Politikk

Vestfold og Telemark Høyre vil skape landets ledende innovasjonsregion! Dette vil vi gjøre gjennom å fokusere på personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse, eiendomsrett og kunnskap. En sterk og inkluderende identitet er avgjørende for å knytte den nye regionen sammen. Skoler, universitet, velfungerende infrastruktur og regionens unike kultur og historie er drivkraften i denne satsingen.

Våre hjertesaker

 • Skape flere jobber

  Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

 • Kunnskap i skolen

  Høyresmål er at Norge skal ha verdens beste skole

 • Trygg omsorg, raskere behandling

  PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

 • Styrke forsvar og beredskap

  For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Næring, innovasjon og forskning

Vestfold og Telemark Høyre ønsker å utvikle en sterk og tydelig næringspolitikk som legger til rette for et mangfoldig, omstillingsdyktig og vekstkraftig næringsliv.

Vi ønsker at fylkeskommunen skal være en pådriver for samhandling og helhetlig regional næringsutvikling gjennom samarbeid med kommunene, næringslivet og kompetansemiljøene. Det skal være attraktivt å satse i vår region, og vi skal videreutvikle våre konkurransefortrinn.

Vi trenger et næringsliv som skaper større verdier og flere arbeidsplasser.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • styrke næringslivets konkurranseevne gjennom å samarbeide med kommunene for å sikre forutsigbare og stabile rammevilkår med god tilgang til virkemiddelapparatet.
 • markedsføre Vestfold og Telemark som en attraktiv næringsregion.
 • arbeide for en «Invest in Vestfold og Telemark»-funksjon som skal bidra til flere investeringer og næringsetableringer i regionen.
 • styrke internasjonalt samarbeid og ha ei aktiv rolle i å hente EU-midler til regionen.
 • støtte opp om sosialt entreprenørskap.
 • styrke samarbeidet med universitetet og næringslivet
 • støtte etablering av testsentre som bedrifter kan benytte for å utvikle nye ideer og næringer.
 • øke kartleggingen av norske mineralressurser og legge til rette for økt utvinning og hensiktsmessige rammebetingelser.
 • sikre at flere skal få opplæring i entreprenørskap gjennom skole, utdanning og etterutdanning.
 • bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for lokale bedrifter.
 • tilrettelegge for næringslivets behov for næringsarealer i samarbeid med kommunene.

Kompetanse og opplæring

Den nye fylkeskommunen har ansvaret for videregående utdanning, både yrkesfag og studiespesialisering. Vår viktigste oppgave er å sikre at elevene får et godt grunnlag for jobb eller videre studier.

De videregående skolene skal gi både kompetanse og livsmestring, og elevene skal møte et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing og med fokus på medvirkning. Et viktig mål er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Yrkesfagene skal løftes frem, ikke minst fordi yrkesfagene dekker viktige behov i næringsliv og offentlig sektor. En prioritert oppgave er å øke antall læreplasser.

Elevene skal få god karriereveiledning som gjør at de finner et tilbud som passer til ønsker og evner, og som samtidig ivaretar arbeidsmarkedets behov.

Dersom elevene får problemer, skal de få hjelp. Skolene skal ha et godt psykososialt tjenestetilbud for å støtte når det er nødvendig.

