Kirsti Nilsson Søyland: Vear -aksjonisten klar for sin første valgkamp for Høyre

Kirsti er klar for valgkamp. På sitt sedvanlige grundig vis har hun satt seg godt inn i partiprogrammet. Som nytt medlem i Tønsberg Høyres Politiske Utvalg gleder hun seg til å møte velgere, få høre hva de er opptatt av. Tilbakemeldingene vil hun bringe tilbake til PU som grunnlag for debatt.

Blid som en sol inviterer hun Tønsberg Høyre inn i bilen sin. Høyre-skjorta er splitter ny.  Vi skal på tur i kommunen som hun er så glad i. Byen hun som styremedlem og etter hvert kommunestyremedlem for Innbyggerlista i Stokke (IL), kjempet så hardt for å bli en del av.


Kirstis politiske engasjement ble vekket under arbeidet med en mastergrad for noen få år siden.

-Den gjorde meg til et mer politisk menneske. Jeg studerte mange politiske programmer og sammenliknet politisk stoff. Egentlig hadde jeg tenkt å jobbe videre med det jeg hadde skrevet om i avhandlingen. Men bare en måned etter at studiene var over, dukket kommunesammenslåingssaken i Stokke overraskende opp, i mai 2014. Mitt samfunnsengasjement ble tent, preget av identitet og tilhørighet til Tønsberg, forteller hun.

 

Første stopp er Brygga

 en del av sjelen til Tønsberg. Der byens historie møter det urbane Tønsberg. Der tiden har stått stille samtidig som en ny bydel er under utvikling.  Hadde Kirsti hatt vinkelsyn, kunne hun ha sett dit fra hjemmet rett ved Vestfjorden i Rakkevik. Hun nøyer seg med Heremabygget og Statens hus. 

 

-Føles det rart å skulle drive valgkamp med Høyre på brystet?

 - Jeg måtte gå noen runder før jeg landet på hvilket politisk parti jeg følte meg hjemme hos etter tiden i den tverrpolitiske Innbyggerlista, forteller Kirsti.

- Mine opprinnelige politiske røtter er i Høyre, men jeg stemte annerledes i noen år. I IL var jeg leder for programkomiteen, og fikk gleden av å være med på å prege og utarbeide vår egen politikk. Det ga mersmak, forteller Kirsti som er tydelig på at lokalpolitikken er inngangen til hennes partivalget.

 

Takhøyden i Høyre avgjørende

 - For meg var menneskene som representerer de ulike partiene, viktige. I Tønsberg Høyre så jeg et lokalparti med stor takhøyde, og som hadde vært gjennom en tøff tid og kommet styrket ut av det. 

-Jeg merket meg spesielt de mange dyktige folkene, som samarbeider godt med flere partier til byens og innbyggernes beste. De evner å tenke nytt, og ønsker nye personer velkommen. Og så deler jeg selvfølgelig Høyres syn i mange av sakene. F. eks. ser jeg med glede på planene for omgjøring av byrom bl.a. med tanke på ungdom, satsning på nytt sykehjem på Hogsnes, prioritering av skole, planer for Bypakke Tønsberg, fortsetter Kirsti som spesielt merket seg Høyres tydelige politiske linjen rundt BaneNor og signalet om at Nøtterøykorridoren ikke er akseptabel for videre utredning. 

 -Vi trenger tydelige politikere, med høy kunnskap og med stort hjerte for innbyggerne og byen. Det finner jeg i Tønsberg Høyre, understreker Kirsti.

 

Aksjonisten og kommunestyremedlemmet

 Latteren sitter løst hos Tønsberg Høyres nye tillitsvalgte, mens vi kjører over Jarlsberglinna. Den nye legevakta, under bygging på Kjelle, får henne til å minnes tiden som aksjonist og senere kommunestyremedlem i Stokke. Et av symbolene på hvorfor Vear etter hennes mening måtte tilhøre Tønsberg kommune. -Vi kan jo bare trille ned Hogsnesbakken og så er vi der, smiler hun bredt.

 -Jeg vil bidra til et «varmere Høyre» hvor også kvinneprofilen og

en nytenkende og fremoverlent politikk kommer enda bedre til syne. Det trengs bl.a. flere politiske kvinnelige skikkelser inn i ledelse av politiske utvalg, og jeg ønsker utad en tydeligere profil på ungdomspolitikken.  Dette betyr også at det er viktig å være i dialog med innbyggere.

Slik jeg har sett Høyre litt fra utsiden i noen år nå, blir det veldig mye fokus på forsvar, skattepolitikk, næringsliv og resultater i skolen.  Dette er viktige saker, men Høyre er mye mer enn dette, poengterer Kirsti.

