Politikk

Andebu Høyre ønsker å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig innen de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at vi fortsatt vil fokusere på kommunens kjerneoppgaver og vi vil styre etter «tæring etter næring prinsippet».

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Barn og ungdom er Andebu kommunes fremtid og viktigste ressurs. Andebu Høyre vil hjelpe dem så godt vi kan ved godt tilrettelagte forhold og trygge omgivelser.

Eldre, omsorg og familie

Andebu Høyre vil sikre god kompetanse og gode tjenester til de som trenger det. Vi ønsker å øke rammene for helse- og sosialbudsjettet for å gi enda bedre oppfølging der det trengs mest.

Miljø og stedsutvikling

En bærekraftig utvikling i tilknytning til byene er avgjørende for at vi skal kunne løse de lokale miljøutfordringene.

Kultur

Andebu er kjent for et rikt og spennende kulturliv. Dette er vi stolte av, og vi nyter godt av all den frivillige innsatsen i bygda vår.

 • Barn og ungdom

  Barn og ungdom er Andebu kommunes fremtid og viktigste ressurs. Andebu Høyre vil hjelpe dem så godt vi kan ved godt tilrettelagte forhold og trygge omgivelser. 

  Andebu Høyre vil:

  • Styrke resultatene i skolen ved blant annet å stimulere til etter- og videre- utdanning i både barnehage og skole.
  • At andebuskolen fortsatt skal være i front når det gjelder digitale løsninger og læremidler.
  • Vurdere antall opptak i barnehagene.
  • Ha økt fokus på forebyggende arbeid innen rus og kriminalitet ved å styrke samarbeidet mellom skole, familiesenteret, ungdomspsykiatrien og politiet
 • Eldre, omsorg og familie

  Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes frihet og eiendom. For oss er det viktig å skape muligheter for at alle skal kunne klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Vi må ha en boligsosial politikk som støtter opp om alle, og en arbeidspolitikk som tilrette- legger med arbeidstiltak fremfor passivitet og andre støtteordninger.

  Andebu Høyre vil sikre god kompetanse og gode tjenester til de som trenger det. Vi ønsker å øke rammene for helse- og sosialbudsjettet for å gi enda bedre oppføl- ging der det trengs mest. 

  Andebu Høyre vil:

  • At ansvaret for pleie og omsorg fortsatt skal være et o entlig ansvar, men ønsker private aktører velkommen.
  • Utrede et demenslandsbykonsept sammen med Stokke og Sande ord.
  • Styrke Sentralen og tilrettelegge for aktiviteter som fremmer folkehelse, slik at blant annet livsstilssykdommer motvirkes.
  • Styrke hjemmetjenesten så eldre kan bo lenger hjemme.
 • Miljø og stedsutvikling

  En bærekraftig utvikling i tilknytning til byene er avgjørende for at vi skal kunne løse de lokale miljøutfordringene. En samordnet arealplanlegging i nye Sande ord kommune hindrer nedbygging av dyrket mark i bynære områder og legger til rette for mer utbygging i Andebu. Transportveksten ut av byen bør møtes med et styrket kollektivtilbud.

  Andebu Høyre vil:

  • Tilrettelegge for etablering av turstier rundt Andebu, Høyjord og Kodal sentrum.
  • Fase ut fyring med fossilt brensel til oppvarming i eide og leide kommunale bygg.
  • Arbeide for å etablere ladestasjoner for elbiler.
  • Vurdere å ta i bruk elbiler i kommunale tjenester.
  • Legge til rette for en hensiktsmessig boligutbygging for alle samfunnsgrupper, dette innebærer også større boligtomter.
  • Sette krav til samspill mellom kollektivtransport og utbygging av nye boligområder.
  • Arbeide for en omlegging av kollektivtilbudet i kommunen – knutepunkttenking.
  • Sette ytterligere fokus på arbeidet med ny FV 305 til Fokserød.
 • Kultur

  Andebu er kjent for et rikt og spennende kulturliv. Dette er vi stolte av, og vi nyter godt av all den frivillige innsatsen i bygda vår.

  Andebu Høyre vil:

  • Øke støtten til frivillige lag og foreninger (barn/unge).
  • Videreutvikle biblioteket digitalt for å formidle informasjon på en spennende måte for barn og unge.
  • Skape en kulturarena i Andebu sentrum.
 • Næringsliv

  I Andebu har vi et stort mangfold i næringslivet fra mange dyktigte enkeltperson- foretak/gårdsbruk til store betydningsfulle bedrifter i nasjonal målestokk. 

  Andebu Høyre vil:

  • Møte næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.
  • Søke samarbeid med næringsforeningene i Sande ord og Stokke for å stimulere til ere etableringer av produksjonsbedrifter på Haugan industriområde.
  • Arbeide for bedre veiforbindelse til Haugan industriområde.
  • Søke bedre dialog med bredbåndsaktørene på markedet for å sikre god digital infrastruktur med berkabel til næringslivet.
  • Arbeide aktivt for et sterkere Andebu sentrum.