Søk
Horten og Borre Høyre - Kandidater (2015)

Hva mener Horten og Borre Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?

Kjære velger

Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene.  

I dette kortprogrammet vil du kunne lese hovedpunktene om hva Høyre ønsker for kommunen vår de neste fire årene. På de neste sidene vil du kunne lese hva Høyre konkret mener om oppvekst, helse, transport, sosialtjenester, frivillighet, kultur, idrett, næring, byutvikling og miljø.

Det er viktig at du bruker din stemme for å påvirke utviklingen i kommunen vi er så glad i. Du kan stole på Høyre! Godt valg!

1. God og trygg oppvekst

Høyre vil at Horten skal kjennetegnes som en kommune med gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Et godt utbygget barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgstilbud for sine barn. Noen av våre viktige saker er: 

Høyre vil
- Forebygge mobbing.
- Ha lavere foreldrebetaling i barnehage/SFO for familier med lav inntekt.
- Gjøre kommunens skolebygg tilgjengelig etter skoletid.
- Videreutvikle en lik og økonomisk forutsigbar behandling av private og offentlige barnehager.
- Utrede mulighetene for at Horten kan søke forsøk med leksefri skole i grunnskolen.
- Sertifisere Hortenskolen som dysleksivennlig.
- Offentliggjøre informasjon om karaktersnitt i skolen. 
- Sørge at alle elever innehar grunnleggende ferdigheter på alle trinn.
- Sørge for at alle Hortens elever er svømmedyktige innen de er 12 år.
- Opprettholde særskilte skoletilbud for sterkt utagerende elever, elever med store tilpasningsvansker og de med andre spesielle behov.

2. God og trygg omsorg for syke, funksjonshemmede, eldre og pleietrengende

For innbyggere som ikke kan klare seg selv (uavhengig av alder), må vi finne de beste løsningene i samarbeid med den enkelte og de pårørende innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Vi ønsker å bygge flere moderne og trygge omsorgsboliger. Noen av våre andre viktige saker er:

Høyre vil
- Gi brukerne rett til å velge andre tjenestetilbydere enn de offentlige.
- Styrke funksjonshemmede og eldres innflytelse over egen hverdag.
- La omsorgsbehovet i større grad styre tjenestetilbudet.
- Stille krav om tilstrekkelige norskkunnskaper for pleiepersoner.
- Ha en god lindrende behandling på Braarudåsen, og en kreftomsorg som ivaretar pasienten på best mulig måte.
- Videreutvikle demensomsorgen for å trygge både pasient og familie.
- Etablere en kvalitativ god legevaktstjeneste til beste for innbyggerne.

3. I Horten gir vi deg en ny sjanse

Høyre har mål om at så mange som mulig blir satt i stand til å klare seg selv.
Vi vil jobbe for at flest mulig kan delta aktivt i ordinært arbeid fremfor å stå i passive stønadsordninger. Noen av Høyres viktige saker er:

Høyre vil
- Sørge for oppfølging og bistand til arbeidsføre mennesker for at de skal komme i arbeid eller opplæring.
- Stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp. 
- Legge til rette for å få eldre til å står lenger i jobb.
- Etablere en raskere og bedre integrering av nyankomne flyktninger.
- Sikre at nivået på sosialhjelpen er stor nok til å kunne leve av, men at denne kun skal være en korttidsløsning som oppfordrer til ny aktivitet. 
- Øke fokuset på ettervern, for å gjøre flere i stand til å bli rusfri.
- Tilrettelegge for flere lærlingeplasser.

4. Det frivillige fellesskapet i Horten kommune

Høyre ønsker et samfunn bygget nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike ideer, evner, behov og talenter. 

Høyre vil
- Øke fokuset på at frivillige kan bidra mer innen kommunale institusjoner som barnehager, skoler, eldresentre, sykehjem og rusinstitusjoner.

5. Kulturkommunen Horten

Kommunen må ta sin del av ansvaret for formidling av kultur og kunst, og samtidig påse at vi viderefører vår kulturarv. Vikingetiden og Munchs kunstneriske liv er like viktig for våre egne innbyggere som for andre utenfor. 

Noen av våre viktige saker er:

Høyre vil
- Bedre øvingsforholdene for amatørmusikere.
- Opprettholde kulturskoletilbudet til barn og unge.
- Utvikle kulturparken Karljohansvern med kommunen som aktiv pådriver.
- Tilrettelegge for videreutvikling av kunstnerbyen Åsgårdstrand.
- Gjennomføre prosjekt «Vikinger i Vestfold» sammen med de andre vikingekommunene i Vestfold.

