Vestfold og Telemark skal styres av de folkevalgte

Høyre tror på et bærekraftig samfunn med muligheter for alle. Vestfold og Telemark er en region som inneholder alt, og som har alle muligheter. Et fylkesting der Høyre sitter i ledelsen vil ta vare på og utvikle disse mulighetene, slik at Vestfold og Telemark blir det beste fylket å jobbe og bo i!

Vestfold og Telemark Høyre vil ha en region styrt av de folkevalgte,ikke av sterke forbund som ikke er valgt av folket.

I et leserbrev fra Fagforbundet Vestfold og Telemark, publisert i Porsgrunn Dagblad 4.april kan vi lese at «forutsetningen for suksess i den nye regionen, er at venstresida vinner fylkestingsvalget i 2019»

Bare da vil vi få en fremoverlent region hvor skole og næringsliv blomstrer. Jeg er usikker på om det er venstresidens politikere som skal sørge for «suksessen» eller om det er fagforbundet gjennom Arbeiderpartiet som skal få det til. Vi har opplevd saker hvor Arbeiderpartiet endrer standpunkt etter at fagforbundet har brukt sin makt. Det er uheldig! Ikke bare fordi det finnes mange fagforeninger der ute, men også fordi det faktisk er en del av LOs medlemmer som ikke stemmer «rødt».

Høyre har noen privatpersoner som støtter partiet, men de deltar ikke på styre- eller gruppemøter der forslag til saker blir behandlet, debattert og vedtatt. Det er viktig for oss i Høyre at alle organisasjoner blir hørt, og ikke bare de med spesielle økonomiske eller andre bånd til politiske partier.

Vestfold og Telemark Høyre vil bygge en region som er til for alle. En region hvor de som gjennom valg har fått tillitt av velgerne, sitter i folkevalgte organer og tar avgjørelsene. Avgjørelsene skal også tas så nær lokalbefolkningen som mulig, det er lovfestet i den nye kommuneloven. Det er dette som er demokrati, noe Høyre verner om.

Vestfold og Telemark har et stort mangfold, dette skal vi ta vare på og utvikle, slik at Vestfold og Telemark blir det beste fylket å bo og jobbe i. Det regionale nivåets oppgave er å sørge for å levere best mulig tjenester til innbyggerne. Vi skal sørge for å få mange og trygge veier, bygge gang- og sykkelveier, få et kollektivtilbud som når flest mulig og videregående skoler som gjør ungdommene våre i stand til å møte de utfordringene de vil møte på alle arenaene i livene sine.

En viktig oppgave for det nye fylket er å være en regional utviklingsaktør. I det ligger det at vi skal sørge for at byene og tettstedene er gode steder å bo, og vi skal sørge for at det næringslivet og de arbeidsplassene som allerede finnes i regionen velger å utvikle seg videre her, men også at nye og etablerte næringer velger Vestfold og Telemark. Og, vi skal sørge for at det spirer og gror i regionens næringsliv. Det skal vi gjøre ved å legge til rette også for de små, seriøse næringene bl.a. ved å sørge for at de også kan delta i offentlige anbudsinnbydelser.

Vi skal selvsagt fortsette å jobbe for å få flere lærlingeplasser. For å ta så godt vare på lærlingene som mulig har Vestfold Fylkeskommune nå opprettet Norges første stilling som helserådgiver for lærlingene. Målet er å arbeide for at flere fullfører og består opplæringsløpet sitt, at det er hjelp å få når ting blir vanskelig. Dette er et tiltak som posisjonen i Vestfold har tatt initiativ til!

Høyre tror på et bærekraftig samfunn med muligheter for alle. Vestfold og Telemark er en region som inneholder alt, og som har alle muligheter. Et fylkesting der Høyre sitter i ledelsen vil ta vare på og utvikle disse mulighetene, slik at Vestfold og Telemark blir det beste fylket å jobbe og bo i!