Videregående læring for fremtiden
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • ·opprettholde et desentralisert skoletilbud i regionen.
 • ha fritt skolevalg samtidig som retten til å gå på nærskole opprettholdes i distriktene.
 • samarbeide med kommunene om et helhetlig opplæringsløp som sikrer gode overganger i utdanningsløpet.
 • sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift.
 • styrke samarbeidet mellom skolene og arbeidsliv.
 • at elever med manglende motivasjon og læringsmestring kan tilbys utplassering i yrkeslivet eller alternativ opplæring i perioder.
 • sikre god norskopplæring for elever med innvandrerbakgrunn på videregående skoler.
 • ha forsøk med anonym retting av større innleveringer og prøver.
 • åpne for “e-helsesykepleier” slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.
 • innarbeide livsmestring og privatøkonomi som en del av undervisningen i skolen.
 • økt tilskudd for å stimulere til flere godkjente lærebedrifter.
 • ha nulltoleranse mot mobbing, trakassering og diskriminering.
 • ·oppdatere utstyrsparken på yrkesfaglig utdanningsprogram slik at opplæringen blir relevant for arbeidslivet og elevene. Vurdere kompensasjonsordninger som gjør utstyrsparken tilgjengelig for elever.
 • at det skal bli lettere å bytte fra yrkesfag til studiespesialisering.
 • utvide sommerskoletilbudet ved å tilby flere fag, sånn at det blir mulig for eleven å ta opp igjen eksamen raskere.
 • styrke skolehelsetjenesten.
 • jobbe for at elever som har fritak fra vurdering i fremmedspråk skal få tilbud om styrket undervisning i norsk eller engelsk.
 • søke om forsøksprosjekt med valgfritt sidemål i den videregående skolen.
Studiespesialisering
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • ·vektlegge digital kompetanse og legge til rette for toppidrett innenfor dataspill.
 • satse på entreprenørskap, både gjennom egne fag og målrettede aktiviteter.
 • styrke samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge, slik at elever som ønsker det kan ta fag på høyere nivå, og at lærere og skoleledere kan ta etter- og videreutdanning.
 • ·opprettholde og styrke tilbud om forskerlinjer.
Læreren
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • skape økt samarbeid mellom skolene og skape møteplasser for lærere på tvers av skolene.
 • ·videreføre satsing på videre- og etterutdanning av lærere.
 • tilby program for veiledning av nyutdannede lærere i videregående opplæring.
Yrkesfag
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • ta i bruk digitale verktøy, inkludert virtualiserings- og simuleringsteknologi, særlig innen yrkesfag og på̊ fagskolene.
 • øke forståelsen for hvor viktig yrkesfaglig utdanning er for samfunnet, og arbeide for flere lærlingeplasser.
 • at hovedmodellen med to år på skole og to år i praksis skal være normalen, men også̊ gi mulighet til alternative løsninger.
 • utvikle fagskolen som et attraktivt og viktig virkemiddel for å oppfylle næringslivets kompetansebehov.
 • ·opprette en egen koordinatorstilling for lærlingeløpet i fylkeskommunen med god oversikt over bedrifter, skoler, lærlinger og opplæringskontor i regionen og som får ansvar for hovedtrekkene i formidlingen av lærlingeplasser.
 • øke bruken av TAF/TIP som gjør det mulig for elever å kombinere yrkesfag og studieforberedende.
 • gjøre det lettere å bytte fra et studieforberedende til et yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • la flere elever i yrkesfagene få videregående opplæring med mer praksis og mindre teori gjennom å opprette flere tilbud innenfor praksisbrevordningen.
 • ·veksling mellom skole og praksis vil også sikre at elever ikke faller utenfor utdanningsløpet ved at det tilbys alternative måter å fullføre lærlingtiden på.
 • ·videreutvikle utdanningsløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overganger mellom fagbrev og høyere utdanning
 • øke tilskuddet til lærebedrifter for å stimulere til flere godkjente lærebedrifter.
Karriereveiledning
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • sørge for økt kompetanse innenfor karriereveiledning.
 • samarbeide med kommunene og deres karriereveiledere, NAV og opplæringskontorene for å gi bedre råd om utdanningsvalg.

Samferdsel – infrastruktur – mobilitet – fremtid

Vestfold og Telemark Høyre vil legge til rette for at flere kan bruke kollektivtransport, og at arbeidspendlere får et brukervennlig tilbud som gjør at de velger buss, bane eller ferje fremfor privatbil. Våre transportsystemer skal ta samme hensyn til alle brukere uansett størrelse, alder, funksjonsevne eller økonomi.

Vi vil i større grad bruke begrepet mobilitetssystem som innbefatter sammenkoblingen av alle transportformer i et sammenvevd system tilpasset ny teknologi.

