– Vi må sette pasientene i sentrum

Å få hjelp når man trenger det, er avgjørende for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men deg som pasient, sier helseminister Bent Høie og stortingskandidat Lene Westgaard-Halle.

De fleste av oss har det bra. Vi går gjennom livet uten de helt store helseplagene, og vi bekymrer oss kanskje mer for dem vi er glade i enn for oss selv. Norge har allerede en god helsetjeneste for de fleste, men de neste tiårene vil en aldrende befolkning, ny medisinsk teknologi og økende forventninger til velferdssystemet gi større press på tjenestene våre. For å sikre både trygghet og et bedre tilbud til dem som trenger helsetjenester mest, mener Høyre det må prioriteres bedre og klarere enn i dag. Det er ekstra viktig at pasienter med alvorlige sykdommer og sårbare pasientgrupper sikres et verdig tilbud.

Hva har regjeringen gjort?

Pasientene har til nå opplevd for lang ventetid, for lite forutsigbarhet, for liten valgfrihet og for liten tilpasning til sine behov. På bare tre år har vi redusert den gjennomsnittlige ventetiden med totalt 14 dager, og hele 80 000 mennesker færre står i helsekø enn i 2013. Høyre leverte større vekst i pasientbehandlingen på tre budsjetter enn de rødgrønne klarte på åtte år.

Pasienter har nå også fått større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg både for sykehus, psykisk helse og rusbehandling, i tillegg har vi gjeninnført regelen de rødgrønne fjernet om at rusavhengige og psykisk syke skal prioriteres.

Helsetjenesten i Norge er god på akutt livredning, men må bli bedre til å hjelpe folk med å leve videre etter sykdom, skade eller ulykke. Behandlingstilbudet til dem som sliter med rus og psykiske lidelser har heller ikke vært godt nok. Disse utfordringene har vi nå tatt tak i.

Pasientene har fått mer trygghet gjennom pakkeforløp for kreft, psykisk helse og for rusavhengige. Staten tar nå halve byggeregningen for sykehjem. Dette har gitt resultater – kommunene planlegger nå over tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne. Vi har satset kraftig på kompetanse i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og har bevilget 1,2 mrd. kroner til kompetanseheving. Vi har styrket de forebyggende tjenestene i kommunen, blant annet gjennom et løft for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Veien videre – primærhelsetjenesten

Det er i primærhelsetjenesten, blant annet gjennom fastlegen, de fleste har kontakt med helsetjenesten. Det skal være trygt og godt. Vi vil derfor sikre alle innbyggere tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man holder til. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det vil sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge gjennom både skole og barnehage. I tillegg skal vi bygge ut lavterskeltilbudet for psykisk helsevern i kommunene, sørge for at det kan ansettes flere psykologer, og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester. Samtidig etablerer vi flere helsehus og lokalmedisinske sentre, som for eksempel Sandefjord Medisinske Senter, nyåpnet i år.

Digitale tjenester

I et samfunn som stadig blir mer digitalt, er det viktig at også helsetjenesten følger med i tiden, og fornyer, forenkler og forbedrer måten ting gjøres på. Vi vil derfor innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det. Vi vil gjøre pasientenes hverdag enklere, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet. Her har flere kommuner i Vestfold gått foran, blant annet Nøtterøy, og leverer trygge og gode teknologiske helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere.

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten er blant annet sykehusene våre. Det skal være trygge sykehus og gode helsetjenester for alle, uansett hvor man bor. Når du som pasient settes i sentrum, betyr det at kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig, og at du skal bli lyttet til i alle deler av helsetjenesten. Du som pasient skal møtes med kunnskap og respekt.

Samtidig må vi sikre at pasienter har valgfrihet og et mangfold av tilbud, blant annet gjennom å utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. Det betyr at du i større grad kan velge de tjenestene som passer deg og din helse best. Vi vil videreføre et godt samarbeid med og fortsette med økt bruk av helsetjenester fra private og ideelle aktører slik at flere kan benytte private helsetjenester for statens regning. Vi vil ha mer åpenhet om ventetider og gi deg bedre informasjon om rettighetene dine.

Psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Psykisk helse er en av Høyres viktigste helsesatsinger. Vi må forebygge at psykiske problemer oppstår, blant annet ved å forhindre mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne på arbeidsplasser. Derfor går Høyre til valg på å lage en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Fremover vil vi etablere en førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom. Vi vil innføre det nevnte pakkeforløpet som gir kortere ventetider og bedre behandling, også innen psykisk helse. Samtidig mener vi det er viktig å sørge for at det kan ansettes flere psykologer og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester. Vi vil sammen med Vestfold-kommunene satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å gi bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseproblemer.

Noe av det viktigste vi kan ha her i livet er trygghet. Det norske helsetjenestene skal gi pasientene trygghet i form av gode tjenester, kompetent personale og fremtidsrettet helseteknologi. Det handler om å sette deg, din helse og din trygghet i sentrum.


Av Bent Høie, helseminister og

Lene Westgaard-Halle, stortingskandidat