 For egen del håper hun i fremtiden å få være med på å prege den fremtidige politikken i Høyre. Derfor sa hun ja til å bli med i Politisk utvalg   som skal komme med forslag til politiske løsninger både på kort og lenger sikt.

 

Betydningen av å delta

 Å engasjere seg politisk i Tønsberg er for Kirsti en naturlig fortsettelse av tiden som styremedlem og kommunestyrerepresentant for IL i Stokke.

Tiden i IL lærte henne betydningen av å delta der beslutningene fattes.

-Om man vil være med å påvirke, kan man ikke sitte hjemme og kritisere, sier Kirsti som har et bredt politiske interessefelt. Hun er bl.a. opptatt av at innovasjon og nytenkning bør gå som en rød tråd helt fra tidlig i barneskolen og over i arbeidslivet.

 

Tidlig innsats

 -Velferdstjenestene er avgjørende viktig for meg– spesielt for barn/unge og eldre.  Hvordan kan kommunen tilrettelegge for læring og gi tilstrekkelige rammevilkår for at god undervisning kan skje?  Starten på livet er avgjørende for hvem man blir som voksen; bidragsyter eller mottager. Tidlig innsats er et av Høyres viktige satsningsområder, sier Kirsti som med glede merket seg kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksens besøk på Kongseik barnhage nylig. Med seg hadde han 3,4 millioner kroner til barnehagene i kommunen. Friske penger som skal brukes til å styrke innholdet gjennom blant annet økt pedagogtetthet. Og videre Høyres Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring, glede over den nye rammeplanen for barnehagens innhold, de skjerpede kravene til andel pedagoger i barnehagen og overføringen fra staten. https://hoyre.no/vestfold/tonsberg/aktuelt/anna-martin-h-tiden/.

-Dette er det Høyre som er et viktigst for meg, sier Kirsti.

 

Eldreomsorgen

 er også et sentralt område for Kirsti. Hun er opptatt av at fremtiden vil kreve nye løsninger.

-Her har regjeringen lagt frem flere viktige tiltak. Vi vet at levealderen øker, men at vi samtidig er friske lenger. Det betyr at eldre både er og i enda større grad kan fungere som en ressurs i samfunnet.  Vi vet at det er et økende behov for sykehjemsplasser og andre bo- og behandlingstilbud for eldre samtidig som midlene ikke er ubegrensede.  En viktig grunn for at jeg valgte Høyre er at partiet har gode planer for å møte eldrebølgen, og for at eldre skal få en verdig alderdom. For meg er det givende å få være med på å bidra til dette i Tønsberg.

 

Hjertebarnet Vear skole

 Kjøreturen fortsetter. Vi er på vei til Kirstis hjertebarn, Vear skole. Hun legger ikke skjul på gleden over å bli oppnevnt som politisk representant i Samarbeidsutvalget for Vear skole. Vervet gjelder fra samme dato som Vear ble en del av Tønsberg kommune 01.01.2017.

 

-Skolen var i en bedrøvelig bygningsmessig stand da Tønsberg overtok skolen. Kommunen tok grep fra første dag.  Budsjettmessige midler var satt av til oppussingsarbeider og disse er nå godt i gang.  Skolen venter også på avgjørelse og definisjon av skolekretsgrensene i Tønsberg, jfr. nærskoleprinsippet.  Fordi de tidligere Melsomvikelevene ikke lenger skal gå på Vear, har ungdomsskolen i dag for få elever. Hvis den ventende justeringen av skolekretsgrensene fører til at Sems ungdomsskoleelever får Vear som sin nærskole, vil skolen styrkes på alle måter. Flere elever vil bety et større lærerkollegium med variert kompetanse, flere elever å være sammen med, og større muligheter bl.a. i valgfag, sier Kirsti som gleder seg til fortsettelsen.

 

Nytt valg, ny skjorte

 

Men først er det et stortingsvalg som skal vinnes. Kirsti er klar. Hun har stått på stand, vervet og banket på dører før. Men denne gangen er ikke skjorta i hvitt og lilla, men i helblått.

 

Navn: Kirsti Nilsson Søyland

Bosted: Rakkevik på Vear

Alder: 60

Jobb: Administrasjonssjef  i Stiftelsen Signo, Sandefjord.

Høyskoleutdannet innenfor områdene økonomi og  personal med master innenfor offentlig ledelse.

Tillitsverv for Høyre: Medlem av Politisk Utvalg og politisk representant i Samarbeidsutvalget for Vear skole