Knutepunktutvikling skal være en selvsagt del av samferdselsplanleggingen, og det vil være et krav fra Høyre å innlemme «Vestfoldbyen» i byvekstavtaleordningen.

Vi mener utbyggingen av ytre intercity til Skien må forseres og vil at Grenlandsbanen med knutepunkt i Porsgrunn og stasjon på Tangen planlegges og igangsettes i inneværende NTP-periode.

E134 ble valgt som hovedveiforbindelse øst-vest, men er ikke fulgt opp med investeringsmidler. Vi vil at dette endres i kommende NTP. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å planlegge en kapasitetssterk sydgående forbindelse i ytre Oslofjord.

Vi vil fortsatt bruke samferdsel som et viktig virkemiddel for næringsutvikling i regionen.

Vi kan ikke være teknologiledende på alt, men vi kan være det på noe, spesielt der vi har fortrinn. Yara Birkeland i kombinasjon med Godskonsept Vestfold/Telemark kan være eksempel på en mulighet hvor regionen samlet har stor kompetanse. Også det at det finnes store regionale og lokale eierskap i infrastrukturknutepunkter, bør kunne utnyttes og utvikles for å gi regionen større muligheter.

Nye krav til arealeffektivitet gjør at det stadig blir tettere mellom infrastruktur og andre aktiviteter. Lufthavn og havner er eksempler på aktiviteter hvor relokalisering er vanskelig. Vi må være bevisste på at slik infrastruktur må beskyttes gjennom bruk av hensynssoner i arealplanleggingen.

Vi vil at det utvikles en regional transportplan i forkant av den nasjonale transportplanen, slik at regionen kan fremstå samstemt.

Alle bør ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Vi ønsker å kartlegge situasjonen og har mål om en hastighet på 100 mbps i hele regionen.

Kollektiv
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • samordne kollektivnettene i ett tidsystem basert på regiontogtidene og rushtidspunkter.
 • videreutvikle sanntidsstyring og smartapplikasjoner for gjennomgående billettering.
 • at det etableres flere «park &&&& ride»-områder i tilknytning til bysentrene og viktige kollektivknutepunkter.
 • stille krav til sikker sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.
 • forbedre tilbringertjenesten til Sandefjord Lufthavn Torp, herunder vurdere autonome løsninger.
 • tilby billigere bussbilletter til studenter i hele nye fylket.
 • tilby raskere bussruter på tvers av de tidligere fylkesgrensene.
Vei
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • følge opp planlegging og fremdrift i Nye Veiers videre utbygging av E18 gjennom Telemark og andre utbyggingsprosjekter i tilknytning til regionen.
 • at de nødvendige prosjekter på E134 som hovedveiforbindelse øst-vest får prioritet i NTP.
 • at de øvrige riksveiene i regionen har tilstrekkelig prioritet og at noen nye veier får status som stamvei.
 • fortsette arbeidet med å begrense etterslepet på veivedlikehold på fylkesveinettet.
 • tilrettelegge større del av veinettet for modulvogntog.
 • utbedre og dimensjonere veier for inntil 75 tonn totalvekt slik skognæringen ønsker.
 • arbeide for at kapasiteten i veiforbindelsen mellom E18 og Torp Sandefjord Lufthavn forbedres.
 • igangsette utbyggingen av FV 353 «Gassveien» til industrianleggene i Bamble.
 • bedre forholdene for gående og syklende med adskilte løsninger der det er stor trafikk og GS-veier der det er hensiktsmessig.
 • legge til rette for attraktive sykkelruter som ledd i satsing på sykkelturisme.
Bane
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • ha forsering av IC-utbyggingen for Vestfoldbanen gjennom Vestfold til Skien med ferdigstillelse før 2030.
 • velge en løsning som sikrer optimal stasjonsplassering for Torp Sandefjord Lufthavn vest for rullebanen.
 • ha oppstart av planleggingen av Grenlandsbanen.
 • oppgradere Bratsbergbanen for godstrafikk og økt persontrafikk. Sikre tilkobling og drift på Tinnosbanen som et ledd i verdensarvarbeidet.
 • delta i Godskonsept Vestfold/Telemark sammen med Herøya Industripark og havnene for å være ledende på teknologi for autonome multimodale godsknutepunkter.
 • støtte arbeidet med utvikling av Kopstad godsterminal.
Havn
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • at de offentlige havnene samarbeider på en måte som sikrer brukerne et konkurransedyktig og forutsigbart tilbud av miljøriktige løsninger.
 • at de store havnene sikres operasjonsområde gjennom hensynssoner og planbestemmelser i regional planlegging.
 • at Frier Vest utvikles som industriområde med nasjonal status og tilknytning til stamnettet på vei, sjø og bane.
Lufthavn
Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • samarbeide med næringslivet for å sikre best mulig rutetilbud fra Torp, både internasjonalt og nasjonalt.
 • påvirke sentrale myndigheter slik at luftfartsavgiftene, både for overflyvning og landing, harmoniseres med våre naboland og gir like konkurransevilkår.
 • arbeide for økt chartertrafikk til/fra Notodden flyplass. En oppgradert flyplass vil være viktig for nærings- og reiselivet i midtre og øvre Telemark.
 • at dagens taxfreeordning beholdes ved Torp lufthavn og andre norske flyplasser.
 • legge til rette for videreutvikling og vekst på og rundt Torp flyplass, og samtidig sikre flyplassen gode og langsiktige rammevilkår.

