatt at vertskommunen har kapasitet og ønsker dette.