Vi skal leve av helse!

Hva skal vi leve av i dette landet? Svaret er ganske enkelt lønnsomme bedrifter og folk i jobb som bidrar til fellesskapet. Helsenæringen er en av næringene som skal være med på å betale for skoler, sykehus og eldreomsorg i fremtiden.

Regjeringen vil satse på helsenæringen fremover. Det er det tydeligste budskapet fra regjeringens stortingsmelding om helsenæringen som kom fredag 5. april. Helsenæringen er viktig fordi den på sitt beste kan gi oss både i pose og sekk: Flere lønnsomme arbeidsplasser, og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Helsenæringen har de siste årene vokst kraftigere enn resten av økonomien. Likevel er det klare hinder for videre vekst. Med helsenæringsmeldingen skal vi identifisere og håndtere disse hindrene. Vårt mål med denne meldingen å bidra til at den norske helsenæringen kan konkurrere med andre. Samtidig skal den bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Vi skal bli flinkere på effektiv forebygging, behandling og omsorg.

Norge har noen viktige fortrinn på feltet. Dette legger grunnlaget for en konkurransedyktig helsenæring. Vi har en helse- og omsorgssektor i verdensklasse. Det er store investeringer i forskning og utdanning. I tillegg har vi et effektivt skattesystem, god infrastruktur og politisk stabilitet. Vi har til gode å utløse det store potensialet helsenæringen har i Norge.

At helsenæringen kan bli en av landets store vinnernæringer, som kan skape enda flere arbeidsplasser og enda større inntekter vi kan bruke på vår velles velferd, virker åpenbart. Likevel når ikke helsenæringen en gang topp seks over Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres liste over «vinnernæringer», som han presenterte for landsmøtet i helgen. Det er smått absurd at Støre ikke mener en næring som vokser kraftigere enn de fleste andre næringer er en vinnernæring.

Mens Støre er mest opptatt av å velge ut enkeltnæringer for festtalene sine, jobber Høyre for at næringene vi har kan vokse og skape mer. Et velfungerende hjemmemarked er viktig for at norske bedrifter skal lykkes globalt. Dette er også viktig for helsenæringen. Det offentlige helsevesenet må bli flinkere til å se etter nye måter å gjøre ting på. Det må utvikles en kultur for samarbeid mellom det offentlige og det private næringslivet. Innspill fra næringen selv viser at det er vanskelig å inngå samarbeid med helsetjenesten om utvikling av nye løsninger.

Dette er en spennende næring i vekst. Nå må vi legge til rette for at den kan vokse enda mer, at norske sykehus og kommuner kan ta i bruk mer ny teknologi, og at mer av forskningen blir til produkter og løsninger som kommer pasientene og samfunnet til gode.