En jordbruk- og skogbrukspolitikk for hele fylket

Vestfold og Telemark produserer en betydelig andel av landets grønnsaker og matkorn.

Bonden har en viktig rolle i det norske samfunn, først og fremst som matprodusent men også som bærer av den norske kulturarven.

Høyre ønsker et nært samarbeid med næringen og kommunene for å begrense gjengroing av regionens utmark.

Regionen har store utmarksresurser med potensiale for utnytting i sammenheng med gardsbrukene. Opplevings- og gardsturisme, jakt og fiske med overnattingsmuligheter er noe som kan utnyttes sterkere i en næringsmessig sammenheng. Fylkeskommunen må støtte prosjekt for produktutvikling som skjer innenfor rammen av bærekraftig utvikling.

Vi vil støtte forskning på landbruk i samarbeid med landbruksorganisasjonene og våre videregående skoler. Vi ser at det er mye gevinst å hente på alt fra riktig gjødselhåndtering til ny teknologi.

Høyre er garantisten for den private eiendomsretten og mener vi må være forsiktig med inngrep som reduserer bonden eller grunneiernes bruksrett. Der hvor det offentlige griper inn med vernevedtak må grunneierne sikres full erstatning for redusert bruksverdi.

Landbruksarealene er bondens næringsarealer og næringsmiddelindustrien er en stor næring i fylket vårt. Vi vil være en garantist for at rammevilkårene for næringen forblir gode.

Stor råvareproduksjon og nærhet til markedet gjør at vi er et naturlig vertsfylke for næringsmiddelindustrien.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • arbeide for at all dyrka mark holdes i hevd, og praktisere et strengt vern av dyrka mark.
 • støtte produsenter som satser på storskalaproduksjon som er effektiv og konkurransedyktig, samt gründere og småskalaprodusenter som lager høykvalitets matvarer og finner nisjer innen landbruket.
 • at landbrukspolitikken også må sees på som en del av vår attraksjonsverdi.
 • gå inn for nydyrking der det er mulig og fornuftig.
 • ha et aktivt landbruk med beitedyr for å opprettholde åpne landskap og tradisjonsrike kulturlandskap. En stor andel av norsk artsmangfold avhenger av beitebruk.
 • styrke samhandling mellom forskningen og landbruket for å oppnå et enda mer effektivt, lønnsomt, fremtidsrettet og miljøvennlig landbruk.
 • at skogen må sees på som en fornybar ressurs, som kan høstes til både byggeindustri, fremtidig energiproduksjon og til å erstatte olje som råvare.
 • jobbe aktivt for å beholde og videreutvikle næringsmiddelindustrien i regionen.
 • i samarbeid med landbruket vurdere tiltak for å øke regionale kornlager i et beredskapsøyemed.
 • fortsette det gode samarbeidet med landbruks- og næringsorganisasjonene når regionale planer utarbeides.
 • videreutvikle biogassanlegget på Sem i samarbeid med landbruket og kommunene.
 • at våre naturbruksskoler videreutvikles for å sikre høy kvalitet på arbeidet som trengs innen natur og landbruk.
 • ha et kvalitativt godt utdanningstilbud innen gartnerfaget.