6. Idrettskommunen Horten

Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer. Breddeidrett gir helsemessige gevinster. Noen av våre viktige saker er: 

Høyre vil
- Avsette utearealer til lek og idrett ved større boligutbygginger.
- Gi barn og unge under 18 år gratis organisert trening i våre idrettsanlegg. 
- Styrke samarbeid med idretten, for å øke andelen aktive innbyggere med minoritetsbakgrunn – med hovedvekt på barn.
- Sørge for god kvalitet på de kommunale leke-/idrettsplassene.
- Etablere «prosjekt allaktivitet» med ulike aktører i idrettsmiljøet i Horten

7. Horten, det mest spennende utviklingsområdet i Vestfold

Alle andre kommuner i Vestfold er nå i dialog med andre kommuner i arbeidet med kommunereformen. Kommunekartet er i endring, og det blir færre kommuner. Horten må finne sin naturlige plass i denne nye reformen. 

Noen av våre viktige saker er: 

Høyre vil
- Ikke innføre eiendomsskatt.
- Sikre nye næringsarealer når planverket rulleres.
- Markedsføre Horten som turistmål.
- Vurdere offentlig/privat samarbeid for å sikre bedre eller billigere bygg.
- Legge til rette for flere private leverandører innen alle tjenesteområder. 
- Forenkle og effektivisere kommunal saksbehandling.
- Bevare kulturlandskapet og sikre en ny fastsatt markagrense.

8. Fornyelse og bevaring

Høyre vil følge opp løftet om å gjøre byens sjøside tilgjengelig ved å frigjøre arealer. Noen av våre viktige saker er:  

Høyre vil
- Markedsføre kommunen for å få nye skattebetalere.
- Utvikle og realisere Indre Havneby.
- Vektlegge boligbygging der det allerede er tilgang på kollektivtransport.
- Ha «blått flagg» – status på alle badeplassene våre.
- Utvikle et levende Horten sentrum med hensyn til myke trafikanter. 

9. Gode transportløsninger

Horten kommune har store utfordringer med fergetrafikk gjennom deler av byen. Høyre mener at noen av disse problemene bør få en løsning med en fastforbindelse over fjorden. Horten skal ha et togstopp tilrettelagt for alle passasjerer. Noen av våre viktige saker er:

Høyre vil
- Ha jernbanestasjon på Bakkenteigen.
- Etablere en fergefri forbindelse over fjorden som ikke på noen måte gjør vesentlige og varige inngrep på Karljohansvern.
- Øke veksten med kollektive transportløsninger i form av buss og tog. 
- Etablere flere småbåtplasser.
- Etablere flere ladestasjoner for el-biler.

10. Miljøvern i vekstkommunen

Høyre ønsker å overlevere kommunen til neste generasjon i en bedre forfatning enn vi overtok den. Noen av våre viktige saker er:

Høyre vil
- Innføre pålegg om miljøvennlig oppvarming ved større utbygginger.
- Etablere en ny og tydelig definert markagrense. 
- Opprette frivillige miljø- og ryddepatruljer.
- Bygge ut Hortens sykkelveinett.
- Øke miljøbevisstheten i alle bygg.

11. En trygg, åpen og tilgjengelig kommune

Høyre vil at kommunen skal være trygg for alle. Ved utvikling av sentrum, må vi sikre at fellesområdene innbyr til bruk. Noen av våre viktige saker er:

Høyre vil
- Arbeide for en kommunestruktur som er til beste for innbyggerne.
- Forenkle og fjerne kommunale forskrifter og reguleringer.
- Samkjøre søknadsskjemaer på nett.
- Sikre et lavt avgiftstrykk på Hortens husholdninger.
- Sikre rask utskifting av vann og avløpsrør i kommunen.
- Sikre at tidsfrister for byggesaksbehandling reduseres.
- Etablere bynett for fri nettsurfing.
- Øke lyssettingen for å gjøre hele kommunen tryggere.
- Tilrettelegge gatene i større grad for mye trafikanter.

Last ned kortprogrammet her (PDF, 8.3MB, større på grunn av grafikk)
Last ned hovedprogrammet her (PDF, 1.9MB)

Vil du lese mer om andre saker?

Ta kontakt med oss i dag!