Velferdsstaten – Styrket for dem som trenger det mest

Høyre har snart sittet 8 år i Regjering. For den borgerlige regjeringen har det vært viktig å prioritere de store pengene til de store oppgavene
Emilie C. Schäffer
Stortingskandidat for Høyre i Telemark

Sykehusene er styrket slik at flere pasienter kan behandles. Rekordmange lærere har fått etterutdanne seg slik at barna våre skal få enda bedre utdanning. Rekordmange nye veier og jernbane er bygget og oppgradert slik at du kommer trygt, sikkert og raskere fram på gode veier. Gode veier knytter by og land tettere sammen slik at folk kan bo og arbeide over hele landet. Det er distriktspolitikk i praksis, og det skaper nye jobber.
Velferdsstaten skal alltid stille opp for de som trenger det mest. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Hva dine foreldre tjener eller hvilken utdannelse de har, skal ikke påvirke hvilke muligheter du får senere i livet. Statens oppgave er ikke å lage en stat som er alt for alle, men heller en som stiller opp for de som trenger den mest.
Utenforskap: Den viktigste forskjellen står mellom de som har en jobb, og de som står utenfor jobb. Dette er den forskjellen Høyre vil gjøre noe med. Vi vet nemlig at fattigdom ofte går i arv, og sjansen for å havne i fattigdom når man vokser opp, øker hvis man ikke fullfører skolen. Hvis man ikke løser årsakene bak fattigdom, men bare symptomene, risikerer man å fange mennesker i fattigdomsfeller gjennom passive trygdeytelser. Det slemmeste man kan gjøre mot et menneske, er å gi dem opp. Alle både kan og vil bidra, noen trenger bare en ekstra hjelpende hånd. Her ser Høyre og partiene på venstresiden ulikt på løsningene.
Norge er heldigvis fortsatt et av de landene i verden med minst forskjeller. Det var sant i 2013, og det er sant etter åtte år med borgerlig regjering. Jonas har i snart 8 år har snakket om skattelettene våre som usosiale, samtidig som han vil videreføre tre fjerdedeler av dem hvis han blir statsminister. Dette viser at AP ikke er så uenige i politikken som føres, men ønsker å skape en unødvendig polarisering av debatten.
Visste du forresten at det er Høyre i regjering som innførte redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen og SFO (1. og 2. trinn) for de som har minst? Ingen skal betale mer enn 6% av familiens inntekt. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Heves kvaliteten i barnehagene kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn et bedre utgangspunkt ved skolestart. Flere går i barnehage nå enn da Høyre gikk inn i regjering. Antall barn som fikk gratis kjernetid i 2020 var ca. 340.000.
Antall bostedsløse har aldri vært så lavt som nå! 3325 personer var uten et fast sted å bo i november 2020. Nesten 3000 færre enn i 2012 da Høyre overtok statsministerstolen. Siden 2013 har det blitt gitt rundt 22 milliarder kroner i Husbank-bostøtte. 42 000 enslige mottakere kan nå få opptil 3830 kroner mer i bostøtte per år. 19 000 barnefamilier kan få inntil 2430 kroner mer i bostøtte per år. Kompensasjonsordningen i bostøtten for uføre er gjort varig. Og siden regjeringen tiltrådte i 2013, har over 50 000 husstander fått mer enn 60 milliarder kroner i startlån.
Etter tiår med politisk prat, er det Høyre-regjeringen som har økt barnetrygden for å styrke småbarnsforeldrenes økonomi. Barnetrygden økte med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Fritidskortet er innført, med mål om at flere barn fra 6 til fylte 18 år skal bli inkludert, få venner og oppleve mestring fordi mange barn i dag står utenfor etablerte fritidsaktiviteter. Kortet kan brukes til å dekke deltakeravgifter til faste organiserte fritidsaktiviteter. Innført nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, noe som har gjort det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig råd å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre.
Den forebyggende innsatsen rundt utsatte familier er kraftig økt. Bevilgninger til familievernet er styrket, i tillegg til styrking av foreldrestøtte, helsestasjon- og skolehelsetjenestene, til barnevernet, i rus- og psykiatriomsorgen, til oppfølging av barn av psykisk syke og barn av rusmisbrukere og i arbeidet mot vold og overgrep. Regjeringen har økt satsingen knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep med 87,3 mill. kroner i 2021. Det er flere helsesykepleiere, og fra 2015 til 2019 økte antall helsesykepleiere i tjenesten med 514 årsverk – en økning på 21 %.
Med Regjeringens satsing går ulikheten ytterligere ned. Høyre har i regjering levert en lang rekke målrettede sosiale satsinger som bidrar til gode muligheter for alle!