Reiseliv

Vestfold og Telemark Høyre mener at den nye regionen har gode forutsetninger for å kunne styrke reiselivet. Regionen har en god infrastruktur for samferdsel kombinert med store natur- og reiselivsattraksjoner. Det nye fylket vil kunne bli et av landets mest attraktive reiselivsmål og det vil også føre til større bostedsattraktivitet og bedre trivsel for innbyggerne.

Regionen har et mangfold av arrangementer og festivaler som blir gjennomført hvert år og det ligger et stort verdiskapingspotensial i å satse mer på arrangementsturisme.

Ved å se Vestfold og Telemark samlet får vi spennende produkt som består av unikt kystlandskap med levende og sjarmerende småbyer med mange kultur- og underholdningstilbud. Her er Verdens Ende og tilgjengelige fyr som Færder, Fulehuk, Svenner, Tvistein og Jomfruland.

Vi har Telemarkskanalen med slusene, Bø Sommerland, verdensarvstedet Notodden – Rjukan med Vemork og nasjonalparkene Færder, Jomfruland og Hardangervidda samt en geopark. Vi har fjellene i Telemark med hoteller og unike tur, ski og fiskemuligheter. Her er vikinghistorie med to gravhauger, Oseberg og Gokstad som også er kandidater til UNESCO’s verdensarvliste. Regionen har fostret verdenskjente kunstnere som Ibsen og Munch som har egne museer/sentre.

Det store vekstpotensialet er i det internasjonale markedet. Verdens turistorganisasjon UNWTO har spådd at internasjonal reiselivsnæring vil vokse med 50% innen 2030. Skal vi klare å ta vår del av denne veksten må fylkeskommunen og kommunene få til gode samarbeid med reiselivsaktørene.

Et større felles destinasjonsselskap vil kunne arbeide mer målrettet mot disse markedene, samt sikre en bedre koordinering mellom reiselivsaktørene og sterkere profilering av regionen fra fjord til fjell.

Høyre mener det bør sees på mulighetene for en sammenslåing mellom Visit Vestfold og Visit Telemark, men det må selvsagt skje på selskapenes egne premisser.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • gi tilskudd til virksomheter som profilerer Vestfold og Telemark som reiselivsdestinasjon.
 • i samarbeid med grunneiere og frivillige videreutvikle turstinettverket i regionen.
 • utvikle opplevelsesveier i hele regionen.
 • tilrettelegge padleled, pilegrimsled og spennende lekeparker.

Kultur

Vestfold og Telemark har lange tradisjoner med kulturbaserte arbeidsplasser, fra malere enten på lerret, porselen eller trevirke, til artister som synger, spiller hardingfele, kveder eller holder revy.

Kulturen er mangfoldig som regionen forøvrig. Mange bygger jobb og hverdag rundt å lære bort tradisjonelle håndverksfag, og dette er et viktig supplement for å nå ut med kunnskap om diverse teknikker, som er en viktig del av kulturarven for de kommende generasjoner.

Kultur skal komme nedenfra, fra lokale initiativ og tradisjoner.

Tilgang til kulturopplevelser er nødvendig for at regionen ikke bare skal være et fint sted å bo, men også et godt sted å leve.

Litteratur og tiltak som vekker interessen for å lese og tilegne seg kunnskap, stille kritiske spørsmål og utøve kildekritikk, er viktigere enn noen gang.

De ulike museene vi har i regionen, er et viktig historisk tilbakeblikk og lærer oss om hvor vi kommer fra, viktige begivenheter, personer som har utgjort en forskjell, bygninger eller naturområder.

Skal vi ha kjennskap til fortiden også i fremtiden, må vi sørge for at barn og unge møter historie på en måte som engasjerer, fra Den kulturelle skolesekken på de lokale skolene, til aktiv kulturdyrking gjennom Ung Kultur Møtes, som samler mange unge talenter.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • ha tilskuddsordninger til frivillig kulturarbeid som gir aktiviteter for regionens innbyggere.
 • at UNESCO’s verdensarv, Rjukan-Notodden industriarv, blir tilgjengelig og kjent.
 • støtte Ibsen og Munch-prosjekter som kan fortelle en historie nasjonalt og internasjonalt.
 • at fylkeskommunen skal skape arenaer hvor kulturarbeidere kan treffes, lære av hverandre og se på muligheter for å samarbeide i større grad enn tidligere.
 • være med å finansiere og legge til rette for øvingsrom.
 • styrke fylkesbiblioteket som en viktig støttespiller i utviklingen av de mange folkebibliotekene i regionen som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass.
 • jobbe for å få finansiering til store, viktige kulturprosjekter i regionen.
 • at tradisjonelle håndverksfag i større grad skal introduseres for elever, spesielt de som er viktig for å bevare historiske bygg og anlegg som Telemarkskanalen, men også de som gir et innblikk i en sjelden og viktig kunst, som å bygge feler i Telemark eller vikingskip i Vestfold.
 • støtte festivaler som ivaretar sjangre og uttrykk som er viktig for fremtidige generasjoner.
 • at de som fatter vernevedtak, får et større økonomisk ansvar for å ta vare på kulturminner.
 • fortsatt være en aktiv eier av Teater Ibsen, som et profesjonelt turneteater.
 • stimulere entreprenørskap og innovasjon innen kulturlivet.
 • profilere bunadene vi har, sammen med hardingfela, kystkulturen, sjøfartskulturen og vikingsatsingen som viktige symboler for regionen.
 • jobbe for å få store arrangementer eller produksjoner til regionen.
 • fortsette med stipender innen idrett og kultur, slik at noen tør å satse videre. Samtidig ønsker vi å opprette et nytt stipend til de som spiller dataspill på toppnivå.
 • satse på formidling av Norges forsvar- og krigshistorie til nye generasjoner.

Frivillighet

Vestfold og Telemark Høyre vil støtte idretten og det frivillige arbeidet som gir deltakerne glede, mestring, vennskap og sosiale ferdigheter. De skaper fellesskap og integrering, utjevner sosiale forskjeller, forebygger livsstilsykdommer og skaper gode holdninger hos barn og unge. Idretten og det frivillige arbeidet er bærebjelker i våre lokalsamfunn.

Høyre i Vestfold og Telemark vil:
 • gi økonomisk støtte til idretten og frivillige organisasjoner slik at de kan styrke sitt arbeid for gode lokalsamfunn og bedre folkehelse.
 • prioritere breddeidretten, men også støtte toppidrettssatsinger.
 • støtte utvikling av regionale idrettsanlegg og flerbrukshaller der flere kommuner samarbeider.
 • støtte prosjekter som fremmer integrering, utjevner sosiale forskjeller og bedrer folkehelsen.
 • gi støtte til frivillige kulturprosjekter som festivaler, revyer, musikaler, historiske spel mv.
 • støtte viktige idrettsarrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter.
 • støtte viktige beredskaps- og redningsarbeid.
 • ·videreutvikle våre flotte nasjonalparker og gjøre disse mer tilgjengelige for allmennheten.

Natur, miljø og klima

Vestfold og Telemark sin tilgang til teknologi, kompetanse og kapital gir gode forutsetninger for å redusere utslippene lokalt og samtidig ta vår del av ansvaret i det internasjonale klimaarbeidet.

Høyre vil være pådrivere for å kutte utslipp og for å skape et marked for fornybar energi. Bærekraftig utvikling av byregionene våre er avgjørende som et bidrag for å kunne løse de globale så vel som de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i byene våre er transportsektoren. Vi vil derfor føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • styrke kollektivtilbudet gjennom lave priser og hyppigere avganger for å bidra til utslippskutt i transportsektoren, for eksempel med færre soner.
 • ·oppfordre havnene i fylket til å innføre miljødifferensierte priser.
 • sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for ladbare biler i hele fylket.
 • se på muligheten for kollektive, autonome kjøretøy der det er hensiktsmessig.
 • etablere innfartsparkering for å gjøre det enklere for pendlere å benytte kollektivtransport.
 • på sikt bytte ut de fossile bussene med busser som går på grønt drivstoff som biogass, elektrisitet eller benytter annen nullutslippsteknologi.
 • samarbeide med private aktører for å stimulere til bygging av flere energistasjoner.
 • innføre et krav om at all betalt persontransport i byene skal utføres med utslippsfrie kjøretøy innen 2025.
 • ha bedre støyskjermingen langs fylkesveiene.
 • legge til grunn plusshusstandard for alle nye fylkeskommunale bygg.
 • prioritere bruk av fornybare byggematerialer, som tre.
 • i større grad bruke supplerende energikilder som solfangere/solcellepaneler o.l.
 • i større grad åpne kystlinjen for folk flest.
 • sikre at våre nasjonalparker vernes gjennom bærekraftig bruk.
 • tilrettelegge for at byenes grønne og blå lunger er tilgjengelige for alle.
 • redusere utslippskildene som bidrar til mikroplast i elver og vassdrag.
 • gjøre det enklere å samle inn plast langs kysten og støtte lokale- og regionale strandryddeprosjekter.
 • sikre viktige økologiske systemer.
 • støtte etablering av karbonfangst og lagring på Norcem i Brevik.
 • i samarbeid med næringslivet fjerne miljøgifter fra gamle industritomter.

Internasjonalt engasjement

Vestfold og Telemark skal være synlig og aktivt tilstede på prioriterte internasjonale arenaer.

Fylkeskommunen skal delta i internasjonale nettverk og organisasjoner fordi de gir en direkte kanal for påvirkning inn i EU systemet for å sikre og utvikle overordnede rammevilkår. Som samfunnsutvikler har fylkeskommunen et ansvar for helhetlig utvikling på tvers av fagområder, i tett dialog og samarbeid med et regionalt partnerskap. Her har fylkeskommunen en unik mulighet til å mobilisere til utstrakt internasjonalt samarbeid, som et viktig verktøy for nyskaping i regionen.

Vestfold og Telemark Høyre vil:
 • styrke innsatsen for å opparbeide / tilføre kompetanse og nettverk for næringslivet.
 • bidra til at forskning og innovasjon blir en viktig drivkraft for næringsutvikling.
 • styrke profilering av Vestfold Telemark som en attraktiv region.
 • ·være vertskap og døråpner for å tiltrekke oss investeringer og ressurser.
 • utnytte nasjonal / internasjonal FoU-finansiering.
 • styrke kontakten mellom Innovasjon Norges regionskontor og utekontorene.
 • ha en offensiv satsing på internasjonalisering i videregående opplæring
 • ha deltagelse i nordiske og europeiske programmer.
 • at ungdom i høyere utdanning gis muligheter til hospitering på europeiske læresteder, for derigjennom utvide sin kulturelle og faglige kompetanse.
 • innføre studiespesialisering i utlandet og utveksling av studenter, lærlinger, yrkesfaglærere og instruktører i Europa.
 • sikre at skoleungdom, lærere, skoleledelse og skoleeier får muligheter til europeisk samarbeid gjennomulike støtteordninger.
 • ha språkopplæring i våre skoler som er i tråd med næringslivets behov.
 • ·være attraktivt vertskap for studenter fra innland og utland.
 • bruke aktivt muligheten til mer ressurser fra EU og nettverksdannelser for forskning, utvikling og innovasjon i alle samfunnssektorer for å forbedre fylkets næringsutvikling, samfunnstjenester og kunnskapsutvikling.
 • delta i EU nettverk for IKT i transport for å utvikle smarte, grønne og integrerte transportløsninger.